Home

Beroepsgeheim zorg

 1. Wat is het medisch beroepsgeheim? Artsen hebben een beroepsgeheim. Een arts moet zwijgen over alles wat hij tijdens zijn werk te weten komt over een patiënt. Zo kan iedereen erop vertrouwen dat alle informatie die je als patiënt met een arts deelt, vertrouwelijk blijft. Ga naar dit onderdee
 2. g van de vertrouwensrelati
 3. Wat houdt het beroepsgeheim in? 'Het beroepsgeheim bestaat al heel lang en de basisregel is heel simpel: je zwijgt over wat je over en van de zorgvrager en zijn omgeving te weten bent gekomen tijdens de uitoefening van je beroep. Informatie doorgeven aan derden mag niet

Iedere zorgprofessional heeft een beroepsgeheim. Zonder toestemming van de cliënt mag een zorgprofessional geen informatie met derden delen. Zorgverleners die noodzakelijk betrokken zijn bij de zorg aan de cliënt zijn geen derden. Het beroepsgeheim mag doorbroken worden: met toestemming van de cliënt Om zorgprofessionals te ondersteunen bij het omgaan met het beroepsgeheim heeft V&VN samen met vakbond NU'91 twee handreikingen ontwikkeld. Lees hoe jij met het beroepsgeheim om moet gaan Het beroepsgeheim geldt voor alle professionals die werkzaam zijn in een vorm van hulpverlening, ondersteuning, behandeling, zorg, activering, begeleiding of kinder- en jongerenwerk. Ook voor professionals die niet SKJ- of BIG-geregistreerd zijn. Zij vallen niet onder het tuchtrecht maar de geheimhoudingsplicht geldt wel voor hen Als verpleegkundige en verzorgende heb je een beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is echter niet absoluut. Er zijn situaties waarin het beroepsgeheim mag of moet doorbreken. De nieuwe handreiking 'Hoe ga je om met het beroepsgeheim' benoemt de uitzonderingen

Het beroepsgeheim bestaat uit een zwijgplicht. Als een cliënt je iets in vertrouwen vertelt, mag je dat niet doorvertellen. Doe je dat wel, dan loop je het risico dat je je voor de tuchtrechter, civiele rechter of strafrechter te moet verantwoorden. Maar er zijn voorbeelden waarin je wel informatie mag delen Bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland komen regelmatig vragen van mensen uit de zorg binnen over het beroepsgeheim. Het uitgangspunt is daarbij dat degenen die hulp nodig hebben zich. Wat is het medisch beroepsgeheim? Simpel gezegd: een zwijgplicht van zorgverleners. Die garandeert dat iedereen vrijelijk voor hulp bij een zorgverlener kan aankloppen en dat patiënten volledig open naar hun behandelaar kunnen zijn Het beroepsgeheim in samenwerkings Zorg bij een conflict van plichten voor een gedegen onderbouwde afweging van de verschillende Ook met die toestemming is de zorgprofessional overigens niet verplicht om informatie te verstrekken als de zorgprofessional van mening is dat verstrekkin

Wat moet je weten over het beroepsgeheim? - Nursin

De kern van het beroepsgeheim is dat iedereen zich voor vragen over zijn gezondheid of beperking tot een zorgverlener moet kunnen wenden, zonder dat je bang hoeft te zijn dat deze informatie openbaar wordt gemaakt. Zonder beroepsgeheim zouden mensen die dringend hulp nodig hebben misschien zorg gaan mijden Het delen van informatie door hulpverleners is wettelijk vastgelegd. Wie in een vertrouwelijke relatie staat ten opzichte van een hulpvrager, zal de informatie die hij of zij te weten komt, geheim moeten houden. Dit noemt men het beroepsgeheim. Het basisprincipe van het beroepsgeheim is beschreven in de strafwet omdat het zo belangrijk is Het beroepsgeheim waarborgt de vertrouwensrelatie in de zorg Bovendien evolueert de wet soms zo snel dat het als niet-jurist moeilijk is het overzicht te bewaren. Hoe bepaal je als hulpverlener in welke situatie het beroepsgeheim geldt, en wanneer je wel mag of moet spreken Zorgverleners zijn onder de AVG gebonden aan zowel de regels over het medisch beroepsgeheim als aan de regels van de AVG. Als zorgverlener mag u bijvoorbeeld alléén gegevens aan een derde verstrekken als dat mag op grond van de AVG én als u een grond heeft om het medisch beroepsgeheim te doorbreken

Beroepsgeheim in de zorgsector - Downloadbaar lesmateriaal - KlasCement. Zoek in alle leermiddelen Het beroepsgeheim beschermt belangrijke waarden: de vertrouwensrelatie van jou met de zorgvrager en de algemene toegankelijkheid van de zorg. Het beroepsgeheim is echter niet absoluut. Er zijn uitzonderingen waarin je het beroepsgeheim mag of moet doorbreken. Je mag spreken als een zorgvrager je daarvoor toestemming geeft In Nederland is het beroepsgeheim voor artsen en andere medische hulpverleners geregeld in art. 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek en in art. 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Schending van het beroepsgeheim is bovendien strafbaar (art. 272 Wetboek van Strafrecht)

Beroepsgeheim (Kennisdomein) - Move professional

o Doorbreken van beroepsgeheim is noodzakelijk, en enige mogelijkheid, omwille van een ernstig en dreigend gevaar voor een hoger te beschermen belang o Fysieke of seksuele integriteit hoger belang dan privac Het beroepsgeheim is een belangrijk recht van de cliënt. Een cliënt moet erop kunnen rekenen dat alles wat hij bespreekt met met de zorgaanbieder vertrouwelijk blijft. Het beroepsgeheim dient hiermee het individuele belang van de cliënt, namelijk de privacy.Het beroepsgeheim is ook belangrijk omdat het beroepsgeheim de vrije toegang tot de zorg waarborgt voor elke patiënt Het medisch beroepsgeheim is eeuwenoud. Al ± 400 jr. v. Chr. erkende Hippocrates het belang van het medisch beroepsgeheim en nog altijd staat deze centraal in de artseneed en gedragscodes van professionals in de zorg. Er is echter ook al lang discussie over reikwijdte en grenzen van het beroepsgeheim. De laatste jaren is deze discussie in een.

Beroepsgeheim: hoe ga je hier goed mee om? V&V

 1. Samenvatting beroepsgeheim recht op geheimhouding leidt tot het beroepsgeheim beroepsgeheim gaat over zwijgen is een fundamenteel principe in de gezondheidszor
 2. Maar een ambtenaar valt niet onder de regels van het beroepsgeheim. De professional indiceert. De ambtenaar moet vertrouwen op het oordeel van de zorgverlener.'. In het magazine van Zorg+Welzijn van april 2015 staat een artikel over de worsteling van de professional in het wijkteam met het beroepsgeheim. Klink hier voor meer informatie over.
 3. Als je zorgvuldig hebt afgewogen dat je je beroepsgeheim moet aantasten, zorg er dan voor dat je de privacy van de cliënt zoveel mogelijk beschermt. Bij de politie kun je dit anoniem melden. Verantwoorden. Houd er rekening mee dat je je later voor het schenden van je beroepsgeheim moet verantwoorden tegenover een (tucht)rechter of.
 4. Beroepsgeheim Een aantal type zorgverleners is wettelijk gebonden aan een medisch beroepsgeheim, het gaat om artsen, tandartsen, apothekers, GZ- psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. Stagiaires in die medische beroepen (dus ook coassistenten) zijn gebonden aan een afgeleid medisch beroepsgeheim
 5. Beroepsgeheim Kenmerkend voor iedere vorm van hulpverlening, ondersteuning, behandeling, zorg, activering, opvang, begeleiding en kinder- en jongerenwerk is dat de professional een beroepsgeheim heeft

Beroepsgeheim Werkwijze informatie delen bij mogelijke

 1. AP: verplichte digitale gegevensuitwisseling in zorg kan beroepsgeheim aantasten. Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg dat zorgverleners verplicht om in bepaalde.
 2. AP: nieuwe wet gegevensuitwisseling zorg is risico voor medisch beroepsgeheim Volgens de privacywaakhond is er een risico dat zorgaanbieders gedwongen worden om hun beroepsgeheim te doorbreken
 3. Beroepsgeheim | Onderwerp | Regelhulp. Zorgverleners moeten gegevens over uw zorg bijhouden in een dossier. Het medisch beroepsgeheim geldt voor een deel van de zorgverleners in de langdurige zorg. Andere zorgverleners hebben een zorgplicht om uw gegevens te beschermen
 4. In de gezondheidszorg is het beroepsgeheim van groot belang. Toch kunnen er situaties zijn in het uitoefenen van je beroep waarin het erg moeilijk is hier strikte uitvoering aan te geven. Wanneer mag je nu (zonder gevolgen) het beroepsgeheim[1] schenden en wanneer moet j

5 uitzonderingen op het beroepsgeheim - Nursin

Wanneer mag je het beroepsgeheim doorbreken? - Zorg+Welzij

toe aan de gezondheidszorg. De toegevoegde waarde wordt ervaren door zowel patiënten en cliënten aan wie zorg en aandacht worden besteed als door andere Bijlage II Beroepsgeheim, meldrecht en zorgplicht 17. op arbeidsvoorwaarden, positionering, profi lering Medisch beroepsgeheim Medisch beroepsgeheim. Voor artsen, tandartsen, apothekers, GGZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen geldt het medisch beroepsgeheim.Dit is wettelijk geregeld (artikel 88 Wet Big) Hoe om te gaan met het beroepsgeheim dat regelmatig onder druk staat? Redactie Beroepseer on 9 december 2015. Geplaatst in Blogs, Zorg. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Twee zinnen uit de artseneed die jonge. Het medisch beroepsgeheim houdt in dat een zorgverlener geen gegevens van een patiënt aan anderen mag verstrekken. Het medisch beroepsgeheim geldt ook na het overlijden van de patiënt. Deze geheimhoudingsplicht, en dus het recht op privacy, speelt een belangrijke rol in de relatie met een hiv-positieve cliënt

De cliënt klaagt dat de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder zijn klacht niet heeft behandeld. Ook stelt hij dat de zorgaanbieder zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden door informatie met de politie te delen. Daarnaast stelt hij dat hem noodzakelijke medische zorg is onthouden toen hij op de gesloten afdeling opgenomen wilde worden In de zorg doen zich regelmatig specifieke vragen voor betreffende de reikwijdte van het beroepsgeheim. Een voorbeeld is de vraag in hoeverre dat kan worden doorbroken na overlijden van de patiënt. Het beroepsgeheim blijft namelijk ook in stand na het overlijden, maar toch zijn er gevallen dat dit wordt doorbroken, ook in dit geval weer na een afweging van belangen Een zorgverlener mag het medisch beroepsgeheim doorbreken als dit moet vanwege een wettelijk voorschrift. Voorbeelden hiervan zijn bepalingen in de Wet op de lijkbezorging, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet publieke gezondheid Geheimhouding in de zorg. Het beroepsgeheim vormt vaak een obstakel om als ziekenhuis en politie/OM goed met elkaar te kunnen samenwerken. De handreiking beroepsgeheim levert een bijdrage aan een goede onderlinge samenwerking, op basis van een zorgvuldige toepassing van het beroepsgeheim.

Het medisch beroepsgeheim in de gemeentelijke zorg wordt deels opgeheven voor fraudebestrijding. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat minister De Jonge ( CDA) van Volksgezondheid op 7 juni in consultatie gaf. De consultatie is inmiddels gesloten. De gemeenten, de zorgverzekeraars, de zorgaanbieders, de FIOD, de Inspectie gezondheidszorg (IGZ. Het beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens zijn waarborgen voor goede zorg, maar leveren in de praktijk ook onzekerheden en dilemma ïs op. Er gelden namelijk spelregels voor het omgaan met beroepsgeheim en privacy vanuit juridisch en (beroeps)ethisch perspectief • Zorg op maat -vraaggerichte zorg • Participatie en overlegmodel • Autonomie en geïnformeerde toestemming centraal • Bemoeizorg -aanklampende zorg • Verontrusting - maatschappelijke noodzaak • Grenzen aan autonomie en toestemming ̶Bijv. kindermishandeling, intra-familiaal geweld & beroepsgeheim in tijden va In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontwikkelden het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven vijf 'wegwijzers' die u kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het complexe stratenplan van het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverle Het beroepsgeheim van de huisarts onder druk? Eind vorig jaar liet de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich kritisch uit over het optreden van de behandelaars van Tristan van der V. enkele jaren eerder: volgens de Inspectie hadden zij destijds hun geheimhoudingsplicht moeten doorbreken, omdat het dramatische schietincident op 9 april 2011 in Alphen aan den Rijn dan wellicht had kunnen worden.

Rudi van Reenen | KNMG

Rechter buigt zich over beroepsgeheim: mag je waarschuwen

10 vragen over het medisch beroepsgeheim Gezondheidsne

Een rechtstreekse inbreuk op het medisch beroepsgeheim dus. Met toestemming van de overheid nota bene, die zorgverzekeraars het recht gaf dossiers op te vragen en in te zien, iets dat zelfs de opsporingsautoriteiten niet mogen. Follow The Money deed eerder dit jaar onderzoek naar fraudecontroles in de zorg Beroepsgeheim : Opdrachtenreeks. Dit is een opdracht over het beroepsgeheim, leerlingen zoeken informatie op in hun cursus en verwerken nadien de theorie aan de hand van korte casussen waar ze deze theorie op moeten toepassen. Downloadbaar lesmateriaal 04-08-2017 (16) Vicky De Pooter. Leerkracht Boete voor zorgmedewerker die dochter waarschuwde voor kindermisbruiker. Zorgmedewerker Reina van Loo is veroordeeld tot een boete van 400 euro wegens het schenden van haar beroepsgeheim. Van Loo. Gezondheidsrecht - beroepsgeheim 09-05-Beroepsgeheim - belangen van het beroepsgeheim: Het beroepsgeheim is een cruciaal aspect van de arts-paiëntrelaie. - De toegankelijkheid van de gezondheidszorg (algemeen belang): iedereen moet zich tot een arts kunnen wenden, ook de grootste crimineel. Wie iemand is en wat iemand heet gedaan zou voor een arts niet uit moeten maken In sommige beroepen geldt het beroepsgeheim. Dat betekent dat personen met bepaalde functies niets mogen bekendmaken van wat hen in hun functie werd verteld. Het gaat om: gezondheids- en welzijnsberoepen (arts, apotheker, maatschappelijk werker ) politieagenten Het beroepsgeheim blijft altijd gelden, ook wanneer de vertrouwensrelatie beëindigd is of als de arbeidsovereenkomst afgelopen is

Het beroepsgeheim in samenwerkings­ verbanden Een

Het beroepsgeheim betekent dat je moet zwijgen over alles wat je bij de uitoefening van je beroep als arts over de patiënt te weten bent gekomen. Het beroepsgeheim zorgt voor een vrije toegang tot de zorg en is bedoeld om de patiënt en de samenleving te beschermen Soms kan het nodig zijn om je niet aan het beroepsgeheim te houden vanwege goede, rechtmatige zorg of als het om de veiligheid van mensen gaat. In de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden staat over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht of beroepsgeheim dat een verpleegkundige of verzorgende Verplichte digitale gegevensuitwisseling zorg kan beroepsgeheim schenden. Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg dat zorgverleners verplicht om in bepaalde situaties gegevens van patiënten elektronisch uit te delen, kan het medisch beroepsgeheim beschadigen. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles was zij weten over een cliënt vertrouwelijk moet worden behandeld. Voor sommige hulpverleners is de geheimhoudingsplicht neergelegd in een wettelijke bepaling, zoals bijvoorbeeld artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg voor artsen en verpleegkundigen. Voor andere hulpverleners vloeit deze. Hester de Vries is de beste advocaat in het rechtsgebied Privacy en beroepsgeheim volgens de Zorgvisie verkiezing Topadvocaten Gezondheidszorg

beroepsgeheim voor de kwaliteit van zorg. Sinds het begin van de opleiding ging mijn interesse uit naar het gezondheidsrecht, hierover zou dan ook mijn scriptie gaan. De discussie over het medisch beroepsgeheim tussen de zorg en overheid/ maatschappij wekte mijn interesse De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaren bij het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dit wetsvoorstel verplicht zorgverleners om in bepaalde situaties gegevens van patiënten elektronisch uit te wisselen. De AP ziet hierbij het risico dat zorgaanbieders in de praktijk gedwongen worden hun beroepsgeheim te doorbreken. Dit staat in het wetgevingsadvies dat de AP. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaren bij het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dit wetsvoorstel verplicht zorgverleners om in bepaalde situaties gegevens van patiënten elektronisch uit te wisselen. De AP ziet hierbij het risico dat zorgaanbieders in de praktijk gedwongen worden hun beroepsgeheim te. Het beroepsgeheim speelt een rol bij alle facet t en van de forensische geneeskunde. Het vorm t de basis voor het verlenen van verant w oorde zorg aan gedet ineerden. Tevens speelt het m edische beroepsgeheim een rol bij verzoeken t ot het verkrijgen van m edische inform at ie t en behoeve van opsp oring

Het medisch beroepsgeheim dient niet alleen het belang van de cliënt maar ook een algemeen belang, namelijk het waarborgen van een vrije toegang tot de gezondheidszorg. Als mensen niet op het medisch beroepsgeheim kunnen vertrouwen, bestaat het risico dat ze geen zorg zoeken of dat zij niet de zorg krijgen die ze nodig hebben Download 2e Herziene convocatie AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, patiëntveiligheid, medisch beroepsgeheim/medisch tuchtrecht, kwaliteitszorg - 9 november 2020, 10.00-14.30 uur; agendapunten toegevoeg Casus: een zaterdagavond op de spoedafdeling. Het is zaterdagavond op de spoedafdeling. Jij werkt er als verzorgende. Er komt een jongeman binnen met bloedende wonden, zijn jas is volledig gescheurd en zijn hemd hangt ook aan flarden Jouw zorgverlener heeft een medisch beroepsgeheim volgens de Wet beroepen op de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.Het medisch beroepsgeheim houdt in dat jouw zorgverlener geen gegevens van jou als patiënt aan anderen mag verstrekken

Beroepsgeheim . Gegevensverstrekking door behandelaren . Gegevensverstrekking door de instelling . Bevoegd en bekwaam . Klachten en schadeclaims . Incidenten, calamiteiten en meldingen. De reeks van de negen cursussen kan worden afgesloten met een losstaande toets en eventueel een herkansing (cursus 'Gezondheidsrecht - Toets'). Inhou Het komt geregeld voor dat nabestaanden van een overleden patiënt inzage vragen in het medisch dossier. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de nabestaanden aan de hand van het dossier willen (laten) vaststellen of sprake is van een medische fout van de hulpverlener, maar ook kan het zijn dat de nabestaanden - met het oog op een eventuele uitkering uit een levensverzekering - informatie nodig. Deze gevolgen zorgen voor extra terughoudendheid van hulpverleners bij het doorbreken van hun beroepsgeheim. Handelswijze instelling In de situatie van H. was er voor de instelling duidelijk sprake van een conflict van plichten: de geheimhoudingsplicht versus de ongeschreven plicht om een gepleegde of een te plegen moord te melden bij de politie De zorg corona-hub is een werkdocument dat vanaf 19 maart tot 1 mei twee keer per week werd geactualiseerd. U vindt de versie van vóór 1 mei hier. Tot en met 27 mei werd het werkdocument nog één keer per week geactualiseerd vanwege een verschuiving van de focus van COVID-19 patiënten naar de opstart van reguliere ziekenhuiszorg beroepsgeheim dient de algemene betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg ten opzichte van alle burgers in de samenleving. Onzorgvuldige omgang met het beroepsgeheim kan ook schadelijk zijn voor niet direct betrokkenen, omdat daarmee de door de medische stand te betrachten vertrouwelijkheid ten algemene in het geding is

Beroepsgeheim in de zorg: Informatie delen over een cliënt

beroepsgeheim steunt op het bestaan van een vertrouwensrelatie. Deze vertrouwensrelatie is het gevolg van de functie die de sociaal werker geestelijke gezondheidszorg. In de organieke wet van 8 juli 1976 van de OCMW's staat dat de personeelsleden tot geheimhouding verplicht zijn gezondheidszorg, Gezondheidswet, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. In een aantal situaties is een hulpverlener bevoegd om zijn beroepsgeheim te doorbreken en ook zonder toestemming gegevens te verstrekken. Dit is - vaak onder nadere voorwaarden - het geval als Ethische aspecten beroepsgeheim. Op vrijdag 19 oktober 2018 organiseerde de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie (voorheen 'Werkgroep 'Ethiek in de kliniek' (WEK)) van Zorgnet-Icuro haar 11de symposium ' Beroepsgeheim: onze zorg'. Het traditionele beroepsgeheim is in volle evolutie. Goed informeren en helder communiceren zijn. Datum: 21 augustus 2016. VWS heeft een factsheet uitgebracht waarin de belangrijkste regels en uitzonderingen rond het medisch beroepsgeheim op een rij zijn gezet. Het medische beroepsgeheim houdt in dat de hulpverlener in beginsel niet mag vertellen wat hij weet van een patiënt: de zogeheten zwijgplicht. Maar let op het de term 'in beginsel'

beroepsgeheim - Familieplatfor

Wegwijs in het beroepsgeheim Weliswaa

 1. g: delen met zorg Freya Vander Laenen Avondlezing, Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas, 05/02/2016
 2. Beroepsgeheim en verschoningsrecht, reikwijdte discussies. In de zorg is veel te doen over de reikwijdte van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht. De discussie is, naar het lijkt, nieuw leven ingeblazen door de invoering van de AVG. Zorginstellingen en beroepsbeoefenaren maken zich naar verluidt zorgen over de consequenties van de AVG
 3. In deze module zijn de juridische basis- en afwegingsprincipes die gelden bij een vermoeden van ouderenmishandeling besproken. Ondanks dat de meest relevante wet- en regelgeving is beschreven met betrekking tot de ouderenmishandeling, evenals de stappen van de KNMG-meldcode, ontbreekt onzes inziens de zogenoemde mantelzorgverleningscheck
 4. Al 17 jaar ben ik bij dezelfde huisarts. Nu komt daar een assistente te werken die ik om persoonlijke redenen niet vertrouw met mijn dossier. Nu blijkt dat assistenten je totale medische gegevens kan inzien. Heb altijd gedacht dat er slechts een deel bekeken kon worden, bloeduitslagen ofzo. Deze ass..
 5. u de zorg die u heeft gedeclareerd ook echt heeft ontvangen; de ontvangen zorg op de juiste manier is gedeclareerd. Om dit te controleren is inzage in uw medisch dossier de laatste optie voor uw zorgverzekeraar. Eerst zal op andere manieren geprobeerd worden om de declaratie te controleren. Medisch beroepsgeheim zorgverzekerin
 6. g van burgers. Lees hier (pdf, 203,4 KB) het volledige wetgevingsadvies 'Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg' van de Raad voor de rechtspraak
Passie Voor ZorgRechtspraak: binnentreden woning en schenden beroepsgeheim alleen bij duidelijke kaders

Art. 88 Wet BIG - Artikel 88 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg - Artikel 88 Een ieder is verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat hem bij het uitoefenen van zijn beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te zijner kennis is gekomen of wat daarbij te zijner kennis is gekomen en. Dit zogeheten Informatie Knooppunt Zorg (IKZ) zal op basis van een vermoeden van fraude bij de deelnemende organisaties relevante gegevens opvragen om dit vermoeden verder te onderzoeken. Zodra het knooppunt een conclusie heeft getrokken wordt dit teruggekoppeld aan de deelnemende partijen, zodat deze daar vervolgens actie op kunnen ondernemen bij het bestrijden van fraude Artsen trekken aan de bel. Hun beroepsgeheim lijkt uitgekleed te worden door het nieuwe wetsvoorstel van de minister van Zorg, Hugo de Jonge (CDA). Het wetsvoorstel is ingediend om zorgfraude te bestrijden, maar daarvoor moeten wel medische gegevens van patiënten gedeeld worden met onder meer gemeenten en de Belastingdienst. Wij denken dat het een aantasting van het beroepsgeheim is, en een.

Bijvoorbeeld of u staat ingeschreven bij de praktijk. Ook uw medisch gegeven mag de huisarts niet delen. Dit geldt ook voor de overige medewerkers van de praktijk die betrokken zijn bij het verlenen van zorg. Uitzonderingen op het medische beroepsgeheim. Er is in een aantal gevallen een uitzondering op het medisch beroepsgeheim Afschaffing medisch beroepsgeheim Met stille trom is gisteren tevens Wet 33980 door de Tweede Kamer aangenomen, beter gezegd een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg plus enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving Het is terecht dat fraude bestreden wordt, maar het medisch beroepsgeheim is belangrijk voor goede en toegankelijke zorg. Dat mag alleen ingeperkt worden als de voorgestelde maatregel proportioneel en absoluut noodzakelijk is. Dat is hier niet het geval. Het fraudebedrag blijkt veel kleiner te zijn dan bij aanvang van het wetsvoorstel werd gedacht

Zorgverleners en de AVG Autoriteit Persoonsgegeven

Het beroepsgeheim beschermt hiervoor te belangrijke waarden, namelijk de privacy van de patiënt en de vrije toegang tot zorg. Toch wordt er vanuit de politiek een poging gedaan tot inperking van het medisch beroepsgeheim Heeft mijn administratief medewerker eigenlijk beroepsgeheim? Kunnen mijn collega's gegevens delen op een cliëntoverleg? En op een casusoverleg? Wanneer moet ik iets melden aan het parket? Deze vragen leven in het werkveld. Tegelijkertijd beweegt er veel als het om informatiedeling gaat, zowel wetgevend als op het terrein Schema's beroepsgeheim. Vak: Hulpverlening en Deontologie. Schema' s rond beroepsgeheim en discretieplicht. V erlinden, E. & V andewalle, J. (2 015). Beroepsgeheim in de openbare woonz org. Brussel: Politeia. Gezamenlijk beroepsgeheim Gedeeld beroepsgeheim. Geldt binnen 1 team Geldt buiten het team Het object van de huiszoeking mag niet de inbeslagneming zijn van medische documenten of van andere bewijsstukken die betrekking hebben op de door een geneesheer aan een ziekte verstrekte zorgen: immers, het opsporen van bewijzen van die aard tegen de ziekte alléén moet, feitelijk, als absoluut uitgesloten aanzien worden door het medisch beroepsgeheim Zo is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, maar ook geldt het medisch beroepsgeheim uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wetgeving wordt daarbij aangevuld door de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Beroepsgeheim. Elke maandag doet een medemens met een bijzonder beroep een boekje open in De Standaard zorg, het Korpsbeheerdersberaad, het Openbaar Ministerie-politieberaad, de Raad van Hoofdcom-missarissen en het College van Procureurs-Generaal. Ook AmbulanceZorg Nederland heeft zich positief uitgelaten over de ontwikkelde producten. Het mag duidelijk zijn dat de nota Contouren van het medisch beroepsgeheim voor alle beroeps Als medewerker in de sector van het sociaal werk of de zorg voor zieken, personen met een handicap, bijzondere jeugdzorg, psychiatrie, gezinshulp, kinderopvang en ouderenzorg komt u ongetwijfeld in contact met situaties waarbij u vragen hebt bij het beroepsgeheim of de privacy bij uw patiënt of cliënt Beroepsgeheim . Gegevensverstrekking door behandelaren . Gegevensverstrekking door de instelling . Bevoegd en bekwaam . Klachten en schadeclaims . Incidenten, calamiteiten en meldingen . Doelgroep Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Inhoud De cursus is opgebouwd uit drie onderdelen: Introductie op het thema . Oefenen met.

Beroepsgeheim in de zorgsector - Downloadbaar lesmateriaal

Geheimhouding, discretie, beroepsgeheim en verschoning in het openbaar ambt Masterproef in de opleiding Master in de Rechten‟ Ingediend door Els Breyne Studentennummer: 20030823 Major: internationaal en nationaal publiekrecht Promotor: Prof. Dr. L.M. Veny Commissaris: Mevr. N. De Vo Sessie 2 (namiddag): beroepsgeheim in de zorgsector Tijdens het webinar wordt ingegaan op één bijzondere toepassing van strafrechtelijke aansprakelijkheid: het beroepsgeheim. Een zorgverlener ziet zich door de bijzondere verhouding tot de cliënt en het cliëntensysteem geconfronteerd met een waaier aan vragen en onzekerheden aangaande gevoelige cliëntinformatie Nieuws - 1 juni 2021 - 13:41 AP: risico op aantasting medisch beroepsgeheim. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaren bij het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Recht van patiënt en plicht van zorgverlener. Een van de belangrijke juridische aspecten om mee rekening te houden bij het leveren van digitale zorg is volgens hem het medisch beroepsgeheim dat is opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst - WGBO. Dat is een wet uit 1995 die van belang is bij levering van zorg op afstand 3. Beroepsattitude. Als hulpverlener sta je heel dicht bij de zorgvrager. Vaak moet je helpen bij de meest intieme handelingen als wassen. Wanneer mensen lange tijd worden overgedragen aan de zorgen van hulpverleners, zoals in een kinderdagverblijf of in een rusthuis, neem je als hulpverlener een belangrijke plaats in in het leven van de zorgvrager

Dilemma: Beroepsgeheim - Zorgethiek

beroepsgeheim. Zorg- of hulpverlener mag radicalisering signaleren. 21/04/2021 om 19:37 door Wim Winckelmans. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD.

Derde graadOnbevangen zwanger | KNMGThuisverpleging Hilde Calis (Wevelgem) - Thuisverpleging | Zorg In VlaanderenAnnemieke Prinsen | KNMG