Home

Hvj betekenis

hvj betekenis - Wat betekent hvj? Vind het op

Vind de betekenis van hvj snel en gemakkelijk op straattaalwoorden.nl. Het straattaalwoordenboek waar je alle straattaal woorden vindt Betekenis afkorting hvj. HvJ Hof van Justitie. Afkortingen zoeken. De belangrijkste vuistregels voor de spelling van afkortingen zijn: - schrijf afkortingen met kleine letters (cao, hbo, ggz), behalve als het om namen gaat (ANWB, VVD) Wat betekent hvj? Betekenis hvj; hvj betekenis; hvj betekent? Etc. Op deze website geven we antwoord op deze vragen! Wat Betekent hvj? De betekenis van hvj is: hou van jou. Betekenis hvj. Er is al veel gezocht naar de betekenis van hvj en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis Website: Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) Het Hof van Justitie van de Europe Unie (HvJ-EU) ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen Betekenis hvj Er werden geen betekenissen of definities van het woord 'hvj' gevonden in de database. In onderstaand formulier kan je zelf een betekenis toevoegen

hvj - de betekenis van afkorting hvj lees je op Ensi

Wat betekent hvj? WatBetekentHet

HvJ EU: verwarringsgevaar tussen 'black label' en 'labell'. HvJ EU 4 maart 2020, IEF 19068, IEFbe 3051; ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO tegen Equivalenza Manufactory) Het EUIPO vordert in hogere voorziening vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, waarbij het Gerecht heeft beslist tot vernietiging van de. HvJ: Dochtervennootschap niet per definitie een vaste inrichting voor btw. 08/05/20. Het HvJ EU oordeelt in het Dong Yang-arrest (C-547/18) van 7 mei 2020 dat het enkele feit dat een buitenlandse vennootschap in een Europese lidstaat een dochtervennootschap heeft, niet automatisch betekent dat hij in die lidstaat een vaste inrichting heeft Op 17 juni 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: 'HvJ') zich uitgelaten over de reikwijdte van het begrip 'beheer' in de zin van de fondsbeheervrijstelling. Kortgezegd kan een gebruiksrecht op software maar ook specifieke administratieve diensten volgens het HvJ een van btw vrijgestelde beheerdienst zijn Het HvJ EU overweegt omtrent het begrip 'adres' allereerst: 'Daar richtlijn 2004/48 dit begrip niet definieert, moet voorts de betekenis en de draagwijdte ervan worden bepaald naar de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt en de doelstellingen die worden nagestreefd door de regeling waarvan het deel uitmaakt en, in voorkomend. Het HvJ EU mag alleen een beslissing nemen als het EU-recht van toepassing is op de zaak in het hoofdgeding. Het HvJ EU past het EU-recht niet zelf toe op een geschil dat is aangebracht door een verwijzende rechterlijke instantie, omdat zijn rol bestaat uit het helpen oplossen; het is de taak van de nationale rechterlijke instantie om conclusies te trekken uit de verwijzing van het HvJ EU

Zo heeft het HvJ-EU de toegang tot sociale uitkeringen voor EU-burgers die in een andere lidstaat verblijven uitgebreid (zaken C-184/99, Grzelczyk, en C-224/98, D'Hoop). Over de situatie van starters op de arbeidsmarkt is intensief gediscussieerd, aangezien zij nog niet de status van werknemer hebben HvJ Carpaneto Piacentino arrest. 1 ) Artikel 4, lid 5, eerste alinea, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat werkzaamheden door publiekrechtelijke lichamen als overheid verricht in de zin van deze bepaling, die zijn welke door hen worden verricht in het kader van het specifiek voor hen geldende juridisch regiem, met uitsluiting van de werkzaamheden die zij onder dezelfde. Dit betekent wel dat het HvJ EU op een andere manier in het juridische raamwerk zit dan het EHRM. Het geeft recht-streeks uitleg aan het primaire EU-recht (inclusief het Hand - vest) en het secundaire EU-recht (dat onderdeel is gewor-den van een nationale rechtsorde)

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) Europese Uni

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU). De Nieuwsbrief Rechtspraak Europa is een samenvoeging van de Nieuwsbrief Rechtspraak Europa (Marc de Werd/Hof Amsterdam) en de GCE- nieuwsbrief (Joanne Bik/LBVr) AB - Dit artikel betreft de wijze waarop de Nederlandse rechter tussen sinds 1995 (t/m 2006) is omgegaan met de richtlijn oneerlijke bedingen en de bijbehorende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) N2 - Op 25 april 2013 oordeelde het HvJ EU in het Hogan-arrest dat Ierland de Insolventierichtlijn niet juist had uitgevoerd. De pensioenrechten van de werknemers waren bij het faillissement van hun werkgever onvoldoende beschermd. Dit artikel analyseert de betekenis voor Nederland

hvj betekenis en definiti

hvj. Hvj is de manier om hou van je te zeggen middels chat als je 12 jaar bent. Uiteraard is hier geen letter van gemeend en is het puur een virtueel woord waarmee je irl niets kan. Ook interessant: YODO. 0. -1. Ik wil hier ook wat over zeggen. Geef me een andere volkab Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 17 juli 2014 arrest gewezen naar aanleiding van prejudiciële vragen van twee Nederlandse rechterlijke instanties over het begrip persoonsgegevens en de reikwijdte van het inzagerecht. Ik zal in dit artikel achtereenvolgens de achtergronden bij het arrest kort bespreken (§ 1), een overzicht. Volgens het HvJ EU kan het dus mogelijk zijn om de IP-adressen ook na het bezoek aan de website te bewaren, maar niet onder de huidige Duitse regeling. Wat betekent dit arrest in de praktijk? Dit arrest betekent dat het begrip persoonsgegeven nog veel ruimer dient te worden opgevat dan wel werd aangenomen

Betekenis Hov

 1. HvJ EU beperkt werking koepelvrijstelling in de btw. 01/12/20. Op 18 november 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) uitspraak gedaan in de zaak Kaplan International Colleges UK. Deze zaak ging over de toepassing van de koepelvrijstelling waarbij de leden van de koepel eveneens onderdeel zijn van een fiscale.
 2. Betekent de in het arrest van het Hof van 21 december 2016 in de gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15, dictum 2, genoemde eis dat de gegevenstoegang van de bevoegde overheidsinstanties is onderworpen aan een voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit, dat artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/EG aldus dient te worden uitgelegd dat het.
 3. g wordt gegeven mag beperken. Recht van beroep op onderaanne
 4. ante machtspositie op de wereldmarkt van x86-processoren, door kortingen te verstrekken aan diverse computerfabrikanten, op voorwaarde dat die alle (of bijna alle) x86-processoren bij Intel zouden afnemen (zogeheten getrouwheidskortingen)
 5. Het Gerecht bevestigt dat de steun die Oostenrijk aan Austrian Airlines heeft toegekend om de schade te vergoeden die zij heeft geleden door de annulering of omboeking van haar vluchten naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, verenigbaar is met de interne markt. Nº 128/2021 : 15 juli 2021. Arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken.
 6. Chattaal is de taal en interpunctie die tijdens chatten gebruikt wordt. De taal kenmerkt zich door het gebruik van emoticons, afkortingen en spreektaal.De taal wordt ook wel msn-taal (naar MSN Messenger, de voormalige naam van Windows Live Messenger), sms-taal (naar short message service oftewel sms), twittertaal (naar Twitter) of shordjes genoemd
Arresten - overzicht van de arresten, HC 1-7 rn - 650226 - StudeerSnel

HvJ) impliceert dit dat de Europese Unie een autonoom karakter heeft en de lidstaten gebonden zijn Wat betekent artikel 6:13 Awb voor het Nederlands bestuursrecht? 4. Wat is de betekenis van het beginsel van effectieve rechtsbescherming en het beginsel van doeltreffendheid Paragraaf 2.3.3 De betekenis van de vestigingsplaatfictie van artikel 2 lid 4 VPB . exitheffing volgens het HvJ EU strikt genomen in strikt genomen de vrijheid van vestiging inperkt, is het Hof van oordeel dat evenwichtige verdeling van belastingheffing over winsten tussen lidstate De wet kennen betekent niet slechts de woorden ervan begrijpen, maar ook hun kracht en strekking1 Martine Chin-Oldenziel en Mariam Belkaid-Koubia 2 1 Inleiding De Hoge Raad heeft in 1926 het voortouw genomen in de bestrijding van HvJ 21 februari 2008, C-245/06 (Part . 22. Het HvJ EU stelt in het Pinckney -arrest vast dat bij online auteursrechtinbreuk de rechter van een bepaalde lidstaat bevoegd is als: (i) eiser bescherming geniet onder het auteursrecht in die lidstaat; (ii) zich in die lidstaat een schadetoebrengend feit heeft voorgedaan of dreigt voor te doen Het feit dat de verkrijger een gedeelte van het betrokken gebouw om niet aan een derde in gebruik geeft, is volgens het HvJ EU in dit verband zonder betekenis. Gevolgen uitspraak. Het oordeel van het HvJ EU maakt een einde aan de onzekerheid bij gemeenten over de btw-teruggave bij de bouw van schoolgebouwen

IE-Forum.nl HvJ EU breidt betekenis begrip 'mededeling ..

Kwade trouw - HvJ 2019: Koton wanneer de aanvrager () te kwader trouwwas • Betekenis en draagwijdte bepaald aan de hand van: gebruikelijke betekenis: oneerlijke houding, oneerlijk oogmerk de context waarin het wordt gebruikt (economisch verkeer) de doelstellingen van de UMVo (onvervalste mededinging waari Het arrest van het HvJ is naar onze mening in tegenspraak met dit standpunt. De mogelijkheid bestaat dan ook dat de Belastingdienst in de nabije toekomst haar beleid op dit punt zal wijzigen. Het arrest van het HvJ betekent volgens ons dat een commissaris zonder zelfstandige economische activiteit geen btw hoeft te berekenen over de vergoeding die hij voor zijn werkzaamheden ontvangt 4 HvJ EU 12 november 1969, zaak C-29/69, Jur.1969, p. 00419 (Stauder). 5 Vgl. na te gaan wat de betekenis van dit nu al weer meer dan een jaar juridisch bindende Handvest is. In deze bijdrage wordt daartoe eerst inge-gaan op de inhoud van het Handvest, die i

IT & Recht HvJ EU breidt betekenis begrip 'mededeling

 1. 4 HvJ EU 12 november 1969, zaak C-29/69, Jur.1969, p. 00419 (Stauder). 5 Vgl. HvJ EU 17 december 1970, zaak C-11170,Jur. DE BETEKENIS VAN HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EU VOOR HET BESTUURSRECHT «]BpIUS» het EVRM, waaraan het Hof van Justitie oo
 2. In antwoord op een prejudiciële vraag van het GwH oordeelt het HvJ in arrest nr. C-718/19 van 22-06-2021 dat: de maximale duur van vasthouding van acht maanden met het oog op verwijdering van Unieburgers en hun familieleden, die identiek is aan de maximale detentietermijn voor derdelanders, strijdig is met het Unierecht; preventieve maatregelen die aan Unieburgers en hun familieleden opgelegd.
 3. Dit betekent dat de SVB aanneemt dat een betrokkene geen ingezetene is als hij niet in de BRP staat ingeschreven. (HvJ EU 8 maart 2011 en 15 november 2011). In deze gevallen vloeit het verblijfsrecht van een staatsburger van een derde land rechtstreeks voort uit het VWEU
 4. 15 HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:874, C-684/16 (Max-Planck). MR. DRS. J.R. VOS1 De coronacrisis heeft grote impact op de economie. Ondernemers zien inkomsten wegvallen en moeten maatregelen nemen, onder andere op arbeidsrechtelijk vlak. Naast zaken als looncompensatie gaa

Betekenis. Dit arrest is een bevestiging van het Centros-arrest (1999). Beide arresten vinden een bevestiging in het arrest Kamer van Koophandel/Inspire Art (2003).. Twee eerdere arresten. In het arrest (en in de conclusie van de advocaat-generaal) worden twee eerdere arresten van het Hof uitgebreid besproken 5 HvJ 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, IER 1999, 30 (Windsurfing Chiemsee); HvJ 12 februari 2004, C-363/99, IER 2004/22 (Postkantoor). Als beschrijvende woorden worden gezien die woorden die in de opvatting van het relevante publiek, een of meer kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, of als dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is

Wat betekent het Schrems II-arrest voor uw bedrijf? JPR

HvJ EU: Grote inbreuk op privacy door OM bij opvragen

 1. Definitief | Analyse Chavez-Vilchez | 30 november 2018 Inhoud Colofon—1 Managementsamenvatting— 3 Afkortingenlijst— 5 1 Inleiding— 6 1.1 Aanleiding onderzoek— 6 1.2 Doelstelling (waarom) — 7 1.3 Vraagstelling (wat)— 7 1.4 Reikwijdte— 9 1.5 Onderzoeksmethode— 9 1.6 Begeleidingscommissie— 11 1.7 Opbouw van het rapport— 11 2 Ontwikkelingen in aantallen —1
 2. Belangrijke betekenissen van NX De volgende afbeelding toont de meest gebruikte betekenissen van NX. U kunt het afbeeldingsbestand downloaden in PNG-indeling voor offline gebruik of per e-mail verzenden naar uw vrienden.Als u een webmaster bent van een niet-commerciële website, aarzel dan niet om de afbeelding van NX-definities op uw website te publiceren
 3. Het HvJ heeft talloze arresten gewezen over het onderwerp 'belastingplicht'. In het kader van mijn onderzoek beperk ik mij tot die arresten waarvan ik vind dat deze een licht werpen op hoe (ruim) het HvJ het begrip 'economische activiteit' interpreteert en in het bijzonder 'de exploitatie van ee
 4. Hierop volgt de analyse van de arresten van het HvJ EU, waarna afsluit reflecties wat dit voor het Nederlands arbeidsrecht kan betekenen. In dit artikel ga ik niet in op hoe er in de horizontale situatie tussen werkgever en werknemer een beroep kan worden gedaan op de grondrechten uit het EU Handvest, zie hierover o.a. Peters en Verburg
 5. 5 HvJ 16 december 2010, C-430/09, Euro Tyre Holding 6 HvJ 27 september 2012, C-587/19, VSTR 7 HvJ 26 juli 2017, C-386/16, Toridas . 5 2. Intracommunautaire transactie In de huidige overgangsregeling geldt, bij transacties tussen verschillende ondernemers i
 6. Voor onderdanen Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) volgt dat een staatsburger van een derde land die een Unieburger als kind heeft, aan artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Economische Ruimte Unie (VWEU) een recht op verblijf kan ontlenen in de lidstaat waarvan zijn kind de nationaliteit bezit

Wat betekent de einduitspraak in de Appingedam-zaak voor andere gemeenten? De gemeente Appingedam mag reguliere winkels verbieden om zich te vestigen op een woonboulevard aan de rand van de stad. De nieuwe onderbouwing van deze brancheringsregeling voldoet aan de eisen van de Europese Dienstenrichtlijn (Drl) Woorden beginnend met H. 241-274 van 294 woorden. Houw hovj How-10 howlaa hoyt Hoz H.P.C. hrln nrd HS H'santi HSK HSM H'town hum hunk hups Hupse. huria hurvely Husselen hustler hutji hv Hvd hveen HVH Hvj HVT HW HWT Hyena hypen hyve HZN. Houw hovj How-10 howlaa hoyt Hoz H.P.C. hrln nrd HS H'santi HSK HSM. H'town hum hunk hups Hupse huria hurvely. Volgens de tweede voorwaarde, die betrekking heeft op de relatie tussen deze onderneming en de lidstaat waarin zij is gevestigd, is het verplicht dat de genoemde onderneming doorgaans activiteiten van betekenis verricht op het grondgebied van de lidstaat waar zij is gevestigd (zie in die zin arrest van 10 februari 2000, FTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, punten 21‑24, 30, 33 en 40‑45)

hvj, wjnmk, knzj, ilyssm - Gaby Dree

De betekenis van de artikelen 3, 6 en 13 EVRM voor de rech-terlijke toetsing bleek te worden versterkt door artikel 47 Handvest EU en de Procedurerichtlijn.4 Er werd toen al 12 HvJ EU 17 december 2015, Tall, C-239/14, EU:C:2015:824, punt 51, HvJ EU 26 jul De betekenis van suikergehalte vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van suikergehalte gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken 19 HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76 (United Brands), Jur. 1978, p. 207; zie ook HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76 (Hoffmann-La Roche), Jur. 1979, p. 461. 20 Bekendmaking van de Commissie van 9 decem-ber 1997, PbEG C 372, inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijk mededingingsrecht In 2019 kwamen onder meer de uitspraken van het Hof van Justitie aan bod over: de journalistieke exceptie (HvJ EU 14 februari 2019, C-345/17, Buidvids); de verantwoordelijkheid voor verwerkingen van persoonsgegevens in een onlineomgeving, zoals de like-knop van Facebook (HvJ EU 5 juni 2018, C-210/16, Wirtschafsakademie Schleswig-Holstein en HvJ EU 29 juli 2019, C‑40/17, Fashion ID); e Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) De Europese Unie (EU) heeft door zijn omvang een ingewikkelde organisatie gekregen. De namen van de machtige instellingen van de EU klinken meestal bekend in de oren, maar wie wat doet en hoe, is niet altijd even duidelijk

Wat vind jij van mensen die afkortingen zoals hvj, ntb, wjnmk gebruiken? Topictitel lijkt me duidelijk. Wat vind jij daarvan, heb je er een hekel aan of doe je het stiekem zelf ook wel eens? Vertel! Bob & DK ntb. Wilde gij mijne rolneger worden? | *danst met !A!*. ♥ - I miss all the places we never went Deze goedkeuring heeft met name betekenis voor de toepassing van artikel 8.9 en artikel 8.9a Wet IB 2001. De minstverdienende partner van de persoon op wie de uitspraak HvJ C-227/03 van toepassing is kan op basis van deze goedkeuring in aanmerking komen voor een aanpassing van de verhoging van de gecombineerde heffingskorting en de bijzondere verhoging van de heffingskorting voor de.

Arresten Europees privaatrecht - StudeerSne

Daarnaast betekent ontzorging tevens diverse advieswerkzaamheden en de aanvraag van relevante vergunningen voor klanten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ingewikkelde omzettingsvergunningen. Om aan de diverse disciplines voldoende recht te doen, is voor elke activiteit een aparte branche gestart: Huis voor je Rendement, Huis voor je Zelf EU uitspraak voor tijdregistratie - Hoogwaardige oplossingen voor de moderne, actuele eisen. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat: Werkgevers binnen de EU verplicht zijn om de werktijden van hun medewerkers te registeren. Dit betekent dat de werktijden van werknemers op omvattende wijze gedocumenteerd moeten worden Dit betekent dat voor deze arbeidstijd rekening moet worden gehouden met de Arbeidstijdenwet qua maximum aantal uren dat er gewerkt mag worden, pauzes en rusttijden. Dat de reistijd vanaf huis naar de klant heeft te gelden als arbeidstijd betekent echter niet dat deze reistijd ook als arbeidstijd beloond moet worden

HvJ zet streep door omstreden 'Cyprusroute' Wat betekent dit voor u als werkgever? Met de uitspraak van het Hof van Justitie is nu duidelijkheid gekomen over hoe het begrip 'werkgever' voor de toepassing van de multi-stateregels in de Europese sociale zekerheidsverordening moet worden uitgelegd Hof van Justitie EU: softwareauteursrecht beschermt echt alleen de broncode. Hof van Justitie Europese Unie 2 mei 2012, C-406/10 (SAS Institute Inc./World Programming Ltd.) Het Hof van Justitie van de Europese Unie is gevraagd een oordeel te geven over de precieze reikwijdte van het auteursrecht op software Verduidelijking begrip 'persoonlijke bagage van reizigers' door A-G HvJ EU VN Vandaag Verduidelijking begrip 'persoonlijke bagage van reizigers' door A-G HvJ EU 13 augustus 2020 van reizigers' uit art. 147 EG-richtlijn 2006/112 niet uitsluitend mag worden uitgelegd aan de hand van de algemene betekenis van de woorden Op 1 december 2020 oordeelt de Grote Kamer van het Hof van Justitie in de zaak FNV/Van Den Bosch dat de Detacheringsrichtlijn van toepassing is op de zeer mobiele werkzaamheden in het wegtransport ().Dit arrest is in overeenstemming met recent ontwikkelde EU-wetgeving (Richtlijn 2020/1057), de conclusie van AG Bobek en meer in het algemeen de 'communis opinio' Het HvJ is van oordeel dat verhuurd vastgoed in een EU-lidstaat geen vaste inrichting voor btw-doeleinden ('vaste inrichting') vormt wanneer de eigenaar van dat onroerend goed niet over eigen personeel beschikt en daardoor niet zelfstandig kan handelen in die lidstaat

Aan de in het arrest HvJ EU gebruikte term 'ontvangen' wordt geen afwijkende betekenis gegeven dan aan de in de in artikel 7.8, zesde lid, onderdeel a, Wet IB 2001 en dit besluit gebruikte term 'onderworpen'. ^ [8 Straattaal voor Liefde / houden van. Straattaal woorden voor Liefde / houden van vind je snel en gemakkelijk op straattaalwoorden.nl. Het straattaalwoordenboek van Nederland Dat betekent dat in het buitenland gevestigde lichamen zonder vaste inrichting in Nederland geen deel kunnen uitmaken van een fiscale eenheid. In de 2 zaken waarover het HvJ EU op 22 februari 2018 oordeelde, ging het om een gemeenschappelijke kernvraag:. Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) - Hoofdinhoud. Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd 16-01-2017. Een aanbesteder moet overheidsopdrachten met een waarde boven de Europese drempelwaarden, in principe, aanbesteden. Echter het staat een aanbestedende dienst ook vrij om een opdracht uit te voeren met eigen middelen. Dit wordt inbesteden genoemd. In het verlengde daarvan ligt de quasi-inbestedingsexceptie

IE-Forum.nl HvJ EU: verwarringsgevaar tussen 'black ..

 1. Voor het antwoord op die vraag is de jurisprudentie van het HvJ EU over misbruik van Unierecht leerzaam. Weliswaar is die jurisprudentie niet toepasbaar in gevallen waarin de toepassing van Unierecht niet aan de orde is, maar het HvJ EU houdt ons wel een doordachte en samenhangende visie op misbruik van recht voor
 2. HvJ 13 december 2012, zaak C-226/11, Expedia Inc./Autorité de la concurrence e.a. Het uitgangspunt dat enkel een overeenkomst die de mededinging op merkbare wijze beperkt onder het kartelverbod van artikel 101 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) valt, 1 x HvJ EG 9 juli 1969, zaak C-5/69, Völk/Vervaecke, Jur. 1969, p. 295. lijkt door het Hof van Justitie in de Expedia.
 3. Vind de betekenis van een afkorting. Heb je een afkorting of een woord waarvan je de betekenis niet weet? Tegenwoordig zie je op Twitter, WhatsApp, Facebook Chat en in SMS berichten regelmatig afkortingen als WDW, SFS, NVM, NVM, etc. Grote kans dat je hier het antwoord kunt vinden

HvJ: Dochtervennootschap niet per definitie een vaste

(HvJ EG 11 november 1997, zaak C-409/95 Marschall) Verder: voorkeursbeleid mag niet leiden tot het geven van voorkeur aan een vrouw zonder meer (HvJ EG 6 juli 2000, zaak C-407/98, Abrahamson) en het voorkeursbeleid moet passend zijn, in die zin dat het niet verder mag gaan dan passend is ter verwezenlijking van het nagestreefde doel (HvJ EG 19 maart 2002, zaak C-476/99Jur. 2002, Lommers) SMS met emoticons en afkortingen Doordat je in een chat, app en sms'je graag in je eigen taal wilt schrijven en je soms online een beperkt aantal tekens kwijt kunt (iedereen heeft haast natuurlijk), ga je automatisch afkorten en een geheimtaal gebruiken

HvJ arrest K en DBKAG: gebruiksrecht op software kan als

Op 30 oktober 2019 is bekendgemaakt dat de Zweedse hoogste rechter aan het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) de vraag heeft gesteld of de dienstverlening door een Deens hoofdhuis aan zijn vaste inrichting in Zweden belast is met Zweedse btw. De zaak betreft in feite een vervolg op het HvJ-arrest Skandia America Corporation uit 2014 (nr HvJ EG / EU Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen / Europese Unie LJN Landelijk Jurisprudentie Nummer MBB Maandblad Belasting Beschouwingen M.nt. Met noot een andere betekenis gekregen. Andere benamingen voor aandeelhoudersmotieven die verderop i Dat betekent dat algehele platformverboden - die sommige fabrikanten van merkproducten in het verleden hebben uitgesproken - niet toegestaan zijn. Tegelijkertijd heeft het HvJ-EU ook toegelicht in welke gevallen fabrikanten en wederverkopers wél een legitiem belang hebben bij een kwalitatief hoogwaardige distributie, en daarmee bij beperkingen in die distributie Het arrest van het HvJ. Zij kunnen kiezen zich niet aanvullend te verzekeren, wat betekent dat hun inkomsten gelijk blijven. Als zij er echter voor kiezen om zich vrijwillig of op grond van een artikel 16-overeenkomst te verzekeren, zullen zij dure premies moeten gaan betalen

HvJ EU, 16 oktober 2008, Arrest Renneberg (ECLI:EU:C:2008:566)Essentie. Uit dit standaardarrest blijkt of hypotheekrente die betaald wordt voor een eigen woning buiten Nederland, ook aftrekbaar kan zijn voor de Nederlandse inkomstenbelasting Het HvJ herinnert eraan dat deze bepalingen geen absolute werking hebben, maar beperkingen op deze grondrechten slechts zijn toegestaan indien zij bij wet worden gesteld en, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan een doelstelling van algemeen belang of aan de eisen van bescherming van de rechten en vrijheden van anderen FTW is een afkorting met verschillende betekenissen. Zo kan het de betekenis: fuck the world hebben, maar het wordt met name gebruikt als afkorting voor for the win. Ook interessant: hvj. +1. 0. Ik wil hier ook wat over zeggen. Geef me een andere volkab Een andere, meer restrictieve, betekenis geven aan de term lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden zou er volgens het HvJ-EU toe leiden dat het vijfde lid van artikel 97 van de Gemeenschapsmerkenverordening elke betekenis zou verliezen als alternatief ten opzichte van de bevoegdheidsgrond uit het eerste lid, met name de woonplaats/vestiging van de inbreukmaker

Wilt u ook abonnee worden van het NJB

HvJ EU, 3 maart 1994, Arrest Tolsma (ECLI:EU:C:1994:80) Essentie. Uit dit standaardarrest blijkt wanneer sprake is van een dienst 'onder bezwarende titel' voor de btw. In de omzetbelasting is de levering van een dienst of een goed door een ondernemer pas belast als dit onder bezwarende titel wordt verricht (art. 1 Wet op de omzetbelasting. 3 HvJ EG 13 juli 2006, gevoegde zaken C-295/04 t/m C-298/04, ECLI:EU:C:2006:461 (Manfredi). Is dat wenselijk en welke betekenis heeft dit voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid? Ter beantwoording van deze vragen behandelen wij het begrip parenta Even nadere toelichting bij de titel: HVJ NTB KNZJ betekent respectievelijk Hou Van Jou, Niet Te Breken en Kan Niet Zonder Je. Zo heb je nog een hele lichting van deze belachelijke afkortingen. Oké, ik geef het toe: ik gebruikte ze ook, maar dat is lang, lang geleden Nr. 290 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 4 februari 2020. In deze brief wordt ingegaan op de door uw Kamer aangenomen motie van de leden Paternotte en Heerma van 29 november 2018. 1 In de motie wordt de regering verzocht om aan de hand van.

De juridische betekenis en relevantie van secundaire grondstoffen in het Europees, Vlaams, Waals en Brussels afvalstoffenrecht in het verleden, heden en toekomstMasterscriptie, ingediend door Alexander Meuwissen bij het eindexamen voor de graad van Master in de Rechten - KULeuvenPromotor: Prof. Dr. K HvJ - ARREST - 24 maart 2021 - zaak C-771/19 - NAMA e.a. Griekenland - - ECLI:EU:C:2021:232 - persbericht - geen conclusie - arrest voor de betekenis van de Protocollen bij de interpretatie van het Verdrag. Het EHRM vervult i

EUR-Lex - l14552 - EN - EUR-Le

1989-2018: van HvJ Van de Bijl tot HvJ Altun Aanvankelijk over kennelijk onjuiste / valse verklaringen en vergunningen Scherpere beoordeling indien stelsel van voorafgaande controle in hoge mate afhangt van juistheid van eigen verklaringen betrokkene (HvJ Kol, Glosczuk) Andermaal objectief + subjectief element (HvJ Strafzaak t. R Noot mw. mr. C.J.M. van Doorn & mw. mr. S.B. Pape bij HvJ 9 februari 2006, nr. C-127/04, HvJ 10 januari 2006, nr. C-402/03, HvJ 14 maart 2006, C-177/04 Verschenen in TvC 2006-6, p. 208-21 Noot1 In deze annotatie worden drie arresten van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de uitleg van de Richtlijn Productaansprakelijkheid besproken ingegaan op de prejudiciële vragen die aan het HvJ EU zijn voorgelegd, waarna het arrest zelf kritisch wordt geanaly-seerd. Ook wordt bekeken wat de betekenis van Levola/ Smilde is voor andere werken, in het bijzonder geur. Het arti - kel sluit af met een korte conclusie. Voorgeschiedenis Het geschil tussen de levensmiddelenproducenten Levola e Wat is de betekenis van HV? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord HV. Door experts geschreven