Home

Persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel Frans

Het persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel. Alice habite là. J'habite à côté d' . (haar) Bon anniversaire. Voici un cadeau pour . (u) Les garçons sont dans la rue. Le chien méchant est derrière . (hen) Les filles sont dans la classe In het Frans is het voorzetsel À in combinatie met een werkwoord altijd een meewerkend voorwerp (bijvoorbeeld parler à, répondre à, écrire à, téléphoner à, donner à,). Als een naam of een zelfstandig naamwoord vervangen moet worden door een persoonlijk voornaamwoord, kan dit voor verwarring zorgen bij de vertaling maar ook bij het begrip van.

Het persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel

In een Franse zin zet je een persoonlijk voornaamwoord steeds vóór het werkwoord dat vervoegd is: je le veux. Uitzondering op de regel: Alleen als een infinitief ook deel uitmaakt van de werkwoordsvorm, komt het persoonlijk voornaamwoord voor de infinitief: Je veux le savoir Het bijwoord 'en' in het Frans. Het voornaamwoord ' en ' wordt gebruikt om een zinsdeel te vervangen dat begint met het voorzetsel ' de ' - of 'du', 'de la', 'de l'', 'des'. Ook dit gaat niet over personen, maar over plaatsen of objecten. Dit voornaamwoord kan ook worden gebruikt als telwoord Het persoonlijk voornaamwoord als onderwerp. Je kunt personen of voorwerpen die onderwerp zijn, vervangen door il/elle als het onderwerp enkelvoud is. En door ils/elles als het onderwerp meervoud is. Als het woord mannelijk enkelvoud is dan vervang je het door il Betrekkelijk voornaamwoord na een voorzetsel: let op het woord waar het naar verwijst: - naar een persoon? Dan qui: L' ami avec qui je vais en vacances. - niet naar een persoon? Dan lequel/laquelle/lesquels/lesquelles: Le livre dans lequel il y a des images Als het persoonlijk voornaamwoord meewerkend voornaamwoord is, gebruik je: Il m'envoie des textos. Hij stuurt me sms'jes. Tu lui donnes un cadeau. Jij geeft haar/hem een cadeau. Le prof leur parle de leurs notes. De leraar praat met hen over hun cijfers

Persoonlijk voornaamwoorden met nadruk. 1. Gebruik je aan het begin of eind van de zin om het onderwerp te benadrukken: Tu aimes Cali, toi? Houd JIJ van Cali? 2 Así es - 19 Persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel - RoAnDG woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

7. Werkwoorden met vast voorzetsel. Hieronder staat een lijst met enkele voorbeelden van Franse werkwoorden met een voorzetsel Persoonlijk voornaamwoorden Luistervaardigheid Frans Grammatica In het Frans zijn er.

Met nadruk: moi, je. toi, tu. lui, il. elle, elle. nous, nous / on. vous, vous. eux, ils. elles, elles . Na et, na een voorzetsel, na c'est of geen werkwoord in de. Ik kies Frans Avec plaisir. Klas 1; Klas 2; Klas 3; Klas 4; Klas 5; ← Terug naar Hoofdstuk. moi. toi. lui. elle. nous. vous. eux. elles . Deze vormen gebruik je na et, na een voorzetsel of na c'est. Toetsen Status. 1. Op zoek naar het persoonlijk voornaamwoord met nadru Noteer waarom het persoonlijk voornaamwoord met nadruk is gebruikt. (na et, na een voorzetsel, na c'est of omdat er geen werkwoord in de zin staat) Seras-tu là pour moi

Franse persoonlijk voornaamwoorden, gebruik met À

  1. Een persoon voorafgegaan door de voorzetsels à of giet is een indirect object. Indirecte object-voornaamwoorden zijn de woorden die het indirecte object vervangen, en in het Frans kunnen ze alleen verwijzen naar een persoon of een ander zelfstandig naamwoord
  2. Benadrukt persoonlijk voornaamwoord Als het persoonlijk voornaamwoord gebruikt wordt na een voorzetsel of als er de nadruk op ligt, gebruik je de volgende vormen: mo
  3. De niet-onderwerpsvorm wordt gebruikt als lijdend voorwerp of indirect object, na een voorzetsel en als naamwoordelijk deel van het gezegde. Daarnaast komt 'm voor in sommige vaste uitdrukkingen. Sam zag haar gisteren nog. (haar is lijdend voorwerp) Het is me wat! (me is indirect object) Voor jou doe ik alles. (jou staat na een voorzetsel
  4. Préposition 'de' = voorzetsel 'van', 'uit', etc. Het Franse voorzetsel 'de' heeft in het Nederlands verschillende betekenissen. Voorbeelden: Un an de travail - Eén jaar werk; Le prof de français - De leraar Frans; La leçon de néerlandais - De Nederlandse les; Je vous remercie de votre attention. - Ik dank jullie voor jullie aandacht
  5. uten
  6. Persoonlijkvoornaamwoord Ook gekend als pronoms personnels sujets, dit zijn de meest basale voornaamwoorden die in grote mate bijdragen aan de vervoeging in het Frans. Ze vervangen het onderwerp in een zin en kunnen worden gebruikt om te praten over iemand wiens naam onbekend is of om herhaling te voorkomen
  7. Ga op zoek naar het persoonlijk voornaamwoord met nadruk in de volgende songtekst. Noteer waarom het persoonlijk voornaamwoord met nadruk is gebruikt. (na et, na een voorzetsel of na c'est) Seras-tu là pour moi? (tekst gebaseerd op 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij, vertaald door Amarins Woltring en Jorick Feenstra) En cas de guerr
Leeshulp gevraagd: Verklaring d

Franse persoonlijke voornaamwoorden (analoog aan het Engels I, you, he/she, we, and they) weerspiegelen de persoon en het nummer van hun referent, en in het geval van de derde persoon ook het geslacht (net als het Engelse onderscheid tussen hem en haar, behalve dat het Frans dit onderscheid ook maakt tussen levenloze zelfstandige naamwoorden).Ze weerspiegelen ook de rol die ze spelen in hun. Persoonlijke voornaamwoorden als MV en/of LV kunnen worden versterkt of verduidelijkt door a + persoonlijke voornaamwoord of zelfstandig naamwoord. A mí me gusta el café. (Ík houd van koffie.) A mi vecino no le importa nada el ruido. (Mijn buurman maakt het lawaai niets uit.) ¿A ti te parece buena idea? (Wat vind jíj van het idee?) gebruik na voorzetsels 15 - het voorzetsel de kan in 2 situaties voorkomen: na voorzetsel (de blijft staan) / de + ding/zaak Je parle de mes parents > Je parle d eux Je parle de mes vacances > J en parle B Plaats van het persoonlijk voornaamwoord: Is afhankelijk van de grammaticale functie ervan Ontdek in deze video Frans het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord Y. Dries legt je 2 gevallen uit waarin het pronom personnel in het Frans ( of persoonlijk voornaamwoord in het Nederlands) vaak gebruikt wordt Tips over Grammatica voor het vak frans en de methode Grandes Lignes. Dit verslag is op 21 juli 2016 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo

Hoe werken persoonlijke voornaamwoorden in het Frans

Start studying U32 : Het persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools FRANS VOOR DE LAGERE SCHOOL Leen Van Craesbeek 07/ LE PRONOM PERSONNEL Het persoonlijk voornaamwoord 37 a Le pronom personnel sujet het persoonlijk voornaamwoord als onderwerp 38 het vaste voorzetsel (of het ontbreken van een voorzetsel) na enkele werkwoorden 4 De beklemtoonde vormen kunnen onderwerp zijn of na een voorzetsel staan. Ze kunnen ook zelfstandig (zonder werkwoord) , in het Frans een meewerkend voorwerp: téléphoner à quelqu'un iemand voorwerp gevormd door à met een beklemtoond persoonlijk voornaamwoord. Dit is het geval bij wederkerende werkwoorden

Een persoonlijk voornaamwoord is onderdeel van het taalkundig ontleden. Hij verwijst direct naar een mens, dier of voorwerp. Het persoonlijk voornaamwoord staat op de plaats van het zelfstandige naamwoord dat hij vervangt. (na het voorzetsel 'bij') ~ De politie heeft hen afgeluisterd -na hoeveelheidswoord je mange du pain >> je mange beaucoup de pain -na ontkenning je mange du pain >> je ne mange pas de pain Uitzondering: in het Nederlands géén lidwoord, in het Frans een bepaald lidwoord (géén delend lidwoord!): -1. als een woord in algemene zin gebruikt wordt Leraren houden van leerlingen > Les professeurs aiment les.

Persoonlijk voornaamwoord in het Frans coLanguag

Nu Beter Frans - persoonlijk vnw

De voornaamwoorden. Er zijn acht verschillende voornaamwoorden. Het persoonlijk voornaamwoord. Een persoonlijk voornaamwoord verwijst naar een persoon, een groep personen, voorwerp of onzichtbare zaken. Persoonlijk voornaamwoorden gebruik je in zinnen. Ze zijn aparte zinsdelen die je als onderwerp, lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp benoemt een bezittelijk voornaamwoord. Mijn benen, je arm. In het Frans gebruiken we een Zgewoon [ lidwoord. Les jambes, le bras. Livre p. 72: Het persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel Beluister het filmpje op Bingel (dagtaak 14 mei: luisteren en spreken) terwijl je mee volgt in je boek Regel: Gebruik na een voorzetsel altijd de vorm van het persoonlijk voornaamwoord die hoort bij het lijdend voorwerp. Dus na een voorzetsel gebruik je mij, jou, hem, haar enz. Wel: Mag ik bij jou schuilen? Niet: Mag ik bij jij schuilen? Wel: Ik wil iets vragen aan haar die naast je zit Niet een met 'n persoonlijk voornaamwoord. None with a personal pronoun. Wij hebben 'n onzijdig persoonlijk voornaamwoord. But you're ahead of my brother-in-law. Wij hebben 'n onzijdig persoonlijk voornaamwoord. We use a pronoun that is neutral. Oefening 6 Vertaal naar het Djerma: benadrukken persoonlijk voornaamwoord

De persoonlijke voornaamwoorden 'en' en 'y' zijn speciale vormen van de pronom personnel, in die zin dat er niet altijd een 1-op-1 vertaling mogelijk is in het Nederlands. Er zijn voor beide pronoms 2 situaties waarin je ze gebruikt. De vorm 'en' gebruik je om een COD dat begint met de te vervangen, of een hoeveelheid Start studying MIx persoonlijk en vragend voornaamwoord +1 en 4e naamval. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Hun - Hen - Ze. Het persoonlijk voornaamwoord hun gebruik je alleen als meewerkend voorwerp zonder aan of voor. Je moet hun vragen of ze ook komen. Je kunt er dan vaak wel een voorzetsel bij denken. Voorbeelden: Ik geef hun een compliment. (Ik geef aan hen een compliment) Mijn vader schenkt hun een glas cola in. (Mijn vader schenkt voor hen een glas cola in Introductie Franse grammatica. Hieronder staan oefeningen en uitleg voor Franse grammatica leerjaar 2 per onderwerp. De links zijn afkomstig van diverse bronnen op het internet. De oefeningen moeten online ingevuld worden en kunnen door de leerlingen zelf worden nagekeken. In diverse oefeningen is er een hint mogelijkheid Object voornaamwoord -. Object pronoun. In de taalkunde is een object-voornaamwoord een persoonlijk voornaamwoord dat typisch wordt gebruikt als een grammaticaal object : het directe of indirecte object van een werkwoord of het object van een voorzetsel. De voornaamwoorden van het object staan in contrast met de voornaamwoorden van het onderwerp Nuttig als voorbereiding op het schrijven van een brief, of voor een toetsonderdeel grammatica De meest gebruikte betrekkelijke voornaamwoorden in het Nederlands zijn die, dat, wat en wie. Frans. Het Frans heeft de betrekkelijke voornaamwoorden qui (vorm voor het onderwerp na een voorzetsel) quoi (na een voorzetsel) en que (lijdend voorwerp) Het Persoonlijk Voornaamwoord Y in het Frans kan gebruikt worden om een voorzetsel van plaats te vervangen! Oefeningen: Le Pronom Personnel Y Tijdens de lessen Franse grammatica kom je sowieso het Pronom Personnel Y tegen

Nu Beter Frans - betrekkelijk vnw

Een voorzetsel (of prepositie) is een onverbuigbare woordsoort die altijd deel uitmaakt van een zinsdeel (vaak is dit een bijwoordelijke bepaling) en de aard van de relatie tussen verschillende elementen in de zin aangeeft: . Het kantoor is open vanaf tien uur.; De fiets staat naast de brommer.; Schilder je met een roller of een kwast?; Nog voorbeelden van voorzetsels zijn: aan, achter, bij. Als het niet wordt voorafgegaan door een voorzetsel, is het een lijdend voorwerp. Als het wordt voorafgegaan door een ander voorzetsel, kan het niet worden vervangen door een voornaamwoord van een object. Net als voornaamwoorden voor een lijdend voorwerp worden Franse voornaamwoorden voor indirecte voorwerpen meestal voor het werkwoord geplaatst

Aantekening Frans Persoonlijk voornaamwoorden met nadruk

Así es - 19 Persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel

Bekijk bijvoorbeeld de volgende zin: Mijn broer heeft zijn vrouw Julia een nieuw horloge. Así es - 19 Persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel - RoAnDG woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inlogge vous. De zinsvolgorde met voornaamwoorden als voorwerp. leur wordt eux - donne-le à eux . De dosering, het herhalen en leren van nieuwe grammatica, is in balans :-). (Que is lijdend voorwerp) J'ai parlé à mes frères et sœurs Je leur ai parlé. Het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp in het Frans (le complément d'objet: COD/COI) Het drukt het voorwerp van de actie uit. Zelfs als.

U32: het persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel - YouTube

Voorzetsels in het Frans (les prépositions) coLanguag

Persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp in het Fran

Ik is in het Nederlands het persoonlijk voornaamwoord dat wordt gebruikt als de spreker zichzelf wil aanduiden. Op deze regel is één uitzondering, die wordt besproken onder het kopje Focalisatie.. Vorm en klank []. In de spreektaal wordt de vorm van verkort tot een k, geschreven als 'k het persoonlijk voornaamwoord le pronom personnel onderwerp/sujet lijdend vw. / objet direct meewerkend vw. / objet indirect na voorzetsel / los, zonder ww/ bij C'est pronom accentué je vais tu vas il, on va elle va nous allons vous allez ils vont elles vont Il me voit Il te voit Il le voit Il la voit Il nous voit Il vous voit Il les voi Na een voorzetsel 2. Na c'est en ce sont 3. In uitroepen 1. Il est entré après eux 2. C'est lui qui a fait cela 3. Qui est là ? Moi ! Je hebt ook nog de onpersoonlijke voornaamwoorden zoals in het Nederlands: het ('t), dat, er (er valt een fles, het regent). In het Frans vinden we: ce (c'), cela (ça), il (het, dit, dat, er) als.

persoonlijk voornaamwoord met nadruk - Ik kies Fran

aanwijzend voornaamwoord persoonlijk vnw met nadruk (moi, toi) persoonlijk vnw met nadruk onderwerp met nadruk je moi tu toi il lui elle elles elles gebruik: 1. met nadruk (ook het onderwerp blijft staan) 2. na een voorzetsel (geen à, maar wel penser à) 3. zonder werkwoord vb 1. Moi, j 'ai vu. Na een ander voorzetsel dan 'de' of 'a Als het lijdend voorwerp een (persoonlijk) voornaamwoord is, Sommige zelfstandige naamwoorden hebben in het Nederlands wel een bepaalde vorm voor het vrouwelijk maar in het Frans nietLeraar en lerares-professeurSchrijver en schrijfster-écrivain. B. 1. na een voorzetsel 2. als lijdend voorwerp Voorbeelden: 1. Ik geef het glas aan HEN. 2. Ik zie HEN. · HUN wordt gebruikt Vul een persoonlijk voornaamwoord in: 1. ben net 14 geworden. 2. Zij koppelt aan die knappe jongen. 3. Het zusje gaf een boek, zodra ze haar zag lijdend voorwerp. bijwoordelijke bepalingen van tijd, zonder voorzetsel. voorbeeld: Ik kom iedere dag. Ich komme jeden Tag. na voorzetsels met een vaste, vierde naamval. bij werkwoorden met een vaste, vierde naamval. Bestudeer nog eens de uitleg over de naamvallen op deze site. Twee duidelijke uitlegflmpjes over de Akkusativ vind je hier en hier Je kan een voorzetsel benoemen Je kan het persoonlijk voornaamwoord benoemen gebruiken in het Frans • Je leert de persoonlijk voornaamwoorden gebruiken • Je leert het werkwoord avoir gebruiken Leestoets Schrijftoets (Schriftelijk) 40-60 min

Persoonlijk voornaamwoord met nadruk - Ik kies Fran

Na voorzetsel. Ik luister naar hen; We geven de boeken aan hen; Hij ging naast hen zitten; Het gebruik van hun Hun is een bijzonder woord: het is zowel bezittelijk voornaamwoord (hun huis, hun hond, hun moeder) als persoonlijk voornaamwoord (ik geef het hun, het is hun te veel). Bezittelijk voornaamwoord Je kunt 'hun' ook als meewerkend voorwerp gebruiken: Lisa gaf hun een cadeau. Maar niet als er een voorzetsel bij staat: Lisa gaf aan hen een cadeau. Zij: is een persoonlijk voornaamwoord, je gebruikt het voor personen. Daarom: Zij staan bij de ingang. Hen: gebruik je bij een lijdend voorwerp en na een voorzetsel. Lisa gaf aan hen een cadeau Ik moet een (alweer) een brief schrijven voor Frans. Ik moet bij een alinea een aantal vragen achter elkaar stellen, zoals *inversie, dan wissel je onderwerp en pv van plaats, tenminste als je onderwerp een persoonlijk voornaamwoord is (je, tu, nous, vous soms heb je ergens een voorzetsel in jje vraag.--> intonatie: het voorzetsel.

Als het om een persoonlijk voornaamwoord gaat, schrijf je 'u' of 'jou': Hij heeft jou gebeld. Die man van u is sympathiek. 8 Er vanuit gaan / er van uitgaan* De regel hier luidt: als 'er' niet bij een werkwoord of zelfstandig naamwoord hoort, schrijven we het voorzetsel aan 'er' vast. In dit geval is het werkwoord 'uitgaan' Vervang de persoonlijke voornaamwoorden door namen van personen als je het niet zeker weet. Kun je het niet vervangen door een naam, dan is het dus geen persoonlijk voornaamwoord voornaamwoord (l'adjectif possessif) bestaat ook een bezittelijk voornaamwoord (le pronom possessif). Dit wordt behandeld in het hoofdstuk Voornaamwoord. > C'est son livre. C'est le sien. > C'est sa lettre. C'est la sienne. > Ce sont ses lunettes. Ce sont les siennes. VanDale Grammatica_Frans_editie1_oplage6.indd 54 01-02-16 10:06 5 Een andere manier om na te denken over het verschil tussen de subjectieve / objectieve voornaamwoorden is om de zin te herzien en een persoonlijk voornaamwoord op te nemen en te kijken welke vorm (hij / zij of zij / zij / zij / hen) past. Neem bijvoorbeeld deze zin: Ik heb twaalf collega's, van wie de meesten Britten zijn Na een voorzetsel staat nooit de onderwerpsvorm (zij) van een persoonlijk voornaamwoord, maar altijd de voorwerpsvorm (hen). De bergingsoperatie kondigt zich als heel lastig aan: het gebied is heel slecht bereikbaar. √ De bergingsoperatie dreigt heel lastig te worden: het gebied is heel slecht bereikbaar

Wat is een persoonlijk voornaamwoord? Uitleg en werkbladen (PDF)

Op zoek naar het persoonlijk voornaamwoord - Ik kies Fran

Persoonlijk voornaamwoord soi 3e persoon enkelvoud en meervoud , gebruikt na een voorzetsel , wederkerend of wederkerig . - zich , elkaar Ça va de soi Grammatica Frans Versie: 1.0 Pagina 7 van 40 Autres exemples: un litre de lait een liter melk un sac de pommes de terre een zak aardappelen un tas de livres een hoop boeken une pile de magazines een stapel tijdschriften un kilo de poires een kilo peren une tasse de café een kopje koffie une carafe d'eau een karaf wate

Slimleren - Basis - persoonlijk voornaamwoord

Elk Frans persoonlijk voornaamwoord: Franse grammatica

Helaas, het weer laat het momenteel niet meer toe, maar welke Vlaming houdt niet van een BBQ of een barbecue (met -c en niet met -q)? Hen vs. hun Ik geef het boek aan hen. Ik geef hun het boek. Het persoonlijk voornaamwoord hen gebruik je na een voorzetsel of als lijdend voorwerp. Hun gebruik je als het om een meewerkend voorwerp zonder. - na een voorzetsel (aan hen) - lijdend voorwerp (Ik heb hen gezien in de stad) Bezittelijk of persoonlijk?: - mijn fiets: 'mijn' is bzv - de fiets van mij: 'mij' is psv . Rijtjes voornaamwoorden: Persoonlijk voornaamwoord April 23rd, 2020 - Persoonlijk voornaamwoord met nadruk na voorzetsel in het Frans à pour avec sans de Na een voorzetsel kan het Franse persoonlijk voornaamwoord losstaand gebruikt worden Hier staan een aantal voorbeelden van hoe dit eruit kan zien in de praktijk Met nadruk na voorzetsel - C est pour moi - Oui c est pour toi

De voornaamwoorden - Vaksite Nederlands

Grandes Lignes - Noordhof

De handreiking is een hulpmiddel voor een (niet limitatieve) oriëntatie op wat de reikwijdte van de toets is. De kennisbasis Frans bachelor blijft leidend voor de landelijke kennistoets. 2 Handreiking landelijke kennistoets voor de tweedegraads lerarenopleiding Frans - Versie 2016/2017-1A Begrippenlijst grammatica Voor de landelijke. Een persoonlijk voornaamwoord kan ook een lijdend voorwerp (direct object) of meewerkend voorwerp (indirect object) vervangen. Hieronder staat een lijst met persoonlijk voornaamwoorden die we gebruiken voor het lijdend en meewerkend voorwerp. Op de volgende pagina kun je zien wanneer we welke vorm gebruiken

persoonlijk voornaamwoord (wat is dat?) Genootschap Onze

Jou wordt ' persoonlijk voornaamwoord ' genoemd. Andere persoonlijke voornaamwoorden zijn ik, mij, zij, hem, u en wij. Wie twijfelt tussen jou en jouw, kan jou (w) in gedachten te vervangen door hem (kan alleen persoonlijk voornaamwoord zijn) of zijn (kan alleen bezittelijk voornaamwoord zijn). Als hem in de zin past, is jou goed INHOUDSOPGAVE vi 8.3.1 Het persoonlijk voornaamwoord als onderwerp . . . . . . . . . . . . 83 8.3.2 Het persoonlijk voornaamwoord als lijdend- of meewerkend voorwerp 8 betrekkelijk voornaamwoord en voorzetsel. De betrekkelijke voornaamwoorden kunnen worden voorafgegaan door voorzetsels. La ciudad en que vivo, me gusta mucho. (De stad waarin ik woon, bevalt me zeer.) El chico con quien sale tu hermana, es mi vecino. (De jongen met wie jouw zus gaat, is mijn buurman.

Oefening : zijn ? haar ? - het persoonlijk voornaamwoord (het possessief pronomenDon Bosco Heverlee 6A - Juf Katrijnsecundair onderwijs: Het Persoonlijk Voornaamwoord Y in het Frans kan gebruikt worden om eenBingel - Oefenen: het persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel | Persoonlijk voornaamwoord

Een tekst zonder spelfouten toont kennis, Na een voorzetsel gebruik je best het voorzetsel hen. Gebruik het persoonlijk voornaamwoord hen in de volgende gevallen: Na een voorzetsel . Het voorzetsel na wordt gebruikt vóór de namen van de eilanden (in Madagaskar, Cyprus) of als het gaat om gebieden zonder duidelijke grenzen (in de Kaukasus) Gratis vertaalsite voor vertalen van en naar het engels, spaans, duits, frans, italiaans en meer Het voorzetselvoorwerp (VZV) is een zinsdeel dat begint met een voorzetsel. Een vást voorzetsel dat verbonden is met een werkwoord, waarbij andere voorzetsels dus niet mogelijk zijn zonder de betekenis van het werkwoord te veranderen Let op! Soms heb je te maken met een scheidbaar werkwoord en niet met een voorzetsel! Het werkwoord bestaat uit twee delen De regels van het Italiaans vormt een zeer complete grammatica van de Ital i- 5.2.5 Voorzetsel in het Italiaans maar niet in het Nederlands 166 14 Persoonlijk voornaamwoord 299 14.1 Persoonlijk voornaamwoord als onderwerp 299 14.1.1 Onderwerpsvormen 29