Home

Symbiose commensalisme

Wat is commensalisme? - Aljevragen

Commensalisme is een vorm van symbiose waarbij een van de partners een bepaald belang heeft bij de samenleving, maar waarbij de belangen van de tweede partner niet geschaad worden. Een voorbeeld hiervan is de associatie tussen de Laboulbeniales (een groep schimmels) en verschillende soorten insecten, vooral kevers Symbiose is het samenwerken tussen individuen van verschillende soort, welke langdurig in elkanders omgeving voorkomen. Hierbij is de samenwerking voor ten minste één soort gunstig (of zelfs noodzakelijk). Er zijn drie varianten van symbiose: mutualisme, commensalisme en parasitisme. Deze worden hieronder kort (met voorbeelden) uitgelegd Er zijn 3 soorten symbiotische associaties. Dat zijn mutualisme, commensalisme en parasitisme. • Mutualisme is een soort symbiotische relatie waarbij beide partijen van elkaar profiteren. • Alle onderlinge relaties zijn symbiotische relaties, maar niet alle symbiotische relaties zijn onderlinge relaties

Commensalisme NVC we

Symbiose in de breedste betekenis omvat: mutualisme - symbiose in engere zin, mutualistische symbiose: De samenleving van de twee levensvormen is voor beiden gunstig of zelfs noodzakelijk. commensalisme - De kleinere symbiont profiteert van de gastheer, maar die ondervindt daar geen nadeel aan Symbiose Symbiose Parasitisme Commensalisme Mutualisme concurrentie Predatie syn bios (Grieks) Samenleven van twee levensvormen Symbionten, bionten - De beide partners (organismen) (reuze trekkervis en kleinere vissen) Reuze trekkervis - stenen - eten - kleinere vissen - eten me Volgens de ontvankelijkheid van de gastheer in de relatie: we kunnen drie soorten symbiose onderscheiden: mutualisme, waardoor beide soorten profiteren; commensalisme, waarbij de ene soort profiteert zonder de andere voordeel of schade toe te brengen; en parasitisme, waarbij de aanwezigheid van de gastheer schade toebrengt aan de gastheer We noemen commensalisme voor die relatie waarbij een van de betrokkenen voordelen verkrijgt zonder de ander te schaden of ten goede te komen. We gebruiken de term commensalisme in de meest extreme zin, waarbij het voordeel alleen voor een van de symbioten is en voedings- of beschermend kan zijn

Commensalisme Als het ene individu voordeel heeft én het andere individu geen voordeel en geen nadeel heeft, heet de symbiose commensalisme (voorbeeld: korstmos op de stam van een boom). Parasitisme Bij parasitisme leeft een individu (de parasiet) op of in een individu van een andere soort (de gastheer) en onttrekt er voedsel aan Commensalisme: symbiosewaarbij de ene soort wel voordeel heeft en aan de ander geen schade toebrengt, zonder dat dit voor een van beide partners een noodzakelijke voorwaarde is. Bij commensalisme wordt voedsel met een partner gedeeld (dat delen van voedselstaat centraalbij commensalisme)

Commensalisme - Definitie, types en voorbeelde

Symbiose: samenwerking met wederzijdse voordelen. Managers van moderne organisaties in de agrarische sector kunnen veel inspiratie uit de natuur halen met betrekking tot actuele thema's die op hun vakgebied spelen. Bedrijven die opereren in een dynamisch werkveld dat zich steeds blijft vernieuwen en verder ontwikkelen, komen met enige regelmaat. Mutualisme is een symbiose waarbij de betrokken personen deelnemen aan een win-winrelatie. In een voorbeeld van hoe soortenrelaties zich hebben ontwikkeld om hun manier van leven in een bepaalde omgeving aan te vullen. commensalisme. Commensalisme is een interactie tussen individuen van twee soorten waarbij een soort voordeel heeft Commensalisme = commensalisme is in de ecologie een interactie tussen twee organismen, waarbij het ene voordeel heeft en het ander niet beïnvloed is (+-0). De term commensalisme komt van het Latijn: cum mensa, dat wil zeggen `met dezelfde t... commensalisme = het commensalisme zelfst.naamw.Uitspraak: [kɔmɛnsa`lɪsmə] het samenleven van twee.

Symbiose is het samenleven van individuen van verschillende soorten voor bijvoorbeeld voedsel of ter bescherming. Er zijn drie vormen van symbiose: commensalisme, mutualisme en parasitisme Commensalisme is een vorm van symbiose waarbij het ene organisme baat heeft bij de relatie, en de andere geen last Symbiose is een langdurig samenlevingsverband tussen organismen van twee verschillende soorten. Hierbij wordt de grootste partner de gastheer genoemd. Er bestaan drie vormen van symbiose: mutualisme, commensalisme en parasitisme. bij mutualisme hebben zowel de gast als gastheer voordee Soorten symbiose ; In commensalisme wordt aan één individu geprofiteerd terwijl de ander niet wordt beïnvloed. In de natuur kunnen verschillende soorten biologische relaties worden geïdentificeerd, zoals: Als zij de begunstigden en benadeelde binnen de symbiotische relatie beschouwen, worden de volgende classificaties geïdentificeerd.

Wat is de betekenis van commensalism

Klastaak: Symbiose. 1 De gastheer draagt de parasiet. Er bestaan twee soorten gastheren. De hoofdgastheer wordt de hoofgastheer genoemd omdat hij de volwassen parasiet in zich draagt, hij ondervindt er geen last van. De tussengastheer is de gastheer die drager is van bij de lintworm bijvoorbeeld het larvenstadium Een omschrijving van de verschillende vormen van symbiose. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021.

Parasitisme mutualisme commensalisme. Symbiose Symbiose Parasitisme Commensalisme Mutualisme concurrentie Predatie syn bios (Grieks) Samenleven van twee levensvormen Symbionten, bionten - De beide partners (organismen) (reuze trekkervis en kleinere vissen) Reuze trekkervis - stenen - eten - kleinere vissen - eten me Er zijn drie hoofdsoorten symbiotische relaties genaamd mutualisme. Commensalisme varieert van korte interacties tussen soorten tot levenslange symbiose. Commensalisme Definitie . De term werd in 1876 bedacht door de Belgische paleontoloog en zoöloog Pierre-Joseph van Beneden, Een voorbeeld is een vogel die in een boomhol leeft Vérifiez les traductions 'mutualisme' en Néerlandais Symbiose Let op: Spelling van 1914 Het samenleven van twee verschillende plantaardige organismen, waarmede in den regel een voordeel met betrekking tot de voeding van beide verbondenis. Ook symbiose van planten en dieren komt voor, zoo b.v. bij de zoo genaamde mieren planten. Een merkwaardig voorbeeld van symbiose van planten en dieren levert in Suri..

Wat is symbiose? - Mr

Oefeningenreeks: symbiose. start >> symbiose. Opdracht 4. Lees aandachtig de onderstaande case en beantwoord de vragen. De groene alge Carteria en de platworm Convoluta leven samen (je ziet de groene algen in de platworm op de foto rechts). In het eerste levensstadium leeft de platworm zonder de algen en voedt zich zoals andere dieren Symbiose. Commensalisme treedt op wanneer een levend wezen een voordeel verkrijgt van een ander terwijl de ander niet profiteert of. Populaire Artikels. Relatieve bijvoeglijke naamwoorden. De relatieve bijvoeglijke naamwoorden zijn die bijvoeglijke naamwoorden die informatie geven over het zelftandig naamwoord dat ze begeleiden en,. introductie . Van de meest bekende varianten van symbiose speelt commensalisme een hoofdrol: we hebben het over een relatie tussen twee levende organismen - commensalen genaamd - waarbij een protagonist van de relatie hiervan profiteert, terwijl de ander geen voordeel geniet, het is ook op geen enkele manier beschadigd. Veel gasten die tot verschillende soorten behoren, bezetten op vreedzame. 5.Commensalisme:een lossere vorm van symbiose waarbij voedsel gedeeld wordt met, of gestolen wordt door de partner, die in ruil bv. bescherming krijgt. Letterlijk->eten aan dezelfde tafel Bv. A) hermietkreeft en zeeanemoon =>allebei voordeel->bescherming ->gratis vervoer, meer voedsel b) krabben en sponsen=>allebei voordee

Symbiose: schimmel-insect relaties - NEMO Kennislin

Commensalisme. Definitie commensalisme. Commensalisme is de symbiose van twee verschillende soorten organismen waarbij de ene partner voordeel heeft van de relatie en de andere geen voor- of nadeel. Commensalisme komt voor tussen veel verschillende organismen. Je vind het onder andere tussen: dier en dier; plant en dier; dier en micro-organisme 4. Wat is het verschil tussen mutualisme en commensalisme - Vergelijking van de belangrijkste verschillen. Sleutelbegrippen: Commensalism, Inquilinism, Metabiosis, Microbiota, Mutualism, Phoresy, Symbiosis. Wat is mutualisme. Mutualisme is een categorie van symbiose waarbij beide partners van de relatie profiteren Symbiose, commensalisme is een voorbeeld van wederzijds voordelige en nuttige verbindingen. En predatie, parasitisme en competitie zijn relaties waarin soorten min of meer onderdrukt worden. Laten we ze allemaal in meer detail bekijken. Amensalisme. Kruidachtige planten groeien vaak onder naaldbomen Commensalisme We leggen uit wat commensalisme is en de verschillen met mutualisme. Symbiose. Het is een zeer nauwe mate van mutualisme, waarbij de betrokken soort uiteindelijk codependent wordt, dat wil zeggen dat de aanwezigheid van de ander nodig is om te overleven of om hun levenscyclus te voltooien

betavak.nl Algemene NatuurWetenschappen, biologie ..

Voorbeelden van symbiose. Binnen de vele symbioses die er tussen orgasimen/soorten plaatsvinden kan men onderstaande drie vormen onderscheiden. 2. Commensalisme. Bij deze vorm behaalt één van de organismen een voordeel uit de samenleving. Het andere organisme houdt er geen nadeel aan over. Voorbeelden Commensalisme varieert van korte interacties tussen soorten tot levenslange symbiose. Commensalisme Definitie . De term werd in 1876 bedacht door de Belgische paleontoloog en zoöloog Pierre-Joseph van Beneden, samen met de term mutualisme Symbiose is het samenwerken tussen individuen van verschillende soort, welke langdurig in elkanders omgeving voorkomen. Hierbij is de samenwerking voor ten minste één soort gunstig (of zelfs noodzakelijk). Er zijn drie varianten van symbiose: mutualisme, commensalisme en parasitisme Symbiose We leggen uit wat symbiose is en welke soorten symbiose er bestaan. Ook voorbeelden en hoe symbiose zich ontwikkelt in de psychologie. Commensalisme. In deze relatie heeft een van de individuen er baat bij, terwijl de ander niet ten goede of ten kwade wordt beïnvloed Commensalisme- in tegenstelling hiermee heeft dit commensalisme betrekking op een symbiotische relatie die slechts één organisme ten goede komt, maar de andere ongedeerd is. Het gastheerorganisme kan alleen overleven omdat het geen enkele vorm van ondersteuning van de andere soort vereist

2,4 symbiose H4 - YouTubeSymbiose, Mutualisme, Commensalisme PNG - Symbiose, Mutualisme, Commensalisme transparentes

Verschil tussen symbiose en mutualisme / Biologie Het

Commensalisme is in de ecologie een interactie tussen twee organismen, waarbij het ene voordeel heeft en het ander niet beïnvloed is (+/0). De term commensalisme komt van het Latijn: cum mensa, dat w [..] Bron: nl.wikipedia.org symbiose 1 symbiose 2 A commensalisme mutualisme B commensalisme parasitisme C mutualisme mutualisme D mutualisme parasitisme 2p 7 − Wat is de habitat van de schimmels die in de tekst beschreven zijn? 2 A. insinuator leeft in symbiose met een andere soort (A. echinatior), waarvan ze de geur heeft aangenomen

Symbiose - Wikipedi

Symbiose: samenleven van 2 levensvormen Voordelig of nadelig Partners zijn symbionten Gastheer: dier waar een symbiont op of in leeft Waardplant: plant waar symbiont op of in leeft Verschillende vormen van symbiose: o Parasitisme: nadeel voor gastheer/waardplant o Mutualisme: wederzijds voordeel o Commensalisme: voordeel voor organisme geen voor- of nadeel voor gastheer/waardplan Commensalisme is ook een soort ecologische relatie die optreedt tussen verschillende soorten, waarbij een van de betrokken soorten van de andere profiteert zonder deze negatief te beïnvloeden. Er zijn goede voorbeelden van commensalisme in zowel het dieren- als het plantenrijk, en het is ook beschreven voor enkele relaties tussen bacteriën Wat is symbiose in de biologie? In eenvoudige bewoordingen kan worden gezegd dat dit positieve, negatieve of neutrale samenwerking tussen verschillende soorten organismen is. Een dergelijke samenwerking kan de vorm aannemen van mutualisme, commensalisme en parasitisme. Organismen in dit geval worden symbionten genoemd

Parasitisme, commensalisme, mutualisme, concurrentie en

  1. Bij commensalisme ondervindt partner 1 een voordeel, terwijl partner 2 geen invloed (voordeel of nadeel) ondervindt: dit duiden we aan met +/0. Het parasitisme is een vorm van symbiose, waarbij het ene organisme alleen maar voordeel ondervindt en het ander organisme alleen maar nadeel (+/- )
  2. Symbiose: Er zijn 3 verschillende soorten symbiose; commensalisme, mutualisme & parasitisme. Bij commensalisme profiteert het ene organisme, maar ondervindt de gastheer geen nadeel of voordeel. Bij mutualisme profiteren beide organismen. Je hebt het hier dus over samenwerking tussen de organismen
  3. GMD week 5 relaties tussen soorten: gmd week competitie coöperatie parasitisme feromonen demorfisme territorium symbiose commensalisme mutualisme balts dan
  4. Symbiose loonbedrijf en akkerbouw bij Sandee Mechanisatie Han Reindsen 06 jul 2017 om 06:44 uur. Adriaan Sandee heeft in Oost-Groningen een loon- en akkerbouwbedrijf. Beide takken van sport zijn de afgelopen jaren flink in omvang gegroeid. Het is een symbiose
  5. De partners binnen de symbiose worden symbionten genoemd. Het grootste organisme is dan de 'gastheer'. Deze samenlevingsvorm kan voordelig zijn voor beide organismen. Maar symbiose kan ook alleen voordelig, noodzakelijk of zelfs nadelig zijn voor een van beide organismen. In dit laatste geval spreken we van parasitisme
  6. symbiosis G 1. het samenleven van tweeërlei ongelijksoortige organismen, te onderscheiden in commensalisme, parasitisme en mutualisme. 2. (psych.) psychologische afhankelijkheid; zelfst.nw. symbiont. anoniem - 17 februari 2016. Betekenis van symbiose toevoegen. Aantal woorden

A big thanks to all current and future patrons who are helping fund this science communication outreach via Patreon: http://bit.ly/2SfmkphSymbiosis is close. Koppelkunst: 4 fraaie staaltjes van symbiose. Leven kun je alleen doen, met een partner of in een groep soortgenoten. En soms heeft een organisme een 'samenlevingscontract' met een compleet andere soort, omdat die iets kan wat het zelf niet kan - en vice versa. Dat heet symbiose. En dat is mooi om te zien -Concurrentie, coöperatie en symbiose: mutualisme, commensalisme en parasitisme. Tussen organismen van dezelfde soort kan er zowel samenwerking als concurrentie zijn. Tussen soorten zijn er relaties die voordeel opleveren of nadelig zijn voor één van beide soorten. Wat is er nodig Effec Symbiose. Symbiose is het langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten. Dit kan voordelig zijn voor beide individuen, neutraal (voor het ene individu zit er geen voordeel en geen nadeel aan) of nadelig voor één individu zijn. Met andere woorden noemen we dit mutualisme, commensalisme en parasitisme

Symbiose

Symbiose is een langdurige associatie tussen twee verschillende soorten organismen die samen leven. Er zijn drie soorten symbiotische relaties: parasitisme, mutualisme en commensalisme. Mutualisme levert voordelen op voor beide partners in de vereniging, in tegenstelling tot de andere twee typen We spreken van symbiose wanneer twee verschillende soorten langdurig met elkaar samenleven. Hierbij onderscheiden we drie vormen van samenleven: mutualisme, parasitisme en commensalisme. In deze video worden de drie verschillende vormen van symbiose uitgelegd en geïllustreerd met enkele voorbeelden Symbiose. als basis van het bos. Nature-publicatie voorspelt afname van biomassa in bossen met 10 procent als CO2-uitstoot hoog blijft. In de wirwar van wortels in de bosbodem groeien schimmels en bacteriën die met bomen voedingsstoffen uitruilen tegen koolstof in een grote, wereldwijde marktplaats. Onderzoekers van Stanford University (VS.

De verschillende vormen van symbiose worden onderscheiden aan de hand van het voordeel voor de partners. Als beide partners voordeel hebben noemt men de symbiose mutualistisch, als de ene partner voordeel heeft en de ander geen nadeel spreekt men van commensalisme. De term symbiose wordt ook wel gebruikt als equivalent aan mutualisme Symbiose (van het Grieks συμβίωσις, symbíōsis, samenleven, van σύν, sýn, samen, en βίωσις, bíōsis, leven) is elk type van een nauwe en langdurige biologische interactie tussen twee verschillende biologische organismen, worden het is mutualistisch, commensalistisch of parasitair.De organismen, die elk een symbiont worden genoemd, moeten van verschillende soorten zijn

Symbiose Let op: Spelling van 1914 Het samenleven van twee verschillende plantaardige organismen, waarmede in den regel een voordeel met betrekking tot de voeding van beide verbondenis. Ook symbiose van planten en dieren komt voor, zoo b.v. bij de zoo genaamde mieren planten. Een merkwaardig voorbeeld van symbiose van planten en dieren levert in Suri.. Commensalisme is interactie tussen twee organismen waarbij het ene voordeel heeft en het ander niet beïnvloed is (+/0). De term commensalisme komt van het Latijnse cum mensa, dat wil zeggen met dezelfde tafel (cum: met, mensa: tafel).Het is een vorm van symbiose, andere vormen zijn parasitisme en mutualisme.. Voorbeelden: Poolvossen volgen ijsberen, wachten tot die klaar zijn met eten en eten. Commensalisme, mutualisme en parasitisme zijn verschillende vormen van symbiose. 2p 27 Welke vormen van symbiose kunnen bestaan tussen darmbacteriën en de mens? A alleen commensalisme en mutualisme B alleen commensalisme en parasitisme C alleen mutualisme en parasitism commensalisme. Een vorm van symbiose. Bij deze vorm heeft 1 soort profijt, en het andere soort heeft er geen last van. Mimicry. Het nabootsen van een ander organisme. camouflage. verstoppen. habitat. leefomgeving met specifieke biotische en abiotische factoren. voedselrelatie commensalisme o het samenleven van organismen zonder dat dit een van beide schade berokkent; Verwante begrippen. symbiose, parasitisme, mutualisme; Vertalinge

Begrippen - Interacties tussen organismenSymbiose : définition et explications

Symbiose (uit het Griekse: συν: samen; βιοσις: levend) is het samenleven van twee (of meer) levensvormen.De partners heten symbionten.De grootste partner wordt ook wel gastheer genoemd. De term wordt buiten de Anglo-Amerikaanse literatuur ook wel in de plaats van de term mutualisme gebruikt en als tegenstelling gezien tot parasitisme, in plaats van in de overkoepelende betekenis Om uit te leggen hoe symbiose (het samenleven van organismen van verschillende soort) werkt, geef ik eerst een aantal voorbeelden bij de mens; men onderscheidt 3 vormen:. Als de gastheer (bv. de koe) nadeel van de relatie ondervindt en de gast (bv. de mens) voordeel, spreekt men van parasitisme.De mens, die melk betrekt van de koe, is in deze definitie een parasiet Commensalisme is een soort symbiose die, in tegenstelling tot anderen, zoals parasitisme of predatie, niet leidt tot een negatief einde voor een van de betrokken partijen. Aan de andere kant is het verschil tussen mutualisme en commensalisme dat in het eerste geval beide individuen voordelen verkrijgen ; Voorbeelden van abiotische factoren. Licht

Bio AS1 p1 werkcoll wk1 2018 Inleiding Microbiologie student. Vak: Biologie. We r kc o l l e g e B i o l o gi e AS 1, p e r i od e 1, we e k 1 2 0 1 8 - 20 1 9. Dit werkcollege heeft de volgende on derdelen: 1. Extra uitleg. Hier wordt extra uitleg gegeven over d e leerstof uit het college. 2 Zoals we allemaal bij biologie hebben geleerd, bestaan er verschillende vormen van symbiose. Bij parasitisme profiteert de ene soort van de andere, die er een nadeel aan ondervindt. Bij commensalisme maakt het de gastheer niet uit dat het andere organisme graag wil samenleven De symbiose is bedoeld om een behoefte van een of beide deelnemende organismen te bevredigen. Afhankelijk van de integratie van deze relatie, worden de meest voorkomende soorten symbiose gedefinieerd: mutualisme, commensalisme en parasitisme Symbiose. Symbiose (uit het Griekse:: samen,: levend) is in de oorspronkelijke betekenis het langdurig samenleven van twee of meer organismen van verschillende soorten waarbij de samenleving voor ten minste een van de organismen gunstig of zelfs noodzakelijk is. 42 relaties: Acacia (plant), Algen, Anglo-Amerika, Bacteriën, Berk, Commensalisme.

Le commensalisme est un type de symbiose qui, à la différence d'autres, comme la parasitisme ou la prédation, ne résulte pas négatif pour aucune des parties impliquées. La différence entre le mutualisme et le commensalisme est que, dans le premier cas, les deux individus obtiennent des bénéfices liés à cette relation Bij symbiose in een relatie bestaat er een sterke betrokkenheid en afhankelijkheid tussen twee of meer personen. Dit zie je in liefdesrelaties, vriendschapsrelaties of ouder-kindrelaties, bijvoorbeeld in een moeder dochter relatie of moeder zoon relatie Re: Commensalisme-parasitisme-mutualisme. De symbiose tussen een honingvogel en vruchten is een voorbeeld van mutualisme (beide soorten halen voordeel uit de symbiose: de honingvogel krijgt voedsel en verspreidt ondertussen de zaden van de vrucht). De maretak is een halfparasiet (= hij onttrekt enkel water en zouten aan zijn gastheer) 07. Symbiose en commensalisme. De bekende mechanismen van de evolutietheorie zijn niet toepasbaar, wanneer het er om gaat, het ontstaan van symbiose en slaafs gedrag te verklaren. Van symbiose spreekt men, wanneer beide partijen een voordeel aan de samenwerking ontlenen. Van slaafs gedrag spreekt men, wanneer slechts één partij de andere.

Interacties tussen verschillende soorten en andere samenvattingen voor je studie, Wetenschappen Wiskunde. 1. Predatie 2. Voedselconcurrentie 3. Symbiose: parasitisme, mutualisme en commensalisme 4 Symbiose is een samenlevingsvorm tussen organismen van twee verschillende soorten. We onderscheiden drie vormen: parasitisme; mutualisme; commensalisme; Bron: biojuf.nl. Bron: biojuf.nl. Predator-prooirelatie. Predatoren (roofdieren) eten hun prooien op. Als er veel prooidieren zijn, komen er na verloop van tijd ook meer predatoren Commensalisme en parasitisme zijn twee symbiotische relaties tussen organismen. Commensalisme is een relatie tussen twee organismen waar één organisme profiteert, maar de andere is onaangetast. Parasitisme is een soort interactie tussen twee organismen waar één soort wordt geprofiteerd, terwijl de andere gedeeltelijk of volledig wordt beschadigd Samenwerking tussen organismen. Als je in het bos loopt zal je het niet al te snel opvallen. Maar de natuur heeft op veel dingen een oplossing bedacht. Bijvoorbeeld het verstuiven van het stuifmeel door de hommels, dit noemt men ook wel symbiose. Men noemt deze samenwerking ook wel mutualisme, net zoals de samenwerking tussen vlooien en egels

symbiose ecologie HAVO en VWO - YouTubeSymbiose - Wikipedia

gastheer gast mutualisme voordeel voordeel commensalisme - voordeel parasitisme nadeel voordeel Symbiose = langdurig samenleven van individuen van verschillende soorten Mutualisme Nijlkrokodil Eet normaal beesten Staat vogel toe in zijn mond rond te lopen Krokodilvogel Verwijdert parasieten uit mond krokodil Verwijdert en eet voedselresten Eet parasieten (o.a. bloedzuigers) Mutualisme. Mutualism is where both organisms benefit, commensalism is where one benefits but the other organism isn't harmed, and lastly, parasitism is where one organism benefits and the other is harmed. The various species found within a single ecosystem can relate to each other in a variety of ways. The terms mutualism, commensalism, parasitism and. Symbiose kan voor één van beide soorten voordelig zijn en voor de ander niet nadelig. Dat heet commensalisme. Grote haaien hebben bijvoorbeeld zuigvissen in de buurt, die meereizen zonder dat de haai daar voor of nadeel van ondervindt