Home

Verwijsbrief huisarts naar specialist

Naar je huisarts voor een verwijsbrief. Voor behandeling van een medisch specialist heb je in principe altijd een verwijzing (verwijskaart, verwijsbrief, doorverwijzing) van huisarts of verloskundige nodig, tenzij er sprake is van een medisch spoedgeval zoals een ongeval of acute, onhoudbare of zorgelijke situatie De verwijsbrief neemt u op in het medisch dossier. Dit doet u op grond van artikel 3 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Het is aan u om aan de hand van uw administratie aan te kunnen tonen dat de verwijzing rechtmatig is. Daarom moet in het dossier een schriftelijk bewijs van deze verwijzing aanwezig zijn Specialist [Verwijzing specialisme/ specialist] Datum Geachte collega, Hierbij verwijs ik bovengenoemde patiënt(e) in verband met Klacht, vraagstellig [verwijzing verwijsreden tekst] • de belangrijkste klacht(en) of hulpvraag van de patiënt in de context van deze verwijzin Doorverwijzing naar de specialist. In het ideale geval zal de verwijzing naar de specialist besloten zijn in gezamenlijk overleg tussen u en uw huisarts. De vraag die vervolgens aan de orde zal komen: naar welke specialist en met welke vraag. Duidelijk zal zijn dat een goede verwijsbrief van de huisarts aan de specialist, waarin alle. Het Kringbestuur zal bij overleg met ziekenhuizen en zorgverzekeraars inbrengen dat patiënten niet langer onnodig naar de huisarts worden gestuurd voor een verwijsbrief. Het is belangrijk dat alle zorgaanbieders en hun medewerkers in de tweede lijn op de hoogte zijn van de geldigheid van een verwijzing en in welke gevallen wel een nieuwe verwijzing wel of niet nodig is

het format voor het verwijsbericht dat het de specialist in één oogopslag duidelijk maakt waarvoor de patiënt komt en wat de vraag van de huisarts is het format voor het ontslagbericht van de specialist dat de huisarts direct inzicht geeft in het antwoord op de vraagstelling en welke nazorg de huisarts moet biede Je hebt recht op een verwijzing naar een specialist als dat medisch noodzakelijk is. Jouw huisarts beoordeelt of die noodzaak er is. De huisarts zal een verwijzing weigeren als hij ervan overtuigd is dat deze voor jou niet zinvol is. Jouw huisarts moet dan duidelijk aan je uitleggen waarom hij geen verwijzing geeft. Geen verwijzing Je kunt zonder verwijzing naar een specialist gaan. De kosten van dit bezoek moet je dan zelf betalen. Voor vergoeding van de kosten is altijd een verwijzing van een arts of huisarts nodig. Als een arts blijft weigeren een verwijzing te geven, kunt je je zorgverzekeraar vragen om bemiddeling of toestemming om naar een specialist te gaan Verwijzing naar internist-nefroloog welke ontwikkelingen hij de patiënt terug wil zien of de huisarts de specialist dient te consulteren; RTA G3 Chronische Nierschade 2021 Verwijzing, consultatie en gedeelde zorg . 6 . Consultatie . Eenmalige consultatie ketenzorg

Verwijsbrief specialist. Als de huisarts het raadzaam vindt om u door te verwijzen naar een specialist, zal hij/zij daarvoor een 'verwijsbrief' maken. Daarin staat doorgaans de volgende informatie: - uw persoonsgegevens. - beschrijving van het probleem. - omschrijving van onderzoek dat evt. al door de huisarts is verricht Huisarts weigert doorverwijzing specialist Een half jaar geleden (4 juni 2015) ben ik bij een waarnemend huisarts van mijn huisarts geweest vanwege Angina Pectoris-achtige klachten.Pijn op de borst uitstralend naar beiden armen en handen en schouderbladen Een nieuwe verwijsbrief van de huisarts is in deze situatie niet nodig. Een specialist kan de patiënt altijd terugverwijzen naar de huisarts en in de brief huisarts advies geven over een nieuwe verwijzing. Verschijnt de patiënt op de dag van het eerste consult in het ziekenhuis zonder verwijsbrief, dan wordt de patiënt beschouwd als zelfverwijzer en moet hij/zij de zorg zelf betalen Voor elke eerste verwijzing naar een specialist heeft u een verwijsbrief nodig, welke tevoren gefundeerd door de huisarts dient te worden uitgeschreven. Als regel is dit alleen mogelijk, als u eerst de huisarts heeft bezocht, zodat deze kan beoordelen of een verwijzing nodig is en naar welke specialist en met welke hulpvraag u verwezen dient te worden Verwijzing door huisarts naar specialist gaat via ZorgDomein. Onderstaande items zijn opgenomen in de verwijsbrief in ZorgDomein. 1. Verwijsbrief huisarts naar specialist Voorbeeld verwijsbrief 'Groot model' - Praktijkgegevens huisarts - Plaats en datum - Geachte collega, (naam specialist) - Betreft: naam, adres, geboortedatum patiën

Naar een medisch specialist zonder verwijzing of

Verwijzen naar medisch-specialistische zorg - Zilveren Krui

Een huisarts heeft u doorverwezen naar een van de volgende specialisten: Belangrijk: Per specialisme hebt u jaarlijks maar recht op één goedkopere raadpleging! Bv. jaarlijks één goedkopere raadpleging bij een gynaecoloog, jaarlijks één goedkopere raadpleging bij een uroloog, enz De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is de eerste behandeling. U heeft hiervoor een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. De verwijsbrief moet uiterlijk zes maanden na het acute ziektestadium van ernstige COVID-19 zijn afgegeven. U moet binnen een maand nadat de verwijsbrief is afgegeven, starten met de fysiotherapie en/of oefenthera-pie Voor verwijzing naar een specialist hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Indien u zonder overleg met de huisarts een afspraak maakt bij een specialist moet u er rekening mee houden dat u achteraf geen verwijsbrief ontvangt. De kosten van het specialistenbezoek zijn dan voor uw eigen rekening. Ga dus eerst langs bij uw huisarts [

Als de huisarts uit zijn eerste gesprek met jou de conclusie trekt dat er voldoende signalen zijn dat er sprake zou kunnen zijn van ADHD, dan kan deze jou een doorverwijsbrief geven naar zo'n gespecialiseerde zorgverlener. Je kunt dus niet zelf direct een afspraak inplannen met een specialist. Wil je meer informatie over een verwijsbrief Verwijzing. Een behandeling kan in een Nederlands ziekenhuis of Zelfstandig Behandelcentrum alleen plaatsvinden als u een verwijzing heeft van de huisarts, medisch specialist of andere door uw zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer. Heeft u geen geldige verwijzing, dan vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling niet GGZ (LGA)2, dat de huisarts, bij cliënten die langer dan een half jaar in zorg zijn bij de GGZ (mits de cliënt hiervoor toestemming geeft), minimaal elk jaar een voortgangsverslag ontvangt. De melding aan de huisarts moet dus binnen één jaar (365 dagen) worden gedaan. Er is dan geen nieuwe verwijzing van de huisarts noodzakelijk

Mijn huisarts blijft een verwijzing weigeren, wat nu? Je kunt zonder verwijzing naar een specialist gaan, maar moet dit consult dan in principe zelf betalen. Je kunt ook bemiddeling of toestemming van je zorgverzekeraar vragen om een specialist te bezoeken Ik hebvan de huisarts een verwijzing naar een specialist meegekregen ; een uitgebreide brief met mijn hele geschiedenis van de laatste maanden erin , samengevat achter de letters: S, O, E, en P. Die laatste is denk ik: prescriptie, maar waarvoor staan die andere letters? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

  1. tussen huisarts en medisch specialist (Richtlijn HASP) Derde, geheel herziene versie, verwijsbrief, ontslagbrief enzovoort - is de gangbare term inmiddels berichten. ficiënt, en ook in de zorg zien we een tendens naar centralisatie
  2. Verwijzing is nodig. Voor een afspraak met een medisch specialist of een onderzoek in het ziekenhuis heeft u altijd een verwijzing nodig. Dit geldt niet voor spoedeisende hulp. Een verwijzing is 1 jaar geldig na afgifte, tenzij dit anders staat aangegeven op de verwijzing. Uw eerste afspraak moet binnen 1 jaar plaatsvinden
  3. Actueel. Verwijzing naar een specialist. Betreffende het verwijzen van patiënten naar specialistische zorg door de huisarts maken wij u attent op het volgende: Een verwijzingen naar een specialist maakt de huisarts in samenspraak met de patiënt. Een specialistisch consult gaat af van het eigen risico van de patiënt
  4. Verwijzing huisarts bij doorlopende zorg specialist niet nodig Veel patiënten krijgen in het ziekenhuis te horen dat als ze langer dan een jaar niet bij de specialist zijn geweest, ze een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig hebben. In sommige gevallen wordt standaard ieder jaar om een verwijzing gevraagd. Dit leidt to
  5. Een (behandelend) specialist kan ook rechtstreeks, zonder tussenkomst van de huisarts, verwijzen naar een andere specialist. Wel is het dan wenselijk dat hij de huisarts informeert over de inhoud van de second opinion. Nadat een patiënt een second opinion heeft gekregen, gaat hij terug naar de eerste arts voor verdere behandeling

Doorverwijzing naar de specialist - Ziekten

Een verwijzing is beperkt geldig: tussen de datum op de verwijsbrief en het 1e consult van de patiënt bij de medisch specialist mag maximaal 1 jaar zitten, tenzij de verwijzing een einddatum heeft die eerder verloopt. De verwijzing blijft geldig zolang de patiënt onder behandeling of controle is Eenmalige verwijzing naar een specialist of naar paramedici voor patiënten met een aandoening waarvoor behandeling langer doorloopt is voldoende voor de huisarts. De in 2017 gemaakte afspraken sluipen langzamerhand weer in doordat ziekenhuizen aangeven toch weer een verwijzing te wensen. Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist of voor dezelfde aandoening of [ terugverwezen naar de eerste lijn) hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven. Dus ook niet als de patiënt bijvoorbeeld tweejaarlijks op controle komt. Wel nieuwe verwijsbrief nodig Een nieuwe verwijsbrief is wel nodig wanneer de behandeling van de patiënt is beëindigd, en de huisarts opnieuw wil insturen voor dezelfde zorgvraag

Verwijzing nodig voor eerste afspraak. Voor een afspraak in het ziekenhuis voor medisch-specialistische zorg heeft u altijd een verwijzing nodig. Dit geldt niet voor acute spoedeisende zorg. Een verwijzing is na afgifte door de verwijzer maximaal één jaar geldig, tenzij de verwijzing een einddatum heeft die eerder verloopt Alles over de verwijzing van de huisarts. Soms heeft u voor zorg een verwijsbrief (verwijzing) nodig. Vaak kunt u die vragen aan uw huisarts. Dat wil zeggen dat u deze zorg alleen vergoed krijgt als u eerst naar uw huisarts bent geweest. En uw huisarts u voor deze zorg heeft doorverwezen Eenmalige verwijzing naar specialist of paramedici voor patiënten met een aandoening waarvoor behandeling langer doorloopt Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist of paramedicus voor dezelfde aandoening of kwaal (en dus niet is terugverwezen naar de eerste lijn) hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven

Verwijzing huisarts bij doorlopende zorg specialist niet

Wanneer de huisarts de patiënt opnieuw, voor dezelfde zorgvraag, naar de specialist verwijst, is een nieuwe verwijsbrief nodig. Echter, indien de verwijzing binnen een jaar na afgifte van de eerste verwijsbrief plaatsvindt, is geen verwijsbrief nodig. Voor de specialist is het wel van belang te weten waarom de patiënt opnieuw verwezen wordt De verwijzing naar de tweede lijn is een belangrijk onderdeel van de zorg die de huisarts zijn patienten biedt. Per dag wordt in een normpraktijk ongeveer twee tot zes maal verwezen, herhalingsverwijzingen meegerekend. Het verwijzing bij de huisarts c.q. specialist. U heeft een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. De huisarts of medisch specialist verwijst u naar een of meer paramedische zorgverleners. De zorgverlener moet de nascholing COVID-19 hebben afgerond en ook zo geregistreerd zijn. Voorwaarden voor deze tijdelijke vergoeding 1] Ontleend aan: De Verwijsbrief naar de Tweede Lijn, NHG Standaard, Huisarts en Wetenschap 1989; 32 (13), 541-544, het Advies van de Werkgroep Verwijsfunctie NVAB-LHV-NHG, maart 2003 en Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist bij verwijzingen, NHG, in samenwerking met COSIM en CSIZ, december 2000

Een verwijzing kan worden afgegeven door de huisarts, een medisch specialist of een andere zorgverlener. Alle zorgverzekeraars accepteren sinds 1 januari 2019 de volgende beroepsgroepen als verwijzer: Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen, is deze een jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Deze datum staat op de verwijsbrief Verwijsbrief achteraf. Wij verwijzen u niet achteraf. Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven Vanaf 1 december zijn de verwijsbrief die huisartsen in ZorgDomein naar specialisten sturen en de ontslagbrief die specialisten naar huisartsen sturen aangepast volgens de nieuwe HASP-richtlijn. Het nieuwe standaardformat zorgt voor meer overzicht voor zowel de huisarts als de specialist en voorkomt dat partijen verschillende templates gebruiken, waardoor informatie niet of gebrekkig wordt. Verwijzing van arts is nodig. Een verzekerde heeft geen vrije toegang tot de medisch-specialist. Hij heeft altijd een verwijzing nodig van een andere arts. Dat kan de huisarts zijn. Ook andere artsen dan de huisarts kunnen verwijzen naar een medisch specialist. De zorgpolis maakt duidelijk wie als verwijzer mag optreden

Verwijzing huisarts - medisch specialist Nadat een patiënt door een huisarts is verwezen naar een medisch specialist worden de volgende afspraken gevolgd. De specialist zal de verwijsvraag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken beantwoorden aan de huisarts. Indien de verwijsvraag dan nog niet definitie Verwijzing door de specialist Als u door de medische specialist wordt verwezen zijn er voor u geen kosten verbonden aan de psychologische behandeling. Verwijzing door huisarts Vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en in de Gespecialiseerde GGZ. D Vond vervelend dat de huisarts en de specialist hele moeilijke woorden gebruikten, kon niet altijd alles begrijpen wat ze zeiden. Heb nooit vragen over werk gehad van de huisarts en/of de specialist. Ik had behoefte aan meer advies over hoe om te gaan met de klachten op het werk. Praktische informatie over wat wel en niet mag na bepaalde ingrepen De digitale verwijsbrief is ontworpen om informatie van de huisarts naar de medisch specialist te zenden via een speciaal beveiligd systeem. De huisarts moet er terughoudend en verstandig mee omgaan, omdat alle informatie uit het huisartsendossier erin terecht kan komen, indien de huisarts alle vinkjes uit het huisartsendossier open laat staan oftewel aanvinkt Verwijzing. U kunt worden verwezen door de huisarts of een andere medisch specialist. Alle nieuwe patiënten voor de polikliniek moeten schriftelijk worden aangemeld door middel van een verwijsbrief gericht aan het hoofd polikliniek reumatologie. In deze verwijsbrief moet tenminste de volgende gegevens worden vermeld

Aangepaste verwijsbrief in ZorgDomein volgens nieuwe HASP-richtlijn zorgt voor betere overdracht

verwijsbrief gefaxt naar het centrale nummer 076 595 5060. • De huisarts verwijst de patiënt naar de medisch specialist, stuurt met behulp van Amphia-adresboek in het HIS de verwijsbrief via edifact (zorgmail) naar Amphia. • Amphia ontvangt conform vastgestelde werkwijze de verwijsbrief binne Als beleid van tweede keuze wordt verwijzing naar een specialist in veel mindere mate genoemd (Albers-Heitner 2008b) (zie Tabel 10.2). Uit de PURE studie bleek dat van de vrouwen uit Groot-Brittannië en Ierland in de 12 maanden voorafgaand aan de inclusie in de studie 5,2% een uroloog en 13,5% een gynae­coloog had geconsulteerd (Papanicolaou 2005) Een huisarts mag namelijk in alle gevallen verwijzen naar een medisch specialist. De huisarts is dat niet verplicht; hij of zij geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is. Let op: er zijn enkele zorgverzekeraars die zonder geldige verwijsbrief mogelijk wel uw zorgkosten vergoeden

Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en

Verwijsbrief regelen. Je hebt een verwijsbrief nodig van je huisarts of behandelend arts als je een behandeling wilt volgen bij Indigo. De huisarts verwijst je door naar specialisten als dit noodzakelijk is. Als hij je niet doorverwijst, zal hij uitleggen waarom hij het niet nodig vindt Beter verwijzen. Op initiatief van Noordwest Ziekenhuisgroep en de Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) maken huisartsen gebruik van elektronische verwijzing, op basis van vaste sjablonen. De voordelen van 'Beter Verwijzen' zijn o.a. De patiënt wordt snel gebeld door de poli-assistente voor de afspraak Protocol Jeugdhulp na verwijzing door huisarts, medisch specialist en jeugdarts Ter waarborging van een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van een individuele voorziening door een jeugdhulpaanbieder na de medische verwijsroute De huisarts kan een patiënt naar een medisch specialist verwijzen of naar andere hulpverleners zoals een fysiotherapeut, psycholoog, etc. Verwijzingen vinden alleen plaats na vooraf overleg met de patiënt. Meestal is daar een consult bij de huisarts voor nodig. Huisartsenpraktijk Smilde is een Pluspraktijk. Dit betekent dat wij extra service verlenen.Onderdeel hiervan is ons verwijsbeleid

Verwijzing van SEH naar specialist bij hypertensief spoedgeval Opties. Beoordeeld: 25-03-2021 . Uitgangsvraag. Wanneer dienen patiënten die op de SEH gezien zijn met (verdenking op) een hypertensief spoedgeval verwezen te worden naar een specialist of een huisarts? Aanbeveling. Voorbeeld verwijsbrief huisarts. Vanaf januari 2018 moet in de verwijsbrief van de huisarts de volgende gegevens staan. Huisartsen kunnen altijd in overleg met ons een profiel kiezen. Ook ouders kunnen onze praktijk bellen voor overleg over de juiste verwijzing Nee. De specialist in het ziekenhuis zal altijd een verwijsbrief van de huisarts vragen. Alleen met een verwijsbrief kunt u eventueel een vergoeding krijgen vanuit de zorgverzekering. De huisarts bepaalt dus of een verwijzing nodig is. Houd er rekening mee dat specialistische zorg onder het eigen risico valt huisarts; verloskundige (zwangerschap en/of bevalling) tandarts (bijzondere tandheelkunde of kaakchirurgie) medisch specialist; Heeft u een verwijzing van een andere arts? Vraag dan eerst na bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling wordt vergoed. Voor een bezoek aan de Spoedeisende Hulp heeft u geen verwijzing nodig Huisartsen klagen dikwijls dat verwijsbrieven niet gelezen worden, dat specialisten niet begrijpen hoe een patiënt er buiten het ziekenhuis aan toe is, dat specialisten binnen het ziekenhuis doorverwijzen zonder medeweten van de huisarts en dat zij de huisarts niet op de hoogte houden en de patiënt niet terugverwijzen naar de huisarts zodra een specifieke vraag beantwoord is

ADHD Specialist - Met verwijsbrief van huisarts naar ADHD specialist

verwijzing door huisarts - patientenfederatie

Rechtstreekse verwijzing naar de specialist dient overwogen te worden voor die situaties dat de huisarts geen interventie kan bieden. De huisarts kan dit wel bij verdenking op obstipatie (zie discussie). Er mag rechtstreeks verwezen worden naar de fysiotherapeut. Deze is ook vaardig op het gebied van toilettraining Meestal verwijst een medisch specialist een patiënt naar Kempenhaeghe. Ook huisartsen, bedrijfsartsen, psychiaters en verpleegkundig specialisten kunnen in voorkomende gevallen patiënten verwijzen. Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt uw patiënt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een eerste consult Verwijzen. Voor het verwijzen van patiënten naar een medisch specialist in het Maastricht UMC+ neemt u contact op met de Huisartsen servicedesk via telefoonnummer 043-387 4480. Behalve huisartsen kunnen ook andere beroepsgroepen de Huisartsen servicedesk benaderen voor (informatie over) het verwijzen van patiënten: bedrijfsartsen. logopedisten Somatisatie en psychische klachten kunnen medische behandeling flink bemoeilijken. De specialist heeft hiervoor expertise binnen handbereik via de afdeling Medische Psychologie, maar de huisarts niet. In Friesland probeerden ze daarom uit wat er zou gebeuren als ook de huisarts rechtstreeks kan verwijzen naar medische psychologie in het ziekenhuis Directe verwijzing naar medische psychologie zeer effectief. Somatisatie en psychische klachten kunnen medische behandeling flink bemoeilijken. De medisch specialist heeft daarvoor expertise binnen handbereik via de afdeling medische psychologie. De huisarts staat min of meer met lege handen als de problematiek complex is en de deskundigheid.

zonder verwijzing naar specialist - patientenfederatie

De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat wel doen, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is Verwijzing huisarts meestal niet nodig bij doorlopende zorg specialist. Veel patiënten met een bekende en/of chronische aandoening horen in het ziekenhuis dat een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig is als ze langer dan een jaar niet bij de specialist zijn geweest. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft echter aan dat nieuwe. Dit leidt ertoe dat huisartsen nog bewuster stilstaan bij wat zij in hun verslaglegging opnemen, en op welke manier. Een patiënt die zijn dossier online kan inzien, laat via een chatbericht zijn huisarts weten verbaasd te zijn over de vermelding van alcoholgebruik (1 fles wijn per dag) in zijn digitale verwijsbrief aan de neuroloog verwijzing regelen. Om in behandeling te komen bij Eleos heb je een verwijzing nodig van jouw huisarts. Het is dus noodzakelijk om eerst met je klachten naar de huisarts te gaan. Van de huisarts krijg je een verwijsbrief, hiermee kun je dan jezelf via de website aanmelden bij Eleos

Lara Crapé | UZ Leuven

Verwijzing, consultatie en gedeelde zorg chronische

Een verwijzing kan alleen plaatsvinden via de huisarts of medisch specialist. Bij vragen over de verwijzing kunt u contact opnemen via het contactformulier . Snel naar Rechtstreekse verwijzing naar de medisch specialist dient overwogen te worden voor die situaties dat de huisarts geen interventie kan bieden. De huisarts kan dit wel bij verdenking van urineweginfectie en obstipatie (zie discussie). Hierover moeten lokaal afspraken gemaakt worden. Zie hiervoor ook de LESA Verwijzing achteraf niet mogelijk. In het kort gezegd is het zo geregeld dat: - de huisarts als taak heeft om huisartsenzorg te leveren, waar het kan. - de huisarts u zal verwijzen naar (duurdere) specialisten-zorg, als het moet. Alleen op deze manier blijft de waardevolle zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk, maar vooral betaalbaar medisch specialist zorgt voor een eventuele verwijzing of begeleidend schrijven en u krijgt uitleg over het vervolg. Lukt het niet om een second opinion te rege-len via uw medisch specialist, dan kunt u ook naar uw huisarts. Verwijzing door uw huisarts Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een andere medisch specialist. Wij vragen u dan wel uw. Verwijsbrief. Patiënten die een afspraak maken in een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek als ViaSana moeten een geldige verwijsbrief hebben van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Als u de huisarts bezocht heeft ontvangen wij bijna altijd een digitale verwijsbrief met een ZD-nummer van ZorgDomein

Verwijsbrief specialist - Huisartsenpraktijk A

VERWIJSBRIEF HUISARTS VOOR SPECIALISTISCHE PSYCHOLOGISCHE ZORG 18- Verwijzing naar Dr. A.M.H.L. (Annemaaike) Serlier-van den Bergh, Klinisch Neuro Psycholoog BIG ingeschreven in BIG specialisten register nr: 79049165925, Kinder & Jeugd psycholoog NIP specialist Bij een eerste afspraak zonder verwijzing zal de fysiotherapeut eerst een screening doen (ca 15 minuten), behandeling 1, en daarna een onderzoek, behandeling 2. Door de regels van de verzekeraars kost u dit dus 2 behandelingen en heeft het dus voordelen om eerst via de huisarts een verwijzing te regelen. Verwijsbrief van specialist De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is. De huisarts zal niet verwijzen als hij ervan overtuigd is dat dit voor u niet zinvol is. Uw huisarts zal dan aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven. Medische zorg zelf betalen. Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist Direct naar de huidtherapeut, zonder verwijzing! Vermoedt u een huidprobleem, of heeft u vragen of klachten over de huid? Voortaan kunt u direct terecht bij de huidtherapeut. Professionele, paramedische huidzorg is nu voor iedereen direct toegankelijk. U heeft niet langer een verwijzing van een arts of specialist nodig Verwijsbureau Tipp introduceerde eind 2019 de Tipp Zorgnavigator. Dit is een innovatief online platform waarin huisartsen samen met de patiënt of patiënten zelfstandig hun zorgaanbieders kunnen selecteren op basis van een eigen voorkeur en objectieve criteria als wachttijden en reisafstand, alsook de patiënt- en huisartstevredenheid en of de aangeboden zorg volledig vergoed wordt

huisarts weigert doorverwijzing specialist - Kass

Verwijsbrief. Klik hier om de verwijsbrief te downloaden en/of printen. Uw huisarts of behandeld specialist kan de verwijsbrief ook digitaal versturen via zorgdomein. Veenendaal: Diëtistenpraktijk Grietje Tammenga Gezondheidscentrum Veenendaal. Ede: Diëtistenpraktijk Grietje Tammenga De Binnenplaats Huisartsen verwijzen patiënten vaak onnodig door naar specialisten voor ingrepen die ze vaak prima zelf zouden kunnen doen. Zo'n verwijzing kan in principe geen kwaad, behalve dan dat de huisarts.

Richtlijn 'Verwijzen en doorverwijzen' OLV

Als u (nog) niet onder behandeling bent van een specialist in het Slingeland Ziekenhuis raden we u aan om bij gezondheidsklachten eerst contact op te nemen met uw huisarts. Die zal u adviseren en indien nodig een verwijsbrief geven naar een specialist in het ziekenhuis. Specifieke vragen over uw gezondheid kunt u dan tijdens een consult stellen Huisartsen zijn doorgaans niet betrokken bij kankergerelateerde behandelbeslissingen, maar kunnen hier door hun langdurige patiëntrelatie wel een goede toevoeging zijn. Dat zegt promovenda Mariken Stegmann. Ze geeft concrete aanbevelingen waarmee specialisten en huisartsen samen betere patiëntgerichte zorg kunnen leveren aan mensen met kanker Een kwart van de patiënten gaat zonder verwijzing naar de specialist. Volgens de huisartsen is dit geen goede ontwikkeling. Hun functie is immers die va

Martin Hiele | UZ LeuvenDirecte Toegankelijkheid Fysiotherapie | Fysiotherapie Iburg Rotterdam Hillegersberg | Schoonhoven