Home

Algehele gemeenschap van goederen erfenis

Algehele gemeenschap van goederen. Naast een erfenis met gemeenschap of scheiding van goederen bestaat er ook nog zoiets als algehele gemeenschap. In dit systeem bestaan geen eigen vermogens. De beide partners stemmen dus toe dat alle goederen en schulden die ze beschikken tot de gemeenschap behoren Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan voor 1 januari 2018? Dan valt een erfenis of een schenking automatisch in de gemeenschap van goederen. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen

Een erfenis bij gemeenschap of scheiding van goederen NN

 1. Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018), dan mag u de erfenis alleen zelf houden als daarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Is dit niet het geval, dan valt de erfenis in de huwelijksgoederengemeenschap en moet u deze, of wat ervan nog over is, bij scheiding bij helfte verdelen
 2. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap
 3. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden geldend waren in verband met het openvallen van een erfenis. In eerste aanleg heeft appellante een verklaring voor recht gevorderd dat zij en erflater in 2010 zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen
 4. Een google op algehele gemeenschap van goederen erfenis (zonder aanhalingstekens) levert mij 12.700 hits op. PS : een huwelijk onder algeneme gemeenschap staat gelijk met langst leeft al heeft. PS : Bij overlijden van de eerste partner betaal je wel degelijk successie op de helft van het gemeenschappelijk vermogen

Wat is de wettelijke verdeling bij erfrecht

Met een algehele gemeenschap van goederen kunt u erfbelasting besparen. Het erfdeel van een partner is in een huwelijk anders wanneer er in gemeenschap van goederen is getrouwd of als er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Met een huwelijk is minder erfbelasting betalen mogelijk. De partner heeft een grote vrijstelling en met een juiste aanpak. Huwelijkse voorwaarden of algehele gemeenschap van goederen. Om te voorkomen dat uw nabestaanden veel meer erfbelasting moeten betalen, kunt u het beste goede huwelijkse voorwaarden laten opstellen. Daarin laat u bijvoorbeeld opnemen dat de waarde van het eigen vermogen van de partner bij overlijden wel wordt verrekend Algehele gemeenschap van goederen: alles gaat naar de langstlevende echtgenoot en dit in volle eigendom want er bestaat alleen een gemeenschappelijk vermogen; Zuivere scheiding van goederen: de langstlevende echtgenoot erft enkel het vruchtgebruik op de eigen goederen van de overledene

Algehele gemeenschap van goederen - Het Rond Advocate

 1. Algehele gemeenschap is om te bepalen van wie welk geld is. In dit geval is alles samen. Een andere keuze is bv wettelijk stelsel waarbij de grootste pot ook gemeenschappelijk is, maar elk nog een eigen vermogen heeft namelijk hetgeen men had voor het huwelijk en alle kapitalen die men tijdens huwelijk krijgt aan erfenissen of schenkingen
 2. g het reeds aangeeft, is in dit stelsel alles gemeenschappelijk. Ongeacht de wijze waarop de goederen verkregen werden, zullen ze steeds toebehoren aan beide huwelijkspartners. Bij ontbinding van het stelsel door echtscheiding of overlijden zal alles verdeeld worden
 3. Algehele gemeenschap van goederen. Voor stellen die voor 1 januari 2018 zijn getrouwd en waarbij geen afspraken zijn gemaakt geldt volgens de wet dat het stel trouwt in algehele gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) zijn opgebouwd zijn gezamenlijk eigendom
 4. Willen goederen krachtens erfrecht of gift verkregen goederen toch binnen de gemeenschap vallen, dient dat bij uiterste wil of bij gift te worden bepaald door middel van een insluitingsclausule. Dit kunnen de echtgenoten voorkomen door bij huwelijkse voorwaarden te bepalen dat erfenis en gift buiten de gemeenschap vallen, dus door middel van een uitsluitingsclausule
 5. enkele begrippen uit het huwelijksvermogensrecht en erfrecht hoofdstuk huwelijksvermogensrecht algehele gemeenschap van goederen tot januari 2018 door d
 6. Het stelsel van de algehele gemeenschap . Een huwelijkscontract opstellen . Een huwelijkscontract wijzigen . bijvoorbeeld van een erfenis, dan kan dat geërfde geld besteed zijn, (de eigen goederen van de overledene + 1/2 de van de gemeenschappelijke goederen),.

Waar heb ik recht op als ik trouw in gemeenschap van goederen

Scheiding van goederen en erfenis. Wanneer men met een huwelijkscontract kiest voor het stelsel van scheiding van goederen is er daarentegen géén gemeenschappelijk vermogen. Het loon of andere verdiensten zijn van die persoon alleen. De erfenis bestaat dus uit: het eigen vermogen van de overledene: onder andere de eigen inkomsten De algehele gemeenschap van goederen verdwijnt. Enkele weken geleden plaatsten we op onze site al het bericht ' Wetsvoorstel beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen '. Als u in Nederland trouwt zonder dat u huwelijkse voorwaarden maakt, dan heeft dat tot gevolg dat al het privé vermogen dat u voor uw huwelijk had en (al het. Het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen In dit stelsel bezit elke partner geen eigen goederen en de totaliteit van de bezittingen van het koppel , zowel de bezittingen van beide echtgenoten vóór het huwelijk als alle tijdens het huwelijk verworven goederen, behoort tot het gemeenschappelijk vermogen

Getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen en erfenis. Indien u geen kinderen heeft bent u vanaf de huwelijksdatum elkaars enige erfgenaam. De wetgeving rondom trouwen en wettelijk erfrecht kent de zogeheten wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling geldt ook als er geen testament is gemaakt Scheiding van goederen. Bij dit stelsel is er géén gemeenschappelijk vermogen, enkel de twee eigen vermogens van de echtgenoten. Een huwelijkscontract is nodig om onderworpen te kunnen zijn aan dit huwelijksstelsel van scheiding van goederen. Wanneer kiezen voor scheiding van goederen? De beroepsschulden van de ene echtgenoot die handelaar is, kunnen verhaald worden op het loon van de andere echtgenoot wanneer er geen huwelijkscontract is Berichten: 2507. 28 aug 2013 13:26. Theoretisch zouden de huwelijkspartners ieder hun eigen erfenis apart houden, en erven ieders kinderen van de eigen ouder (de zoon erft de eigendom van moeder, de dochters verdelen de eigendom van hun vader). In praktijk gebeurt het natuurlijk dikwijls dat de roerende goederen in de pot verdwijnen (wie zal.

HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:276 Onroerende zaken verkregen krachtens Italiaans erfrecht vallen, ingeval er geen uitsluitingsclausule is gemaakt, op grond van art. 1:94 lid 2 BW in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap. De enkele omstandigheid dat het op de erfrechtelijke verkrijging toepasselijke buitenlandse recht niet een algehele gemeenschap van goederen als. Goederen en schulden die aan een echtgenoot toekomen uit hoofde van een schenking of erfenis met uitsluitingsclausule of goederen en schulden die als bijzonder verknocht worden aangemerkt, vallen buiten de tussen partijen bestaande algehele gemeenschap van goederen en zijn dus privégoederen of privéschulden

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt niet meer in algehele gemeenschap van goederen, zoals daarvoor. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt nog steeds huwelijkse voorwaarden of partnerschaps­voorwaarden maken De algehele gemeenschap van goederen wijkt immers af van het wettelijk uitgangspunt en dus dienen huwelijkse voorwaarden opgemaakt te worden. Wetsvoorstel Op 26 februari 2018 is door de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat in dit laatste verandering wil brengen De erfenis zit vol met schulden of er dreigt een te kort en u bent erfgenaam. Laat u zo snel mogelijk adviseren door een notaris over uw mogelijkheden. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen met de overledene

Het erfrecht en het huwelijksgoederenrecht zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.Zijn er geen kinderen, maar wel andere bloedverwanten, zoals ouders, boers, zussen of verdere familieleden, dan erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de eigen goederen van de overleden partner en de volle eigendom van zijn/haar aandeel in het gemeenschappelijke vermogen Zijn er geen kinderen of ouders meer van de overleden echtgenoot, en zijn er wel broers of zussen, dan erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op het eigen vermogen. Het omzetten van de huwelijksvoorwaarden in een algehele gemeenschap van goederen maakt de afwikkeling van een nalatenschap eenvoudiger, Door het finaal verrekenbeding gaat de helft van zijn vermogen naar zijn echtgenote en wordt zodoende slechts de helft van het vermogen in de erfbelasting betrokken Getrouwd in gemeenschap van goederen. Tot vorig jaar kenden we in Nederland de algehele gemeenschap van goederen als basisstelsel bij een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden. Dit stelsel geldt voor ongeveer 70% van de echtparen. Al het vermogen dat de echtgenoten hebben en nog verkrijgen, gaat in de huwelijksgemeenschap vallen

Een verkregen erfenis - ook als deze op of na 1 januari 2018 is ontvangen - valt gewoon in algehele gemeenschap van goederen. Dat is alleen anders als de overledene de erfenis heeft gegeven onder uitdrukkelijke bepaling dat deze niet valt in deze gemeenschap (lees: een erfenis onder uitsluitingsclausule) Bent u vóór 1 januari 2018 getrouwd dan geldt de algehele gemeenschap van goederen. De algehele gemeenschap van goederen houdt in dat vanaf het moment van trouwen alle bezittingen en schulden aan ieder van de echtgenoten toebehoren. In het geval van scheiding dient alles 50/50 verdeeld te worden. Een uitzondering daarop is een erfenis of. Daarnaast is van belang of de erfgenaam het verdelen van de erfenis niet had kunnen voorkomen door nog tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken[1]. Kortom, indien u bent gehuwd in gemeenschap van goederen en u erft tijdens uw huwelijk buitenlands vermogen c.q. onroerend goed dan maakt deze erfenis niet altijd deel uit van het te verdelen vermogen op het moment van echtscheiding Omdat zij in algehele gemeenschap van goederen waren getrouwd, is de erfenis de helft: €150.000. Ans en Truus erven ieder de helft, dus €75.000. Vanwege de wettelijke verdeling krijgt Truus nu niets uitbetaald en volgens de fiscus heeft Ans daardoor een voordeel. Zij houdt het erfdeel van Truus

Gemeenschap van goederen is een term uit het huwelijks recht (dat weer onderdeel is van het personen- en familierecht).Er zijn twee mogelijkheden voor jouw huwelijk. Is het huwelijk gesloten vóór 1 januari 2018 dan ben je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Van alles waar je voor het huwelijk eigenaar van was, zijn jullie nu samen eigenaar Algehele gemeenschap van goederen en de huidige regels Op dit moment is het zo dat als een koppel trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden bij de notaris, dit koppel in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen is getrouwd. Hierna zal ik de afkorting AGVG gebruiken hiervoor. Als de echtgenoten na ee Erfenis en gemeenschap van goederen. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd dan is al jullie gezamenlijke vermogen van jullie samen. Hetzelfde geldt voor de schulden die jullie zijn aangegaan. Jullie zijn hier allebei voor de helft eigenaar van. De helft van alles is van jou, de andere helft van jouw partner

Erfrecht. Gemeenschap van goederen? Gelden de vóór het ..

De conclusie is dus: als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd en u bent erfgenaam van iemand die in het buitenland woont, vraag diegene dan om naar de notaris te gaan zodat in een notariële akte een uitsluitingsclausule kan worden opgenomen. Bent u na 1 januari 2018 gehuwd, dan valt wat u erft altijd buiten de gemeenschap, tenzij de. Buitenlandse erfenis. De algehele gemeenschap van goederen is een fenomeen waarmee men in andere landen veelal niet bekend is. In veel landen valt een erfenis niet in de huwelijksgoederengemeenschap van echtgenoten. Ouders die in het buitenland woonachtig zijn, zijn zich er daarom vaak niet van bewust dat zij een uitsluitingsclausule in hun. Algehele gemeenschap van goederen. Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen, en dus voor 1 januari 2018, bent getrouwd, dan moet u het vermogen dat is verkregen door schenking of erfenis wél met uw ex-partner delen Bijvoorbeeld een finaal verrekenbeding, waarbij je bij het einde van een huwelijk door overlijden doet alsof er een algehele gemeenschap van goederen is. Eigen woning. Paul Schut zal op 11 april in een live webinar van Nextens toelichten wat het huwelijksvermogensrecht betekent in combinatie met de eigen woning

Erfbelasting bij algehele gemeenschap van goederen

 1. algehele gemeenschap van goederen (ook wel genoemd de wettelijke gemeenschap van goederen, omdat dit het huwelijksvermogensstelsel in de wet was opgenomen). Het woord algeheel zegt het al: door het huwelijk werden alle bezittingen die je al had en nog zou verkrijgen gemeenschappelijk. Alles viel in de gemeenschap van goederen
 2. Wie vóór 1 januari 2018 huwt zonder nadere regeling, wordt voor de helft gerechtigd in een algehele huwelijksgemeenschap. Daarbij is de persoonlijke vermogenspositie van de echtelieden vóór het huwelijk niet van belang. Er is geen sprake van een schenking bij een groot vermogensverschil, ook niet bij het tijdens het huwelijk laten vervallen van huwelijkse voorwaarden. Dat gaat echter.
 3. Is een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen gesloten (voor 1 januari 2018 standaard) dan is de helft van de erfenis die een kind van zijn ouders erft van de andere echtgenoot. Dit is zo, tenzij de erfenis met een zogenoemde uitsluiting- of privéclausule uit het testament van de overledene is verkregen
 4. Het maken van huwelijksvoorwaarden kan op allerlei manieren gebeuren. In de praktijk kwam vroeger veel voor de vorm voor van algehele uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Dat is precies de tegenpool van de gemeenschap van goederen: niets is gemeenschappelijk behalve dat wat men gezamenlijk aankoopt. Dit geldt ook voor schulden
 5. Algehele gemeenschap van goederen Bij een algehele gemeenschap zijn in beginsel alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die u al had voordat u trouwde. De uitsluitingsclausule moet in het testament staan van degene van wie u erft

Huwelijk en erfbelasting betalen Financieel: Belastin

Erfbelasting: gemeenschap van goederen of huwelijkse

In algehele gemeenschap van goederen bedraagt de nalatenschap van Toon € 1.550.000 / 2 = € 775.000. Het belaste erfdeel van ieder kind bedraagt dan € 775.000 / 3 = € 258.333 minus het vrijgestelde bedrag van € 20.616 (2019) = € 237.717 per kind. Hierover betaalt Rietje per kind € 35.070 (zie ook tabel) erfbelasting Het opheffen van huwelijkse voorwaarden wordt vaak overwogen in verband met besparing van erfbelasting, schenkbelasting of overdrachtsbelasting. Het opheffen van de huwelijkse voorwaarden had vóór 1 januari 2018 tot gevolg dat een algehele gemeenschap van goederen ontstond, waardoor het vermogen van beide echtgenoten vrijwel volledig. Tot 1 januari 2018 trouwde u vanzelf in 'algehele gemeenschap van goederen'. Alle bezittingen en schulden zijn dan van u samen. Dit geldt ook als u geregistreerd partner bent. Bij een huwelijk vanaf 1 januari 2018 deelt u niet alles. U bent dan getrouwd in 'beperkte gemeenschap van goederen.'. Bij een notaris kunt u andere afspraken maken Alleen wanneer bijvoorbeeld de erflater expliciet heeft bepaald dat het vermogen uit de erfenis de beide partners zal toekomen, zal het gaan behoren tot de huwelijksgoederengemeenschap. Wie toch in algehele gemeenschap van goederen wenst te trouwen, zal dit door de notaris moeten laten vastleggen Algehele gemeenschap van goederen (tot 2018) Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn

Ook zonder erfenis kan er toch sprake zijn van een eigen woning. Als je op of na 1 januari 2018 bent getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden op te stellen, ontstaat er een beperkte - en dus geen algehele - gemeenschap van goederen. In het kort komt dit erop neer dat alles wat je vóór het huwelijk al in eigendom had, eigendom van jou blijft Door de algehele gemeenschap van goederen van toepassing te verklaren worden bijvoorbeeld de vrijstellingen voor de erfbelasting beter benut en de tarieven gedrukt. Goede voorlichting is een must! Met de komst van het nieuwe basisstelsel zal het er naar alle waarschijnlijkheid niet eenvoudiger op worden Voorop staat - aldus de Hoge Raad - dat voor de bepaling van de omvang van de huidige gemeenschap van goederen artikel 1:94 lid 2 sub a BW tot uitgangspunt moet worden genomen. Dit betekent dat een erfenis of schenking alleen dan buiten de gemeenschap valt wanneer er een uitsluitingsclausule is gemaakt

Dit betreft onder andere goederen die verkregen zijn uit een erfenis waarbij de erflater heeft besloten dat deze niet in de gemeenschap van goederen vallen, bepaalde pensioenaanspraken, vruchten van goederen die uitgezonderd zijn door de huwelijkse voorwaarden, bepaalde giften en ook goederen die aan een van beide echtgenoten 'bijzonder verknocht' zijn vallen soms niet in de gemeenschap. Je huwelijkspartner heeft hoe dan ook zijn aandeel van de gemeenschap in volle eigendom, maar daarnaast erft je huwelijkspartner je eigen goederen en de helft van het gemeenschappelijk vermogen in vruchtgebruik, tenzij daarover bijzondere bepalingen in het huwelijkscontract staan. Je eigen vermogen is Alles wat je vóór je huwelijk al beza

De algehele gemeenschap van goederen past goed als echtgenoten min of meer dezelfde vermogenspositie hebben bij de start van een huwelijk en wanneer zij hun hele leven met elkaar getrouwd blijven. De praktijk is echter niet meer zo ordelijk Gevolgen van trouwen of opheffen van huwelijkse voorwaarden vóór 1 januari 2018 en daarna? Voor echtgenoten die vóór 1 januari 2018 getrouwd zijn zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, of hun huwelijkse voorwaarden voor deze datum hebben opgeheven, geldt de regeling van de algehele gemeenschap van goederen Gemeenschap van goederen . Algehele gemeenschap van goederen. Een huwelijk heeft niet alleen gevolgen voor het vermogen van beide echtgenoten, maar ook voor hun wederzijdse rechten en plichten. In Nederland gaat de wetgever op dit moment nog uit van de algehele gemeenschap van goederen

Algehele gemeenschap van goederen Indien men voor dit stelsel kiest, moet men dit laten vastleggen in een huwelijkscontract. De woning behoort tot het eigen vermogen van de man. Bij overlijden erft de vrouw volgens de algemene regel het vruchtgebruik. Voor meer details in uw specifieke situatie, raadpleegt u best uw notaris Als één van jullie beiden een schenking of erfenis heeft ontvangen is dit met een zogeheten uitsluitingsclausule uitgesloten van de algehele gemeenschap van goederen, dan hoeft dit niet gedeeld te worden. Er is dan vastgelegd dat dit bij een eventuele scheiding buiten de verdeling valt. Beperkte gemeenschap van goederen: als jullie getrouwd. Gemeenschap van goederen: huwelijken van vóór 1 januari 2018 Bij alle huwelijken die voor 1 januari 2018 zijn gesloten en waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is automatisch een gemeenschappelijk vermogen ontstaan, waarin het gehele vermogen en alle schulden van beide echtelieden terecht kwam

Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot Rechtenkran

Wellicht bent u van mening dat artikel 11 lid 4 SW1956 van toepassing is omdat beide echtgenoten wederkerig overeenkomen dat ingeval van vooroverlijden (ongeacht of dit de vrouw dan wel de man is) zal worden afgerekend alsof er sprake was van een algehele gemeenschap van goederen op voorwaarde dat de overledene de meest vermogende echtgenoot was Allereerst wordt gemeld dat het aangaan van een huwelijk nooit een schenking is. Ook niet als een miljardair trouwt met iemand die geen cent te makken heeft. Zelfs niet als zij in een algehele gemeenschap van goederen trouwen, waardoor de vrouw ineens recht heeft op de helft van het vermogen van de man

Quote algehele gemeenschap van goederen - Van Ekelen & PoortZo krijgt de koude kant (n)iets | PlusOnlineColumn: hoe je koude kant uitsluit bij erfenis | Financieel | Telegraaf

Nick en Margriet zijn in 2019 getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Margriet is niet rijk maar Nick heeft een vermogen van 2 miljoen euro. Als Margriet dat van Nick erft, moet zij daarover 20% belasting betalen. De notaris raadt daarom een finaal verrekenbeding bij overlijden aan. Margriet krijgt daardoor 1 miljoen euro zonder belasting Algehele gemeenschap van goederen. Nederlanders trouwen nog steeds automatisch in algehele gemeenschap van goederen, tenzij zij voorafgaande aan het uitgesproken ja-woord een notarieel huwelijksvoorwaarden contract hebben getekend waarin van deze hoofdregel wordt afgeweken Hoofdstelsel: algehele gemeenschap van goederen. De algehele gemeenschap van goederen is op dit moment het hoofdstelsel in Nederland. Tussen aanstaande echtgenoten, die elkaar het ja-woord geven en verder niets op papier zetten, worden privégoederen en -schulden van beide echtgenoten gemeenschappelijk De gemeenschap volgens het wettelijke regime tot 1 januari 2018 wordt hierna aangeduid als algehele gemeenschap van goederen. Echtgenoten kunnen ook een gemeenschap van goederen laten ontstaan door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dit kan zowel voor als tijdens het huwelijk

Trouwen in algehele gemeenschap van goederen wordt mogelijk eenvoudiger | LINK Advocaten

In dat geval zal de algehele gemeenschap van goederen, zoals we deze tot 1 januari 2018 kenden, tussen de echtgenoten van toepassing zijn. Informatieplicht ambtenaar van de burgerlijke stand In het conceptwetsvoorstel is er bewust voor gekozen om de ambtenaar van de burgerlijke stand geen informatieplicht jegens de aanstaande echtgenoten te geven Uitsluiting. Velen willen wel dat hun kinderen (of andere erfgenamen) iets van hen erven. Zij willen echter niet dat na een echtscheiding de ex-echtgenoten van hun kinderen (of van andere erfgenamen) recht hebben op de helft van de erfenis. Dit kan gebeuren als de erfgenaam in algehele gemeenschap van goederen was getrouwd of onder bepaalde. Als dit je niet lukt, geldt de hoofdregel: de bezittingen vallen in de gemeenschap van goederen. Een voorbeeld: Een echtpaar had vóór het huwelijk nog geen vermogen opgebouwd, waardoor al hun bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen vallen. Op een gegeven moment erft de man € 50.000, welk bedrag op een spaarrekening wordt gezet Het opheffen van de huwelijkse voorwaarden had vóór 1 januari 2018 tot gevolg dat een algehele gemeenschap van goederen ontstond, waardoor het vermogen van beide echtgenoten vrijwel volledig gemeenschappelijk werd. Hierdoor vond een (onbelaste) vermogensverschuiving tussen de echtgenoten plaats, die fiscaal interessant kon zijn

Beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018 | LINKBeperkte gemeenschap van goederen - De Mediation CompagnonsHet einde van de algehele gemeenschap van goederen Tilburg BruistPPT - Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris PowerPoint Presentation - ID:1876838Erfrechtprobleem De Koning Vergouwen Advocaten » Trouwen is houwenVan ‘alles’ delen naar ‘beperkt’ delen - HekkelmanLaat notaris voortaan de boterbriefjes uitdelenSuccessiewet Archieven - Wolting & Versteegh

De rekening en alles wat hierop stond was gezamenlijk bezit. De vrouw kreeg dan ook gelijk en hoefde de schenkbelasting niet te betalen. De zaak heeft rechtsgeleerden echter wel bezig gehouden. Over dit vraagstuk bestaat dan ook al jarenlang onzekerheid. Want bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen wordt alles 50-50 van de partners Als vader en moeder (die in algehele gemeenschap van goederen waren getrouwd) bij het overlijden van moeder een vermogen hebben van € 100.000,00, waarbij er geen privévermogen is, is de nalatenschap de helft. Moeder heeft op grond van het huwelijksvermogensrecht recht op € 50.000,00, de andere € 50.000,00 vormt de nalatenschap Als één van beide echtgenoten direct voorafgaand aan het aangaan van of het wijzigen in een algehele gemeenschap van goederen meer vermogen bezat dan de andere echtgenoot, leidt een andere verdeelsleutel dan 50-50 niet tot een schenking waarop de Successiewet van toepassing is Daarnaast blijft het onder het nieuwe stelsel nog altijd mogelijk om in huwelijkse voorwaarden de oude algehele gemeenschap van goederen van vóór 1 januari 2018 aan te gaan. Als de echtgenoten dat doen, en de erflater of schenker verder niets heeft bepaald (want dat was toch niet meer nodig?), valt de erfenis of schenking alsnog in de gemeenschap van goederen en moet deze worden. De algehele gemeenschap van goederen houdt in dat de goederen in bezit van een van de echtgenoten voor de helft mede eigendom worden van de ander. Ofwel u wordt samen ieder voor de helft eigenaar van alle goederen die u en uw partner voor het huwelijk ieder privé hadden Het zal u niet ontgaan zijn. Na 180 jaar is vanaf 1 januari 2018 niet langer de algehele gemeenschap van goederen de wettelijke basis van ons huwelijksvermogensrecht, maar een beperkte gemeenschap van goederen. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen en het percentueel grote aantal echtscheidingen kon deze wetswijziging niet achterwege blijven