Home

Hyponatriëmie NHG

Hyponatriëmie, dat wil zeggen een serum-natriumconcentratie onder de 136 mmol/l, is de meest voorkomende elektrolytstoornis.1,2 Het diagnosticeren en behandelen van deze stoornis wordt vaak als moeilijk ervaren, waarschijnlijk vanwege de uiteenlopende gevaren, oorzaken en behandelingen.1 De juiste vragen stellen helpt om het actuele gevaar voor de patiënt, de oorzaak van de hyponatriëmie en de therapie duidelijk te maken Te snelle correctie chronische hyponatriëmie: risico op osmotische demyelinisatie Overcorrectie (stijging > 10 mmol/l in eerste 24 uur of > 8 mmol/l/24uur op elke dag daarna): Voorkómen overcorrectie: regelmatige controle serum- Na (zie Tools Algoritme 2 , indien chronisch: elke 6-12 uur), monitor diurese en urine osmolaliteit Hyponatriëmie is een elektrolytstoornis die veel voorkomt bij ouderen. De stoornis kan lang symptoomloos verlopen, maar heeft uiteindelijk ernstige gevolgen. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van hyponatriëmie is het gebruik van een thiazidediureticum De hyponatriëmie werd verklaard door de combinatie van hydrochloorthiazide en furosemide. De toediening van hydrochloorthiazide werd gestopt. Ook werd gestart met een natriumchloride (NaCl)-2,5-infuus met kaliumsuppletie

Hyponatriëmie: stel de juiste vragen Nederlands

Hyponatriëmie is een aandoening die optreedt wanneer het natriumgehalte in je bloed abnormaal laag is. Natrium is een elektrolyt en speelt een rol bij de vochtbalans in je lichaam. Bij hyponatriëmie zorgen een of meer factoren, variërend van een onderliggende aandoening tot te veel drinken, ervoor dat het natrium in je lichaam verdund raakt (030) 899 0660. Submenu. Home; Opleiding; Vacaturebank; Calculatoren; NIV; Bestuu Hyperkaliëmie: een kalium < 5,5 mmol/L is acceptabel. Controleer na 2 weken. Overige uitslagen van verminderde nierfunctie, hyperkaliëmie, hypokaliëmie, hyponatriëmie: pas de dosering van de medicatie aan, herhaal bepaling na 2 weken en consulteer of verwijs zo nodig bij aanhoudend afwijkende waardes. 4

Hyponatriëmie - Het Acute Boekj

Te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie) Aangepast op 08/01/2020. Wat is het? Natrium vormt samen met chloride het product dat we allemaal kennen als (keuken)zout. Natrium is belangrijk voor het regelen van de vochtbalans in het lichaam,. Hypotone hyponatriëmie: maximale correctiesnelheid < 10 mmol/l in de eerste 24 uur en < 18 mmol/l in de eerste 48 uur. Acute hyponatriëmie mag initieel gecorrigeerd worden met 1-2 mmol/l/uur. Bij (waarschijnlijke) chronische hyponatriëmie of bij risicofactoren voor osmotische demyelinisatie syndroom: maximaal < 8 mmol/l/dag Hyponatriëmie: De NHG-Standaard Angst vermeldt: Bepaal bij gelijktijdig gebruik van een diureticum, 5 tot 9 dagen na starten, het natriumgehalte. Herhaal deze controle bij dosisverhoging. Bepaal het natriumgehalte ook zonder gebruik van diuretica, indien zich een intercurrente ziekte (diarree, braken) voordoet waarbij het risico op elektrolytstoornissen vergroot is NHGDoc geeft adviezen over het gepaste beleid bij een hypo-/hypervolemische hyponatriëmie. Signalering tekenen overvulling NHGDoc geeft een melding indien er aanwijzingen zijn voor overvulling Hyponatriemie. Oorzaken. Nierinsufficiëntie. Onvoldoende Na-reuptake in de lis van Henle. Hyperglycemie. Osmolaire shift naar intracellulair. Thiazidediuretica. Onvolledig begrepen. Spironolacton of Triamtereen

Natriumtekort (Hyponatriëmie) Natrium is een mineraal dat onderdeel uitmaakt van keukenzout (natriumchloride). Het zit van nature in veel voedingsmiddelen. Daarnaast krijgen we veel natrium binnen via het zout dat wordt toegevoegd aan diverse producten, tijdens het koken of aan tafel. Doorgaans krijgen mensen in Nederland veel te veel natrium. 1. Overzicht SIADH. SIADH is een syndroom waarbij teveel vocht wordt vastgehouden als gevolg van een te grote afgifte van het hormoon ADH. SIADH staat voor syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, oftewel het syndroom waarbij teveel antidiuretisch hormoon (ADH) wordt afgegeven.. Door de te grote hoeveelheid ADH wordt er veel vocht vastgehouden, maar wordt er ondertussen geen.

Risico op cerebrale bloedingen, bij een hypernatriëmie die zich in korte tijd (48 uur) heeft ontwikkeld met cerebrale verschijnselen. Acuut (< 48 uur) 1-2 mmol/l/u tot symptomen verdwijnen of limiet van 8 mmol/l/dag bereikt is. Chronisch: limiet 8 mmol/l/dag. B. Gabreëls, internist-nefroloog 02/2018 Uit een recente prevalentiereview, die overigens verscheen na de NHG-Standaard Mictieklachten, komt een mictiefrequentie van meer dan 2 voor bij 60% van de ouderen.1 In het artikel werd bovendien vastgesteld dat bij personen boven de 80 jaar bij 5 to 8% een nachtelijke mictiefrequentie van > 4 voorkomt Lisdiuretica als monotherapie geven zelden of nooit hyponatriëmie. De beschrijving in het Farmaceutisch Kompas dat hyponatriëmie wel vaak voorkomt als bijwerking van een lisdiureticum is dan ook incorrect. De auteurs van dit artikel pleiten ervoor dat de apotheker bij medicatiebeoordelingen en medicatiebewaking kijkt naar de oorzaak van de hyponatriëmie

Twee verwarde patiënten Huisarts & Wetenscha

 1. Hypernatriëmie is een te hoge concentratie natrium in het bloed. Dit kan verschillende symptomen geven, zoals sufheid en spierzwakte en in ernstige gevallen zelfs insulten of zelfs coma
 2. bron: NHG standaard Cardiovasculair risicomanagement . Tabel 4 Voorkeursgeneesmiddelen in specifieke situaties Situatie Geneesmiddel Normo- of hypovolemische hyponatriëmie Stop thiazidediureticaen overlegzo nodig met internist of cardioloog over beleid ten aanzien van overige diuretica, zoutinname en eventuele vochtbeperking
 3. Polydipsie: Overmatige dorst door onderliggend probleem. Gewoon dorst hebben komt veel voor, bijvoorbeeld na het eten van zout voedsel, na langdurige blootstelling aan de hete zon of na een inspanning. Het dorstgevoel verdwijnt dan weer na het drinken. Bij diverse aandoeningen zoals diabetes krijgt een patiënt echter soms te maken met een.
 4. NHG- Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties versie 2.0, 2020. NIV. Het Acute Boekje. Acuut hartfalen. Laatste update april 2017. Geraadpleegd in juni 2020. Landelijk Protocol Ambulancezorg 8.1, versie oktober 2019. Geraadpleegd in september 2020. Vergelijken. Vergelijk hartfalen, acuut met een andere indicatie.
 5. NHG-D = NHG-standaard Depressie 2012; NHG-A = NHG-standaard Angst 2012; of natrium (hyponatriëmie) Overweeg bij aanhoudende hyponatriëmie de SSRI te vervangen door een TCA. Een buitenlands concensus-document geeft aan dat hyponatriëmie kan verdwijnen na staking van het antidepressivum, en weer terugkomen bij herstart. 6.4.8 Overig
 6. Er kan ook een onderliggende aandoening aanwezig zijn, die de hyponatriëmie veroorzaakt. Tekenen van een natriumtekort. Bij een mild natriumtekort heb je meer kans om te vallen door concentratiestoornissen. Daarnaast kunnen er klachten van hoofdpijn, misselijkheid, gevoelloosheid en spierkrampen optreden

Boek nhg symposium praktische handleiding bij de cvrm (2019) aangepaste versie, juni 2019 nederlands huisartsen genootschap, cluster praktijk, Normo- of hypovolemische hyponatriëmie Stop thiazidediuretica en overleg zo nodig met internist of cardioloog over beleid ten aanzien van overige diuretica,. Je arts zal een teveel aan natrium vermoeden bij tekenen van uitdroging. Hij bevestigt de diagnose door een bepaling van het natriumgehalte in het bloed. Een urineonderzoek kan helpen om de diagnose te verfijnen. Voor het meten van een ADH-tekort bestaan gespecialiseerde tests. Hiervoor zal je arts je doorverwijzen naar een specialist hyponatriëmie, hypokaliëmie, hyperkaliëmie, of in klinische verschijnselen zoals benauwdheid, oedeem, bradycardie, duizeligheid en syncope (flauwvallen). Bronnen: [NHG 2019; FK 2019] MDR Polyfarmacie - module minderen en stoppen medicatie Kennisdocument Bloeddrukverlagende middelen 7 Een te laag natrium in het bloed wordt ook wel een hyponatriëmie genoemd. Tussen de 120 en 135 mmol/l spreekt men van een milde hyponatriëmie, onder de 120 mmol/l van een ernstige. De symptomen van een laag natrium zijn oa: hoofdpijn. misselijkheid. braken. verwardheid. bewustzijnsdaling. insulten

Bij laboratoriumdiagnostiek werd een hyponatriëmie gevonden (129 mmol/l), nierfunctiestoornissen (creatinine 199 μmol/l, ureum 16,1 mmol/l) en tevens een verhoogd albumine (53 g/l) en hemoglobine (10,4 mmol/l) passend bij dehydratie. Patiënte werd opgenomen. Een infuus van 4 ltr NaCl 0,9% per 24 uur werd gestart • hyponatriëmie • nierinsufficiëntie • bacteriële toxines 4. Cerebraal/psychologisch • hersenmetastasen of primaire hersentumor met verhoogde intracraniële druk • meningitis (carcinomatosa, infectieus, chemisch) • pijn • angst en spanning • bij anticipatoire misselijkheid of braken veroorzaken stimuli die door tijd o Preventie VTE bij chirurgische patiënten. Publicatiedatum: 23 juni 2020. De inhoud van dit protocol is grotendeels gebaseerd op de Landelijke Richtlijn Antitrombotisch Beleid 2016 en de aanbevelingen van de American College of Chest Physicians (ACCP) Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (Chest 2012 en 2016) Vochtbeperking tot 1,5-2 l/dag kan worden overwogen bij patiënten met ernstig hartfalen (NYHA-klasse III en IV), in het bijzonder bij hyponatriëmie. (NHG & NVVC & NIV, 2010) 4 NHG Standaard cardiovasculair risicomanagement M84, januari 2012 De actualisering van Cardiovasculair Risicomanagement N.B. Normo- of hypovolemische hyponatriëmie is veelal een bijwerking van hoge dosis diuretica. Naast ander maatregelen KAN ook dan vochtbeperking nodig zijn. Beslisboom Verwijzing 7 (gele blok

Epileptische aanvallen kunnen onder andere het gevolg zijn van primaire hersentumoren, hersenmetastasen, cerebrale aanlegstoornissen, hypoglycemie of elektrolytdisbalans (hypocalciëmie, hyponatriëmie). Diagnostiek. Bij epileptische aanvallen die geobserveerd of gefilmd zijn, is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk in de palliatieve fase De ziekte van Addison is een primaire bijnierschorsinsufficiëntie, waarbij destructie van bijnierschorsweefsel optreedt en hierdoor de productie van de bijnierschorshormonen verminderd is. Epidemiologie. De ziekte van Addison komt 2x vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. De diagnose wordt meestal gesteld tussen de leeftijd van 30-45 jaar LTA Hartfalen november 2015 NHG • 901 Hartfalen: invloed alcoholgebruik op ziektebeeld • 902 Hartfalen: Diagnose Labcontrole • 903 Hyponatriëmie bij hartfalen • 904 Hartfalen: Bloeddruk is te hoog • 905 Hartfalen: Controleer gebruik van RAS-remmer/Betablokker Maagbescherming NHG-Standaard Maagklachten 2013 (M36

Hyponatriëmie bij gebruik van thiazidediuretica: let op

 1. Die hyponatriëmie kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld verwardheid, gedragsverandering en coma. Verder wordt bij thiazidediuretica vaker de novo-diabetes gezien, 3 NHG. Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (herziening 2011). Utrecht: NHG, 2011. www.nhg.org
 2. Sufheid en insulten t.g.v. hyponatriëmie 3. De heer P. (75 jr) gebruikt furosemide, enalapril en spironolacton. In de apotheek komt Welke medicamenteuze behandeling komt volgens de desbetreffende NHG-standaard in aanmerking bij een patiënt met intermitterend astma (= weinig frequente symptomen nl. ≤ 2 keer per week
 3. Normo- of hypovolemische hyponatriëmie: stop thiazidediuretica en overleg zo nodig met internist. Referenties . NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement, juni 2019 Praktische handleiding bij NHG-standaard CVRM (2019), versie 2.1 juli 2020 Transmurale Multidisciplinaire werkafspraak CVRM HZD, april 202
 4. - elektrolytstoornissen: hyponatriëmie, hypocalciëmie, hypomagnesiëmie • familiair De oorzakelijke samenhang tussen bovengenoemde aandoeningen en de hik is in veel gevallen niet met zekerheid aangetoond. In een aantal gevallen, met name bij vrouwen, blijft ook bij chronische hik de oorzaak onduidelijk (idiopathische hik)
 5. Hyponatriemie & Oedeem & Polydactylie Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Meervoudig myeloom. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen
 6. B: hyponatriëmie, hypokaliëmie, stijging van de lipiden waarden, hyperurikemie. Ja . 1b. furosemide. 1 dd 20-40 mg, indien nodig verhogen tot onderhoudsdosering 40-240 mg/dag in 2-3 doses. CI: overgevoeligheid, hypovolemie, dehydratie, ernstige hypokaliëmie, ernstige hyponatriëmie, aangeboren lang QT-intervalsyndroo

Hypernatriëmie - Richtlijn elektrolytstoornisse

 1. Als de oorzaak van uw diabetes insipidus een ADH-tekort (centrale diabetes insipidus) is, kunnen we dat behandelen met het medicijn desmopressine. U krijgt dit in tabletvorm, neusspray of injectie. Het is belangrijk dat u dagelijks ongeveer evenveel drinkt. Als u ineens veel meer drinkt in combinatie met desmopressine, kan dat snel schadelijke gevolgen hebben, zoals sufheid en duizeligheid
 2. RIVM CIb/LCI 5 augustus 2020 Bijlage bij LCI-richtlijn Tetanus (www.lci.rivm.nl) Tetanus post-expositieprofylaxe (PEP) bij wonden • Open wond met (mogelijk) contact met straatvuil, aarde of mest • Dierenbeet • Diepe 2e- en 3e-graads brandwonden Volledig gevaccineer
 3. e Paroxetine valt af door meer gerapporteerde bijwerkingen: hyponatriëmie, seksuele dysfunctie en neonatale problematiek
 4. der water uitscheiden in de urine. Hierdoor blijft er meer water in het bloed. Het bloed wordt zo verdund en het totale bloedvolume neemt toe. Door de verdunning van het bloed gaat het natrium gehalte van het.

Hyponatriemie - Internisten Alrijn

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement. NHG standaard - Hartfalen. VERENSO richtlijn - Hartfalen. Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart-en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen Hyponatriëmie, waarvan de symptomen onder meer zijn misselijkheid, braken, Norg RJC, Vries A de, Wolters RJ, et al. NHG-Standaard 'Mictieklachten bij mannen'. Huisarts Wet 2013: 56: 114-122. 3. GIPdatabank [internet]. College voor zorgverzekeringen (CVZ) Behandel uitlokkende factoren, vooral bijwerkingen van medicamenten, urineretentie en obstipatie, onttrekking van medicamenten en/of middelen, metabole afwijkingen, infecties en dehydratie. Overweeg bij delier de dosering opioïden juist te verlagen. Indien dit niet mogelijk is: overweeg opioïdrotatie

In eerste instantie richten wij ons op 3 zaken, namelijk de NHG richtlijn CVRM (1), DOAs (2) en de interacties tussen geneesmiddelen (3). Ad 1: In de NHG richtlijn CVRM staat beschreven dat er controle van de nierfunctie en het kalium dient plaats te vinden bij het gebruik van RAAS remmers en/of diuretica. De richtlijn geeft het volgende aan Instructie medicatiebeoordeling volgens het STRIP-format. Tijdens MA107 ga je medicatiebeoordelingen uitvoeren met het behulp van het STRIP format, wat geïntroduceerd is door Marcel Bouvy in zijn hoorcollege. In dit document lees je aanvullende praktische informatie over hoe je het STRIP-format kunt gebruiken. Het STRIP-format is een. Ontwikkeling Markeermeter Registreren van de progressie/senario Missen van cockpit bij hartfalen heropname's Gebruiken van evidence based parameters bi

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren stelt dat directe orale anticoagulantia (DOAC's) een gelijkwaardig alternatief zijn voor cumarinederivaten ter preventie van een cerebrovasculair accident bij niet-valvulair atrium-fibrilleren. Het is echter niet duidelijk hoe een keuze tussen de verschillende DOAC's gemaakt moet worden jarig jongetje beschreven.2 Bij deze patiënt werd hyponatriëmie (125 mmol/l) geconstateerd. Bij hyponatriëmie kunnen vergelijkbare psychiatrische beelden optreden. Een direct mechanisme voor de psychiatrische effecten is niet beschreven. Als een direct effect op het centrale zenuwstelsel bestaat, kan de verhoogde permeabiliteit van d Hyponatriëmie is een elektrolytstoornis die veel voorkomt bij ouderen. De stoornis kan lang symptoomloos verlopen, maar heeft uiteindelijk ernstige gevolgen. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van hyponatriëmie is het gebruik van een thiazidediureticum. Twee NHG-Standaarden raden het gebruik van thiazidediuretica aan Hyponatriëmie komt ruim driemaal zo vaak voor bij gebruik van SSRI's dan bij gebruik van TCA's.67 68 De incidentie van hyponatriëmie bij gebruik van SSRI's door ouderen wordt geschat op 4,7 gevallen per 1.000 gebruikers. Marwijk HW van, et al. NHG-Standaard Depressie Hyponatriëmie, SIADH, dehydratie. Suïcidaal gedrag (tijdens of vlak na staken van de behandeling), manie, hallucinaties, agressie (in het begin of vlak na staken). Serotoninesyndroom, extrapiramidale symptomen, convulsies (ook na staken van de behandeling), psychomotorische rusteloosheid

Schildklieraandoeningen NHG-Richtlijne

Traumatische wonden en bijtwonden NHG-Richtlijne

Bij een eerste depressieve episode raadt de NHG-standaard, in overeenstemming met WHO-richtlijnen, aan om na het bereiken van een remissie met een antidepressivum nog ca. 5 maanden door te gaan met het antidepressivum. De informatie die nodig is om deze vraag te beantwoorden, is te vinden in de NHG-standaard Depressie De NHG-Standaard is op 12 mei 2010 geautoriseerd door de Autorisatiecommissie van het NHG Nederlands Huisartsen Genootschap Samenstelling multidisciplinaire werkgroep met affiliaties Prof.dr. A.W. Hoes, voorzitter, klinisch epidemioloog, namens de Vereniging voor Epidemiologie, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht Hyponatriëmie wordt gedefinieerd als een serum natriumconcentratie < 135 mmol/l en is de meest voorkomende elektrolytstoornis [Adrogué, 2000].Hoewel de serum natriumconcentratie gemeten wordt, is hyponatriëmie vooral een stoornis van de waterbalans [Hoorn, 2008].Dat wil zeggen dat er bij hyponatriemie altijd relatief meer water dan natrium aanwezig is Cotrimoxazol kan leiden tot acute dood. Dit advies staat namelijk haaks op de in maart 2013 verschenen NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen. Dit betekent dat 86% van de ouderen in deze studie geen hyponatriëmie ontwikkelt en mogelijk wel een goede respons heeft op desmopressine

Document Hitte NH

Schrijf lipidenverlagende geneesmiddelen voor volgens gepubliceerde aanbevelingen voor cardiovasculair risicomanagement NHG-standaard CVRM. Hyponatriëmie (tekort aan natrium) Kinderen en jongeren: Let bij adolescenten vanaf 12 jaar bij carbamazepine op hyponatriëmie Elektrolytenstoornissen (hyper- of hyponatriëmie, hypokaliëmie, hypocalciëmie). Hyperthyreoïdie. 1.3. Behandelplan 2,6,7,9. Het behandelplan is afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van het hart. NHG Standaard Cardiovasculair risicomanagement.

hyponatriëmie • Stop thiazidediuretica en overleg zo nodig met internist of cardioloog over beleid ten aanzien van overige diuretica, zoutinname en eventuele vochtbeperking. 20_823203 richtlijn Verhoogde bloeddruk A4 fc_C_V8.indd 3-4 28-04-20 09:2 Hartfalen is meestal niet te genezen. U kunt zelf veel doen. Bijvoorbeeld gezond eten met weinig zout en regelmatig bewegen. Als u te zwaar bent, probeer af te vallen. U krijgt ook medicijnen tegen de klachten. Medicijnen zorgen dat uw hart het bloed beter rond pompt

(NHG) alleen aanbevolen voor matige tot ernstige vormen van depressie. Door de huisarts en de specialist ouderenge-neeskunde worden vooral de selectieve serotonine bijwerkingen en hyponatriëmie. SSRI's werden het meest voorgeschreven, gevolgd door de TCA's, overige antidepres • electrolytstoornissen (hypercalciëmie en hyponatriëmie) • acute of chronische nierinsufficiëntie • leverfalen • ontregelde diabetes mellitus • bacteriële toxines c.q. sepsis 4. Cerebrale/psychologische oorzaken (7%) • hersenmetastasen of primaire hersentumor met verhoogde intracraniële druk • leptomeningeale metastase

Hyponatriëmie: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

Hyponatriëmie (vooral bij gebruik van diuretica (plasmedicatie) bij ouderen). Hyponatriëmie = te weinig zout in het bloed. Neem bij bijwerkingen contact op met uw huisarts of andere zorgprofessional. Bij het gebruik van SSRI's zijn er in het begin vaak een aantal bijwerkingen, zoals onrust en maag-darmklachten Bij boezemfibrilleren is de hartslag onregelmatig en meestal te hoog, door een verstoring van de elektrische prikkels. Lees alles over boezemfibrilleren De NHG heeft samen met de vereniging van bijnierpatiënten een ontregelingskaart gemaakt, waarop duidelijk staat wat te doen bij een dreigende addisoncrisis. Het advies is de instructies op de ontregelingskaart over te nemen als attentieregel in het HIS. Er zijn folders beschikbaar over wat te doen bij een addisoncrisis Wat is diabetes insipidus? De oorzaak van diabetes insipidus is een tekort aan antidiuretisch hormoon (ADH), ook wel vasopressine genoemd. Dit hormoon zorgt ervoor dat de nieren vocht vasthouden. Diabetes insipidus is een zeldzame aandoening, slechts een op de 25.000 mensen heeft het

Hyponatriemie - algoritme NIV - Interniste

Onderwerpen als hyponatriëmie, hypokaliëmie en ketoacidose zijn nu gemakkelijk en snel vindbaar via artsportaal. Het Acute Boekje is daarmee een nieuwe database die direct te raadplegen is via de artsportaal zoekfunctie, net als onder andere het Farmacotherapeutisch Kompas, de LCI-richtlijnen, Oncoline en de NHG-producten B: droge mond, obstipatie, hyponatriëmie, verwardheid, misselijkheid, val, verlengde QT-interval en hallucinaties. Ja. 1. sertraline (Zoloft ®) 1 dd 25 mg, zo nodig verhogen na 1-2 weken tot 1 dd 50 mg. CI: levercirrose Child Pugh B en Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verhoogde kans op hyponatriëmie, zoals ouderen, cirrotische- of gedehydrateerde patiënten of patiënten behandeld met diuretica. Onthoudingsverschijnselen bij stopzetting van de behandeling zijn gebruikelijk, vooral wanneer abrupt wordt gestopt De hyponatriëmie wordt veroorzaakt door hyperosmolaliteit. Juist / Onjuist Antwoord Juist, de hyperosmolaliteit Volgens de NHG standaard dient een nuchtere glucose ≥7 mmol/L bevestigd te worden door een tweede nuch - tere afname waarbij bij een glucose tussen de 6,1 e Een patiënt heeft een hyponatriëmie. Lichamelijk onderzoek: RR liggend 136/88 mm Hg, RR staand 114/82 mm Hg. Urine-onderzoek: natrium 38 mmol/l. 5. Welk van onderstaande is hier de meest waarschijnlijke oorzaak van de hyponatriëmie? a. osmotische diurese b. braken c. bloeding Week 2 Een 50-jarige vrouw heeft hypertensie, centrale obesitas en.

Hartfalen (LESA Laboratoriumdiagnostiek) NH

 1. derde pompfunctie van het hart leiden. Werking hart
 2. - Hyponatriëmie - Kaliumsparende diuretica, RAAS-remmers, K-suppletie - Lisdiuretica, thiazidediuretica START-criteria (blz 6).4-11 Kijk voor CVRM ook in de NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement. Noteer in de reviewtabel in Epic/in het schema medicatiereview of er medicatie gestart moet worden en waarom
 3. ute consultation: hirsutism. BMJ. 28 augustus 2009; 339: b3090. DEFINITIE Hirsutisme is de aanwezigheid van ter
 4. der verschijnselen dan een 'gewone' depressie. De verschijnselen zijn ook
 5. g van middelen die binnen GGNet voorgeschreven worden en een toelichting van het algemene gebruik daarvan

HARM-WRESTLING Een voorstel van de Expertgroep Medicatieveiligheid m.b.t. concrete interventies die de extramurale medicatieveiligheid op korte termijn kunnen verbetere Zorgprofessionals. Welkom op de informatiepagina voor zorgprofessionals van Stichting ZEHG. Uit de ervaringsverhalen die wij van vrouwen met HG krijgen, blijkt dat er al veel goed gaat in de manier waarop zorgverleners omgaan met vrouwen die kampen met (ernstige) zwangerschapsmisselijkheid of hyperemesis gravidarum Interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde (iVTG) Hyponatriëmie. Kaliumsparende diuretica, RAAS-remmers, K-suppletie. Lisdiuretica, thiazidediuretica. Na-suppletie. NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement. Hypertensie. Antihypertensivum bij persisterende systolische RR >160 mmHg (≥140 bij een verhoogd risico op HVZ) Symptomatische behandeling De behandeling van hyponatriëmie berust op twee principes (Figuur 3): Acute hyponatriëmie moet onmiddellijk met hypertoon zout behandeld worden ongeacht de oorzaak. Bij chronische hyponatriëmie moet te snelle correctie worden vermeden en moet de behandeling op de onderliggende oorzaak gericht zijn Symptomatische behandeling van pneumonie

Te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie

Hyponatriëmie wordt gediagnosticeerd door middel van serum en urine testen. Er is bijna altijd een onderliggende oorzaak van hyponatriëmie, die eveneens moet worden gediagnosticeerd en behandeld. Onvoldoende natrium niveaus kan worden behandeld met intraveneuze vloeistoffen, een beperkt dieet, en extra zuurstof hypotensie (duizeligheid), hyponatriëmie, hyperkaliëmie en soms een sterke behoefte om zout te eten [tabel 2].4 Bij deze vorm treedt ook vaak een opvallende hyperpigmentatie op. Dit komt doordat de verhoogde ACTH-productie (door het wegval-len van de negatieve terugkoppeling door cortisol) gepaar

De NHG-Behandelrichtlijn adviseert zeer terughoudend te zijn met de toepassing van morfine bij acuut hartfalen vanwege een mogelijk schadelijk effect. Geef alleen morfine bij hevige dyspneu, angst, onrust of pijn in de vroege fase, waarbij nitroglycerine en een lisdiureticum onvoldoende werkzaam zijn Sander Flikweert, senior beleidsmedewerker NHG en klinisch chemicus dr. Dirk Bakkeren vanuit de Cie PR en Communicatie. Deze prijs wordt toegekend aan een origineel en van origine klinisch chemisch project dat in de afgelopen drie jaar aantoonbaar, met meetbare resultaten, in positieve zin een grote impact heeft gehad voor patiënten en/of hun omgeving Bij hartfalen (decompensatio cordis) kan je hart onvoldoende bloed rondpompen. Je weefsels en organen krijgen onvoldoende bloed. Je houdt vocht vast en wordt moe en kortademig bij inspanning en later ook in rust. Wat zijn risicofactoren voor hartfalen en hoe behandel je deze hartaandoening