Home

Cognitieve stoornis NAO

• Vervangt Cognitieve stoornis NAO • Betreft het concept Mild Cognitive Impairment ookwel MCI • Meer patiënten zoeken in eerder stadium behandeling • Hersenziekten kunnen tot cognitieve beperking leiden onder dat afkapwaarde voor dementie in DSM IV is bereikt. • Beperkte NCS is niet altijd voorloper van uitgebreide NC Somatoforme stoornis NAO (niet anderszins omschreven) De somatoforme stoornis NAO (niet anderszins omschreven) is één van de 7 somatoforme stoornissen die door de DSM-IV worden onderscheiden. De somatoforme ziektebeelden die niet voldoen aan de criteria van een specifieke somatoforme stoornis worden ondergebracht onder de categorie somatoforme stoornis NAO, zij vormt als het ware de restcategorie 'cognitieve stoornis nao' (code 249.9) te worden gebruikt. De combinatie van beide classificaties zegt iets over de ernst van de verslaving en geeft aan dat er problemen zijn met het cognitief functioneren, maar zegt niets over de AUTEURS SERGE WALVOORT, klinisch neuropsycholoog en program-mamanager, Topklinisch Centrum voor Korsakov e Bij een neurocognitieve stoornis is het functioneren van je hersenen aangetast. Dementie is de meest voorkomende vorm, maar zeker niet de enige. Klachten die horen bij een neurocognitieve stoornis, zijn wanen en hallucinaties, angsten, veranderingen in stemming en het uiten van emoties, slaap- en eetproblemen, agitatie, agressie en apathie

Persoonlijkheidsstoornis NAO - Parnassia Groe

Cognitieve stoornissen en delier - Home LUM

 1. psychische stoornis, Katatonie door een somatische stoornis, ongespecificeerde katatonie - Uniforme kenmerken voor katatonie, met specificatie bij ASS, unipolaire, bipolair en psychotische stroornissen Psychotische stoornis NAO Andere gespecificeerde schizofrenie-spectrumstoornis of andere psychotische stoornis, Ongespecificeerd
 2. Neurocognitieve stoornis Bij een neurocognitieve stoornis treedt er een verandering op in de hersenen, waardoor het denkvermogen achteruit gaat. Meestal gaat het om een verandering op latere leeftijd. De bekendste voorbeelden hiervan zijn dementie (ziekte van Alzheimer) of een delier
 3. Een cognitieve stoornis is een stoornis in een of meer cognitieve functies. Dit kan problemen opleveren met het geheugen, taal, gedrag en het oplossen van problemen. Een cognitieve stoornis kan tijdelijk of blijvend zijn. Tijdelijke cognitieve stoornissen komen bijvoorbeeld voor bij psychische problemen zoals depressie
 4. 10. bij milde cognitieve stoornissen op het NPO (mild cognitive impairment (MCI)) controle na 9 maanden ter beoordeling van progressie van de klachten. In dat geval herhaling van het NPO na 1 jaar en verdere follow-up. Bij stabiele of afgenomen klachten en stabiele of verbeterde MMSE einde behandeling. 11. MRI heeft de voorkeur
 5. De eetstoornis NAO is een combinatie van symptomen van andere eetstoornissen, zoals bijvoorbeeld anorexia, boulimia of Binge Eating Disorder (BED). Alleen voldoen deze symptomen niet helemaal aan de criteria die bij die eetstoornissen horen. Daarom is de eetstoornis NAO een aparte stoornis geworden. Bij NAO draait je leven om eten en niet eten

Cognitieve stoornissen zijn stoornissen in het (her)kennen van de omgeving. Daaronder vallen ook stoornissen in aandacht en concentratie, inprenting, geheugen, planning, overzicht, initiatief en diverse aangeleerde vaardigheden er een stoornis in de manier waarop iemand zijn of haar lichaamsgewicht beleeft. Mensen met anorexia nervosa voelen zich dik, ook al zijn ze graatmager. Uiterlijk en gewicht zijn zeer belangrijk voor hun gevoel van tevre-denheid over zichzelf. Mensen met anorexia nervosa Cognitieve gedragstherapie Een doeltreffende behandeling van anorexi

Wat is een cognitieve stoornis? Met de term cognitieve functies worden functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken van informatie. Functies zoals waarneming, aandacht, concentratie, geheugen, oriëntatie, taalgebruik en vaardigheden. Stoornissen in één of meer van de cognitieve functies kunnen aanleiding geven tot problemen in het dagelijks leven Hoewel oppositioneel-opstandige stoornis ook bij volwassenen kan voorkomen, wordt deze stoornis in de DSM-5 vooral gezien als een mogelijke voorloper van de.. §15. A. Periodiek-explosieve stoornis B. Narcistische-persoonlijkheidsstoornis C. Normoverschrijdend-gedragsstoornis D. Impulsbeheersingsstoornis NAO

Somatoforme stoornis NAO (niet anderszins omschreven

Eetstoornis NAO. 'Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis' (voorheen Niet Anderszins Omschreven, oftewel NAO) is een term die gebruikt wordt voor eetstoornissen die vergelijkbaar zijn met anorexia, boulimia of BED, maar niet aan alle kenmerken van een van deze eetstoornissen voldoen. De diagnose eetstoornis NAO is de meest gestelde diagnose - Psychotische stoornis door vluchtige stoffen met halluc's - Stemmingsstoornissen door vluchtige stoffen - Angststoornissen door vluchtige stoffen - Aan vluchtige stoffen gebonden stoornis NAO Nicotine Stoornissen in vluchtige stoffen gebruik - Nicotine afhankelijkheid Stoornissen door nicotine - Nicotine onthouding Opioïde 13 Cognitieve therapie bij eetstoornissen en obesitas 359 sterft vroegtijdig - binnen tien jaar na het vaststellen van de eetstoornis. De veronderstelling is dat sneller behandelen na het ontstaan van de stoornis Eetstoornis NAO (Niet Anderszins Omschreven) Er is sprake van een eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO) als je symptomen vertoont van bijvoorbeeld anorexia, boulimia of een eetbuistoornis maar deze symptomen niet helemaal vallen onder de criteria die bij deze eetstoornissen horen. Bij de eetstoornis NAO draait je leven, net als bij.

Eetstoornis NAO is een serieuze stoornis die ingrijpende gevolgen kan hebben zonder behandeling. Wanneer er iemand besluit om hulp te vragen, beginnen we met een intake gesprek. Het intake gesprek wordt geleid door een gespecialiseerde psycholoog of deskundigen Er werden in het DSM-IV vier pervasieve ontwikkelingsstoornissen onderscheiden en de restgroep NAO: Autistische stoornis; Syndroom van Rett; Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd; Syndroom van Asperger; PDD-NOS, pervasieve ontwikkelingsstoornis - niet anderszins omschreven (restcategorie). In mei 2013 is DSM-5 ingevoerd Cognitieve cognitieve stoornissen zijn het gevolg van hersenletsel. De beschadiging van het hersenweefsel is ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte of ongeval. Het centrale kenmerk is een 'breuk in de levenslijn': het leven voor en na het letsel verschilt essentiee

Neurocognitieve stoornisse

 1. Stoornis in de impulsbeheersing NAO 312.30 F63.9 Patiënten met een psychische stoornis door een somatische aandoening worden behandeld in het zorgprogramma voor de betreffende psychische stoornis. Patiënten met een aanpassingsstoornis in reactie op een aan ziekte gerelateerde stressor worden behandeld vanuit het zorgprogramma angststoornissen
 2. gsstoornis door een somat. aandoening Stem
 3. Soorten persoonlijkheidsstoornissen. De persoonlijkheidsstoornissen zijn ingedeeld in drie clusters: A, B en C. Daarnaast zijn er mensen met persoonlijkheidsstoornissen die niet in één van de drie genoemde clusters zijn in te delen

Dissociatieve stoornis NAO Naast al die dissociatieve stoornissen is er ook één die niet gespecificeerd is. Daarmee wordt bedoeld dat de stoornis lijkt op de andere vormen, maar niet voldoet aan de daartoe behorende normen uit de DSM-IV. De afkorting NAO staat voor Niet Anders Omschreven. In het Engels is dat Not Otherwise Specified (NOS) De concepten 'amnestische stoornis' en 'cognitieve stoornis NAO' duiden op cognitieve problemen die niet het gevolg zijn van dementie, maar vermoedelijk van de directe fysiologische consequenties van een somatische aandoening, zoals endocriene stoornissen, intoxicaties, enzovoort. Psychische ziekten als oorzaak zijn hierbij uitgesloten Er wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (CBT-E), van schematherapie en systeemtherapie. Ook kan het zijn dat je medicijnen krijgt. Wanneer je naast een eetstoornis, ook kampt met andere klachten zoals angsten, somberheid of traumaklachten, zal worden gekeken of dit tijdens de behandeling binnen Amarum wordt meegenomen, of dat dit ergens anders wordt behandeld

3. Vormen van persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornis - Cluster A. Mensen die een persoonlijkheidsstoornis hebben die in Cluster A valt, zijn vaak excentriek en kunnen 'vreemd' of 'apart' overkomen. Vaak zijn het mensen die alleen leven of wonen en zeer weinig contact hebben met anderen Sinds ik op de middelbare school zit heb ik last van eetproblemen. Ik atbmet fase heel weinig, dan weer redelijk normaal, dan weer te weinig enz. Sinds n paar jaar is dit eetprobleem een eetstoornis geworden. Toen mijn moeder me te dun vond worden en zich geen raad meer wist met het feit dat ik heel vaak niet/weinig wilde eten, zijn we samen naar de huisarts gegaan Een dissociatieve stoornis is een psychische stoornis waarbij dissociatie het belangrijkste en meest centrale kenmerk vormt. Dissociatie is een verstoring en/of onderbreking van het normale psychisch functioneren, die van invloed is op onder andere het denken, geheugen, identiteit, emotie, perceptie, lichaamsbeleving, motorische controle en gedrag

Vroegtijdige behandeling van patiënten met beginnende cognitieve stoornissen - Medi-Sfeer

De cognitieve deficiënties kunnen niet beter worden verklaard door een andere psychische stoornis (zoals een depressieve stoornis, schizofrenie). 1 2 De National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease (NIA-AA) hebben in 2011 een soortgelijke definitie voorgesteld Criteria persoonlijkheidsstoornis DSM-5; A. Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht. Dit patroon komt op twee (of meer) van de volgende terreinen tot uiting: Cognities (manieren van waarnemen en interpreteren van zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen) Cognitieve gedragstherapie richt zich op de invloed van je gedachten (cognities) op je gedrag. Deze behandeling gaat ervan uit dat hoe je denkt, bepaalt hoe je je voelt. Je gevoelens hebben vervolgens weer invloed op je gedrag. Tijdens psychotherapie wordt deze methode ook vaak gebruikt. Denken gaat vaak snel en onbewust

Samenvatting Diagnostische Criteria van de DSM

 1. imaal twee dagen en maximaal vier weken. Wanneer jouw klachten langer dan een maand duren, dan is het waarschijnlijk dat er sprake is van een andere angststoornis. Angststoornis NAO
 2. Veelgestelde vraag Wat is een psychotische stoornis NAO (niet anders omschreven)?. De psychotische kenmerken (hallucinaties, wanen, onsamenhangende spraak of gedrag) zijn niet goed in kaart te brengen en passen ook niet bij andere stoornissen binnen het spectrum
 3. Criteria parafiele stoornis Een parafilie wordt in de DSM-5 (het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen) officieel omschreven als 'een intense en aanhoudende seksuele interesse die afwijkt van de seksuele belangstelling voor genitale stimulatie of het voorspel van fenotypische normale, lichamelijk volgroeide en instemmende menselijke partners'
 4. 2. Angststoornis symptomen. Er zijn vele soorten angststoornissen met verschillende bijbehorende kenmerken, oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden.Welke angststoornis symptomen je ervaart, is heel persoonlijk en hangt deels af van het type angststoornis waarmee je te maken hebt
 5. De angstsymptomen zijn bij deze stoornis het fysiologische gevolg van de betreffende somatische aandoening. Andere gespecificeerde angststoornis In geval van een andere gespecificeerde angststoornis voldoet het klinische beeld niet volledig aan de criteria voor een specifieke angststoornis hoewel de symptomen die voor een angststoornis kenmerkend zijn wel aanwezig zijn

Cognitieve stoornissen: ziektebeelden - UZ Gen

 1. g gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag. Dit kan worden vastgesteld door de persoon zelf of door anderen. Bij kinderen en adolescenten kan juist sprake zijn van prikkelbare stem
 2. Cognitieve functies zijn verwant aan wat we 'intelligentie' noemen. Je ontwikkelt je cognitieve functies als kind. Hoe goed je deze ontwikkelt, is grotendeels genetisch bepaald. Cognitieve stoornissen. Bij het ouder worden gaan de cognitieve functies achteruit. Als dat heel snel of in hevige mate gebeurt, spreken we van een cognitieve stoornis
 3. - Cognitieve stoornis NAO 293.0 292.xx 29x.xx 780.09 290.4x 294.1x 29x.xx 29x.xx 294.8 294.0 292.x 294.8 294.9 NIET NIET NIET NIET NIET NIET NIET NIET NIET NIET NIET NIET NIET PSYCHISCHE STOORNISSEN DOOR EEN SOMATISCHE AANDOENING - Delirium door somatische aandoening - Dementie door somatische aandoening - Psychotische stoornis door somatische.
 4. Alzheimer Nederland zet zich in om dementie in de toekomst te voorkomen of te genezen. Tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving

Amnestische stoornis NAO R41.3 as1_2.04 Andere cognitieve stoornissen as1_2.04.01 Cognitieve stoornis NAO 294.9 F06.9 as1_3 Psychische stoornissen door een somatische aandoening 3 Psychische st. door somatische aand. as1_3.01 Katatone stoornis door (vermeld de somatische aandoening) 293.89 F06.1 as1_3.0 Met www.klinisch-psycholoog.be vind je gemakkelijk een gekwalificeerd klinisch psycholoog in jouw buurt. Door de vele zoekmogelijkheden kan je eenvoudig op zoek naar de psycholoog die bij je past. Ben je op zoek naar een man of vrouw, een client-centered of anders geschoold psycholoog? Je vindt hem of haar via klinisch-psycholoog.be Ben je een geregistreerd klinisch psycholoog

Lichte cognitieve stoornis: symptomen, oorzaak

gekregen, waaronder persoonlijkheidsstoornis NAO en psychotische stoornis NAO². Sinds begin 2015 is ze in behandeling bij het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) Altrecht. Daar is een dissociatieve stoornis NAO vast-gesteld. Bij de GGZ heeft zij diverse behandelmodules gevolgd, waaronder stabilisatiegerichte behandelingen Autisme bij Ouderen: Een vergeten differentiaal diagnose bij verdenking op dementie.! 1) Dr. Amir Ahmed, klinisch geriater -klinisch farmacoloog 2) Drs. Frédérique Geven, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt 3) Drs. Susanne Wewerinke, psychiater Centrum Ouderenpsychiatrie, GGz Eindhoven Geriatriedagen 201 Dit artikel gaat over de theorie en praktijk van de behandeling van patiënten met een obsessieve stoornis. Volgens de cognitieve theorie zijn het niet de intrusieve gedachten die het ongemak. Naast medicamenteuze behandeling werd het verzoek om te starten met cognitieve gedragstherapie (CGT) interdisciplinair besproken. Hoewel CGT goed zou aansluiten bij Jeffrey's dwangstoornis, was er naast zijn lichte verstandelijke beperking ook sprake van psychiatrische comorbiditeit Cognitieve therapie: een concrete, praktische aanpak hoofdstuk toegevoegd over cognitieve therapie bij bipolaire stoornis. Een nieu-we ontwikkeling is dat we cognitieve the- limia nervosa als een eetstoornis NAO.Naast deze praktische handleiding voor de behande

Milde cognitieve stoornis (MCI), diagnose en behandeling | MediPedia

Psychotische stoornissen in DSM V - Home LUM

Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een bipolaire stoornis en een co-morbide angststoornis PsyQ Rotterdam 17 januari 2017 S.M.A. Demacker, GZ psycholoog Altrecht Bipolair E.J. Regeer, psychiater Altrecht Bipolai Onze behandelingen zijn vaak gestoeld op de cognitieve gedragstherapie, EMDR of ontspanningstechnieken. Een behandeling kan ook psycho-educatie als doel hebben. - Stemmingsstoornis door een middel - Stemmingsstoornis NAO Angststoornissen (niet.

Neurocognitieve stoornissen - Yuliu

Mindfulness based cognitive therapy (afgekort mindfulness) is een meditatiegerichte vorm van cognitieve gedragstherapie, die van oorsprong werd ingezet om terugval bij een depressie te voorkomen. Tegenwoordig wordt mindfulness based cognitive therapy echter ook bij andere (psychische) problemen ingezet, namelijk angstproblemen, verslaving, eetstoornissen, relatieproblemen, chronische. De therapievorm cognitieve gedragstherapie, waarbij voor het eerst geprobeerd werd cognitieve processen te manipuleren en te veranderen, is in de jaren '70 van de vorige eeuw ontstaan. Cognitieve gedragstherapie werd ontwikkeld door therapeuten die ervan uitgingen dat gedrag niet alleen ontstaat door prikkels vanuit de omgeving, maar voor een groot deel ook vanuit de mens zelf de cognitieve capaciteit (IQ) als het adaptieve functioneren noodzakelijk is. De mate van ernst wordt gedefinieerd door het adaptieve functioneren en niet door de IQ-scores. Tot de communicatiestoornissen, met nieuwe benamingen voor de 'fonologische stoornis' e

Dissociatieve Stoornis

Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) bij depressieve adolescenten; •Geen evidence-based behandeling ad. depr. Stoornis in de databank effectieve interventies . 17 Henk Bouman 2005 dep nao % Baseline Depressieve stoornis 27 . 28 Henk Bouman 2005 Vragenlijste In de afgelopen twintig jaar is in de Verenigde Staten de diagnose bipolaire stoornis nao gesteld bij kinderen bij wie sprake is van een ernstig prikkelbare stemming, 'affectieve stormen', stemmingslabiliteit, ernstige driftbuien, symptomen van depressie, angst, hyperactiviteit, slechte concentratie en impulsiviteit, zonder dat er sprake is van periodiciteit Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis is een protocol voor de behandeling van jongeren tussen de 10 en 20 jaar met een eetstoornis. Het protocol bestaat uit een praktische handleiding voor de behandelaar en een aansprekend werkboek voor de jongere. De handleiding beschrijft voor de verschillende behandelfasen een reeks van mogelijke technieken, waaruit de therapeut kan. cognitieve ontwikkeling van kl met een autismespectrumstoornis. de autistische stoornis, de stoornis van Rett, de desintegratiestoornis (POS-NAO) wordt gegeven aan wie niet volledig aan de criteria van een andere pervasieve ontwikkelingsstoornis voldoet

Wat is een cognitieve stoornis? - Emergi

Wanneer cognitieve gedragstherapie wordt toegepast bij mensen met een ASS, ligt het tempo meestal lager en wordt de communicatie aangepast aan de informatieverwerkingsproblemen. Daarbij wordt rekening gehouden met de eventueel aanwezige problemen met zelfreflectie en probleemoplossend vermogen Hoewel elke psychose anders is, gaan we uit van één enkel begrip: psychose, of, nog correcter: psychotisch syndroom.. In de psychiatrie zijn traditioneel zo'n 20 verschillende soorten 'schizo'-diagnosen in gebruik voor mensen met een psychose: van schizofrenie en schizoaffectief tot kortdurende psychotische stoornis en psychotische stoornis NAO De psychiatrie probeert orde te scheppen in alle mengbeelden met behulp van traditionele diagnosen, die vaak beginnen met 'schizo'. Afhankelijk van het type mengbeeld kiezen psychiaters een van deze traditionele DSM-diagnosen: Psychosesymptomen met veel depressie: psychotische depressie. Psychosesymptomen met veel manie: bipolaire stoornis

Bij een bipolaire stoornis is er relatief vaak sprake van comorbiditeit (het tegelijk voorkomen van meerdere stoornissen). Het gaat vooral vaak samen met een angststoornis en ADHD. Deze stemmingsstoornis kan op iedere leeftijd ontstaan, maar ontstaat meestal in de adolescentie en vroege volwassenheid, tussen het 15e en 25e levensjaar Bij 31 ambulant behandelde patiënten met een bipolaire stoornis type I, II of NAO werd een aantal veel gebruikte cognitieve tests afgenomen en werden subjectieve cognitieve klachten op het gebied. Klinische samenvatting deel 3. Vak: Klinische psychologie (Y00093) Deel 3: Klinische p sy chopathologie. Stemmingss toornisse n. Definities: emotie: in tens ov erheer send ge voel v an k ort e duur, te mak en met specifiek e ervaring. st emming: gemoe dstoe sta nd van zek ere duur, geen be trekk en met specifiek e ervaring. Stemmingss too rnis

Stemmingsstoornissen. Vak: Klinische psychologie (Y00093) Stemmingsstoor nissen. Definitie. Emotie is een int ens overheer send gevoel van k orte duu r, dat t e mak en heeft met een spe cifieke. ervaring. Stemming is een bep aalde gemoedst oestand v an een zek ere duur, die g een betrekki ng heeft op een. specifiek e ervaring Een somatoforme stoornis is een aandoening waarbij lichamelijke klachten optreden waar geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is. Zo kan iemand te maken krijgen met hoofdpijn, misselijkheid, spontane blindheid of verlies van de eetlust. Er zijn verschillende soorten somatoforme stoornissen. In dit artikel leggen we uit wat een somatoforme stoornis precies is en wat de oorzaken en kenmerken zijn Dissociatieve stoornis NAO. Naast al die dissociatieve stoornissen is er ook één die niet gespecificeerd is. Daarmee wordt bedoeld dat de stoornis lijkt op de andere vormen, maar niet voldoet aan de daartoe behorende normen uit de DSM-IV. De afkorting NAO staat voor Niet Anders Omschreven. In het Engels is dat Not Otherwise Specified (NOS)

Eetstoornis NAO - Parnassia Groe

Het blijft echter controversieel of het onderscheid tussen deze stoornis en de dysthyme stoornis nuttig is. De onderzoek criteria voor de depressieve persoonlijkheidsstoornis verschillen van de diagnose dysthyme stoornis wat betreft hun nadruk op cognitieve, interpersoonlijke en intrapsychische persoonlijkheidstrekken Bij een depressieve stemmingsstoornis heb je dagelijks last van (een aantal van) de volgende symptomen: Je voelt je somber, verdrietig en/of prikkelbaar; Je hebt geen interesse meer in dingen die je meestal leuk vindt en je kunt er niet meer van genieten; Je eetpatroon en/of je gewicht veranderen Cognitieve flexibiliteit bij OCD (de CRT studie), in het kader van BP-2, BP-NAO) die ambulant behandeld kunnen worden. Patiënten bij wie de diagnose bipolaire stoornis overwogen wordt ondanks een geoptimaliseerde medicamenteuze behandeling recidieven houden van de bipolaire stoornis. Individuele cognitieve gedragstherapie. Bipolaire stoornis type 1 en 2, cyclothyme stoornis en bipolaire stoornis NAO. Bipolaire stoornis symptomen. Risicofactoren. Feiten. Bipolaire stoornis oorzaken, diagnose en behandeling. Online test voor bipolaire stoornis. Bipolaire stoornis zelfhulp en partner hulp (verschijnt snel). Online behandeling voor depressie. Terug naar de startpagina Korte antisociale-persoonlijkheidsstoornis beschrijving. Hoewel de meeste mensen zich over het algemeen aan de maatschappelijke regels, normen en wet houden, is dit bij mensen met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis meestal niet het geval. Mensen met deze stoornis hebben veel moeite met stabiliteit in hun denken, voelen en gedrag

Dissociatieve stoornis. Bij een dissociatieve stoornis is dissociatie het belangrijkste en centrale kenmerk. Het wordt gedefinieerd als een verstoring of onderbreking van de normaal gesproken geïntegreerde functies van bewustzijn, geheugen, emotie, gedrag, identiteit, lichaamsbeleving of waarneming van de omgeving Een dysthyme stoornis heeft meestal een chronisch beloop met een grote kans op terugval na herstel. • ± 40% herstelt pas na twee tot drie jaar • bijna de helft van de mensen die een dysthyme stoornis hebben gehad, krijgen het opnieuw. Behandeling (medicatie) Lange tijd is gedacht dat antidepressiva bij de dysthyme stoornis niet werkzaam zijn Dysthyme stoornis chronisch persisterende depressie Een lichtere vorm van een chronische depressie is de dysthyme stoornis of dysthymie. Er wordt ook gesproken over een chronische persisterende depressie. Persisterend, of aanhoudend, omdat klachten minstens twee jaar duren Ongeveer 1% van de mensen uit de algemene bevolking heeft een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Borderline komt bij evenveel mannen als vrouwen voor. Omdat er verschillende symptomen en gedragingen zijn die bij borderline passen, kan de stoornis zich op verschillende manieren uit. 'De borderliner' bestaat dus niet

Definitie psychische stoornis in DSM Een psychische stoornis is een syndroom, gekenmerkt door klinisch significante symptomen op het gebied van de cognitieve functies, de emotieregulatie of het gedrag van een persoon, NAO = andere gespecificeerde en ongespecificeerd Herstellen van een eetstoornis. Herstel van een eetstoornis is een lijn, geen punt! Dat is ook een van onze uitgangspunten. Dit betekent dat herstel een weg is die je bewandelt. Vanuit de visie van Human Concern betekent duurzaam herstel dat je steeds beter weet om te gaan met jezelf als uniek en 'eigen wijs' en 'eigen aardig' mens in. Wij helpen vanuit onze poli kliniek in Amsterdam mensen met obesitas, waarbij ook sprake is van een eetstoornis. Welke behandeling voor jou het beste is, hangt af van de ernst en de aard van je eetstoornis. Samen met jou bepalen we welke behandeling het beste bij jou past. Novarum behandelt eetstoornissen met cognitieve gedragstherapie compulsieve stoornis . DSM IV DSM 5 Anxiety disorders Anxiety disorders OCD & related disorders Trauma & stressor- •Anxiety Disorder NAO Cognitieve flexibiliteitstraining (OCD

PPT - Psychiatrie PowerPoint Presentation, free download - ID:6588315PPT - Depressie bij kinderen en adolescenten PowerPoint Presentation - ID:2014680

Autistische stoornis Stoornis van Asperger Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd Stoornis van Rett Pervasieve ontwikkelingsstoornis NAO Lichamelijk/fysiek 1200 (Loco)motorische stoornis 1210 Problemen met zichzelf verplaatsen 1211 7/8 Problemen met verplaatsen en manipuleren 1212 7/8 Algemeen motorische stoornis 1213 7/8 AL 3 jongeren Vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen Kaap Hoorndreef 56 3563 AV Utrecht T 030 - 280 30 30 (op werkdagen van 10.00-14.00 uur) E bureau@vmdb.nl W www.vmdb.nl Jongerensite: www.vmdbjongeren.nl Organisch-cerebrale stoornis. Organisch-cerebrale stoornis oftewel cerebrale ontwikkelings stoornis oftewel afgekort COS is een psychische stoornis (met de hersenen als orgaan gezien), vanwege de biologische en chemische veranderingen. De stoornis is ingedeeld onder de pervasieve ontwikkelingsstoornissen-niet anders omschreven (POS-nao) Persoonlijkheidsstoornissen. Persoonlijkheidsstoornissen is een categorie van psychische aandoeningen in het DSM-IV, die gekenmerkt wordt door een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene duidelijk afwijkt van de verwachtingen GGZ groep biedt behandeling van ADHD, angsklachten, burn-out, depressie en slaapproblemen. We behandelen kinderen, jongeren en volwassenen Bipolaire stoornis NAO. Een bipolaire stoornis die niet valt onder één van bovengenoemde stoornissen behoort tot de restcategorie bipolaire stoornis NAO (niet anders omschreven). Wat is het verschil tussen een manie en hypomanie? Een hypomanie is het best te omschrijven als een milde versie van een manie